0:00
0:00

ߊ. ߟ. ߡ
ߛߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫، ߛߋ߫ ߞߍ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߫
ߛߊ߲߬ ߘߊߡߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬، ߓߊ ߞߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߊ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߍߥߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߣߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߔߊߎ߲߫، ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߰ߓߊ߯ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬
ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬
ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰
ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߓߊ߲߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫
ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߛߎߡߊߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫) ߘߟߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫
ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎ ߟߊߞߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲
ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߜߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߓߐ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ (ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲)
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߘߐߡߙߌߟߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߦߌ߬ߘߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߏ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߏ߮ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߢߊ ߡߊ߬ (ߏ߬ ߟߊ߫) ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏߦߌ߲߫
ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬، ߏ߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬، ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ (ߏ߬ ߟߎ߬) ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬
ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬߸ ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߢߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߗߏ߮ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫؟، ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫، ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߌ ߢߘߊ ߓߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫
ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ (ߊߟߎ߯ ߞߍ߫)
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ ߣߌߛߐߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫
ߣߌ߫ ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬
ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߖߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫
ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬؟
ߊ߲ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߛߎ߲߬ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߌߞߘߐ߫
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߜߙߐ߬ ߝߣߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߛߐ߫ ߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߵߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߎ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߎ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ( ߞߍߓߊ߮ ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊߟߌߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߡߦߊ߫، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟، ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬
ߕߌߢߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߟߏ߫، ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߌ ߢߘߊ ߓߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߛߊߣߌ߬ ߟߏ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊߝߘߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ (ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫ ߕߍ߫)
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߍ߰ߖߍ߰ ( ߢߌߡߊ) ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫
ߛߊ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ (ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ )
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ ߘߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߘߐߕߏ߰ߝߏ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߞߌߛߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߌߞߘߐ߫
ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߣߊ߭ ߢߍ߫ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߣߊ߭ ߢߍ߫
ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߊ߭ ߞߐ߫، ߏ߬ ( ߞߍߓߊ߮ ) ߘߌ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫
ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߗߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ‹ ߛߣߍ߬ߝߋ߲› ߛߊߦߌߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫
ߤߊ߲߫߸ ߌߟߋ ߕߍߣߊ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߟߐ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫
ߌ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߞߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߜߍ߫ ߕߌ߯ߦߊ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߋߓߊ߮ ߟߋ߬
ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬
ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ ߕߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߵߌ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬
ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫
ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߕߋ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߍߦߊ߫ ߘߋ߬
السورة التالية
Icon