0:00
0:00

111-1 د ابو لهب دواړه لاسونه دې هلاك شي او دى هلاك شو
111-2 د ده هېڅ په كار رانغى د ده مال او (نه) هغه څه چې ده ګټلي وو
111-3 ژر ده چې دى به لمبې وهونكي اور ته داخل شي
111-4 او د ده ښځه هم، (زه د دغې) د لرګو اوچتوونكې (مذمت كوم)
111-5 د دې په غاړه كې د كجورې د پټ مضبوطه رسۍ ده
السورة التالية
Icon