0:00
0:00

- ای رسول- وقتی یاری الله برای دینت و گرامی‌ داشتن آن توسط او تعالی فرا رسد، و مکه فتح شود.
و ببینی که مردم گروه گروه در اسلام وارد می‌شوند.
بدان که این امر، نشانۀ نزدیکی پایان وظیفه‌ای است که به آن مبعوث شده‌ای، پس برای شکرگزاری در قبال نعمت فتح و پیروزی، پروردگارت را ستایش کن، و از او تعالی آمرزش بخواه؛ زیرا او ذات توبه‌پذیری است که توبۀ بندگانش را می‌پذیرد، و آنها را می‌آمرزد.
السورة التالية
Icon