0:00
0:00

ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲
ߊ߬ ߣߴߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߌ߯
ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫
السورة التالية
Icon