0:00
0:00

Elif-lam-mim.
Bizantinci su pobijeđeni
u najbližoj zemlji, ali oni će, poslije poraza, sigurno pobijediti
za nekoliko godina. Allahu pripada odluka i prije i poslije. Taj dan će se vjernici radovati
Allahovoj pomoći. On pomaže kome hoće i On je Silni i Milostivi.
To je obećanje Allahovo. Allah ne krši obećanje svoje, ali većina ljudi ne zna.
Oni znaju samo spoljašnju stranu života dunjalučkog, a prema ahiretu su nemarni.
A zašto ne razmisle sami o sebi?! Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih samo s Istinom i s rokom određenim. A zaista ljudi mnogi u susret s Gospodarom svojim ne vjeruju.
Zašto ne putuju po Zemlji pa da vide kakav je bio završetak onih prije njih?! Oni su bili od njih jači i zemlju su obrađivali i izgrađivali je više nego što je izgrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze: Allah im sigurno nije zulum činio, međutim, sami su sebi zulum činili.
A onda, završetak onih koji su zlo činili bio je- i bit će- najužasnija kazna, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali.
Allah započinje stvaranje; stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti, a onda ćete Njemu biti vraćeni.
Na Dan kad nastupi Č as suda, prestupnici će očajavati.
I oni neće imati među svojim božanstvima zagovornika i oni će svoja božanstva nijekati.
Na Dan kada nastupi Č as suda, ljudi će se razdvojiti:
oni koji su vjerovali i dobra djela činili radovat će se u džennetskom perivoju,
a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete i dokaze Naše i susret na ahiretu poricali - u Vatru privedeni bit će.
Pa, slavljen i uzvišen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete.
Njemu neka je sva hvala i na nebesima i na Zemlji, i predvečer i u podne.
On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. On oživljava Zemlju nakon mrtvila njezina; isto tako ćete i vi biti iz nje izvedeni.
Jedan od znakova Njegovih je to što vas je od prašine stvorio, a zatim se kao ljudska bića svuda razilazite.
I jedan od znakova Njegovih je to što vam je, od vas samih, parice stvorio da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju.
I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome, zaista, ima znakova za one koji znaju.
I jedan od znakova Njegovih je san vaš noću i danju, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji čuju.
I jedan od znakova Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji razumiju.
I jedan od znakova Njegovih je i to što nebo i Zemlja opstoje odredbom Njegovom. Zatim, ćete, čim vas On samo jednom pozove, iz zemlje brzo izaći.
Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.
On je Taj Koji započinje stvaranje; stvara iz ničega i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je Silni i Mudri.
On vam kao primjer navodi vas same: da li među onima koji su u posjedu vašem imate suvlasnike u onome čime smo vas opskrbili, pa ste u tome isti, i bojite ih se kao što se jedni drugih bojite? Eto, tako Mi podrobno izlažemo znakove Naše ljudima koji razumiju.
Ali, oni koji zulum učine, bez znanja slijede hirove svoje, a ko će na Pravi put uputiti onoga kome je Allah dao da u zabludi je?! Oni pomagača nemaju.
Ti upravi lice svoje vjeri iskreno; prirodnoj vjeri Allahovoj prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahovog stvaranja, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.
Pokajnički Mu se obraćajte! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite višebošci,
oni koji su vjeru svoju rascijepili i u stranke se podijelili, svaka stranka radosna zbog onog što ima!
A kad ljude nevolja snađe, oni Gospodara svoga mole, vraćajući Mu se pokajnički, a poslije, kad On učini da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge u obožavanju pridružuju,
da bi poricali ono što im Mi dajemo, pa uživajte, a saznat ćete!
Štaviše, da im nismo poslali kakav dokaz koji govori u prilog onima koje Njemu ravnim smatraju?
A kad učinimo da ljudi milost našu okuse, oni joj se obraduju, a kad ih pogodi nevolja zbog onoga što su njihove ruke činile, odjednom očajavaju.
Zar oni ne vide da Allah u obilju daje opskrbu onome kome On hoće, i da je uskraćuje?! Tu su, uistinu, znakovi za ljude koji vjeruju.
Pa daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku. To je bolje za one koji žele lice Allahovo; baš to su oni uspješni.
A ono što dajete da se uveća imovinom drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a zekat koji udijelite iz želje za licem Allahovim - upravo takvi će nagradu svoju umnogostručiti.
Allah je Onaj Koji vas je stvorio, pa vas opskrbio, zatim će vas usmrtiti i potom oživiti. Postoji li ijedno božanstvo koje bilo šta od toga čini?! Č ist je i Uzvišen On od onoga što Njemu ravnim smatraju.
Nered se pojavio na kopnu i na moru zbog onog što ljudi rade, da bi im On dao da iskuse kaznu za nešto od onoga što urade, ne bi li se povratili.
Reci: "Putujte po Zemlji pa pogledajte kakav je bio kraj onih što su bili prije; većinom su oni višebošci bili."
Zato ti upravi lice svoje pravoj vjeri, prije nego što od Allaha dođe Dan koji niko neće moći odbiti. Taj dan će se oni razdvojiti.
Oni koji nisu vjerovali - na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili - sebi su Džennet pripremili,
da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike.
Jedan od znakova Njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da bi vam dao da milost Njegovu osjetite i da lađe odredbom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili.
I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali, a uistinu Nam je dužnost bila vjernike pomoći.
Allah je Taj Koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na one robove Svoje, na koje želi, prolije, oni se odjednom vesele,
iako su prije nego što se spustila na njih bili očajni.
Zato, pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživiti, On nad svime ima moć.
A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.
Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,
niti možeš zaslijepljene od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju, jedino oni su pokorni.
Allah je Taj Koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće, On je Sveznajući i Svemoćni.
A na Dan kad nastupi Č as oživljenja, prestupnici će se zaklinjati da su samo jedan čas ostali; a i prije su Istinu izbjegavali.
A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema Allahovoj Knjizi, sve do Dana oživljenja, a ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali."
Taj dan neće ničemu poslužiti pravdanja onima koji su prema sebi zulum učinili i neće im biti udovoljeno da blagonaklonost za povratak traže.
U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im kakav znak donio, opet bi rekli oni koji ne vjeruju: "Vi samo iznosite laži!"
Eto, tako Allah pečati srca onima koji ne znaju.
A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne usplahire oni koji čvrsto ne vjeruju.
السورة التالية
Icon