0:00
0:00

Hai tay của Abu Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt!
Của cải và tất cả những gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì.
Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy!
Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế).
Cổ của ả ta sẽ bị thắt bởi một sợi dây thốt nốt.
السورة التالية
Icon