0:00
0:00

Ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa landas ni Allāh ay magpapawalang-kabuluhan Siya sa mga gawa nila.
Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos at sumampalataya sa pinababa kay Muḥammad – at ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon nila – ay magtatakip-sala Siya sa kanila sa masasagwang gawa nila at magsasaayos Siya sa kalagayan nila.
Iyon ay dahil sa ang mga tumangging sumampalataya ay sumunod sa kabulaanan at ang mga sumampalataya naman ay sumunod sa katotohanan mula sa Panginoon nila. Gayon gumagawa si Allāh para sa mga tao ng mga paghahalimbawa sa kanila.
Kaya kapag nakipagkita kayo [sa labanan] sa mga tumangging sumampalataya ay tumaga sa mga leeg nila hanggang sa kapag nakalipol kayo sa kanila ay maghigpit kayo sa mga paggapos [sa mga bihag], at maaaring may pagmamagandang-loob o maaaring may pagpapatubos [sa mga bihag] hanggang sa magbaba ang digmaan ng mga pasanin nito. Iyon nga; at kung sakaling loloobin ni Allāh ay talaga sanang nag-adya Siya laban sa kanila subalit [nag-utos ng pakikibaka] upang sumubok Siya sa iba sa inyo sa pamamagitan ng iba pa. Ang mga pinatay sa landas ni Allāh ay hindi Siya magwawala sa mga gawa nila.
Magpapatnubay Siya sa kanila at magsasaayos Siya sa lagay nila.
Magpapapasok Siya sa kanila sa Paraiso, na ipinakilala Niya sa kanila.
O mga sumampalataya, kung tutulong kayo kay Allāh ay tutulong Siya sa inyo at magpapatatag Siya sa mga paa ninyo.
Ang mga tumangging sumampalataya, kasawian ay sumakanila at iwawala Niya ang mga gawa nila.
Iyon ay dahil sila ay nasuklam sa ibinaba ni Allāh kaya nagpawalang-kabuluhan Siya sa mga gawa nila.
Kaya hindi ba sila humayo sa lupain para magmasid sila kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga kabilang sa nauna sa kanila? Dumurog si Allāh sa kanila. Ukol sa mga tagatangging sumampalataya ang mga tulad niyon.
Iyon ay dahil si Allāh ang Tagatangkilik ng mga sumampalataya at ang mga tagatangging sumampalataya ay walang tagatangkilik para sa kanila.
Tunay na si Allāh ay magpapapasok sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Ang mga tumatangging sumampalataya ay nagtatamasa at kumakain gaya ng panginginain ng mga hayupan. Ang Apoy ay tuluyan para sa kanila.
Kay raming pamayanan ay higit na matindi sa lakas kaysa sa pamayanan mo na nagpalayas sa iyo; lumipol Kami sa kanila at walang tagaadya para sa kanila.
Ang nasa malinaw na patunay ba mula sa Panginoon niya ay gaya ng mga pinaganda para sa kanila ang kasamaan ng gawain nila at sumunod sa mga nasa nila?
Ang paglalarawan sa Paraiso, na ipinangako sa mga tagapangilag magkasala, na sa loob niyon ay may mga ilog ng tubig na hindi nagbabago, mga ilog ng gatas na hindi nagbago ang lasa nito, mga ilog ng alak na kasarapan para sa mga tagainom, at mga ilog ng pulut-pukyutan na dinalisay, na ukol sa kanila roon ang lahat ng mga bunga at kapatawaran mula sa Panginoon nila, ay gaya ba ng mga mamamalagi sa Apoy at paiinumin ng nakapapasong tubig kaya pagpuputul-putulin nito ang mga bituka nila?
Mayroon sa kanila na nakikinig sa iyo hanggang sa kapag nakalabas sila mula sa piling mo ay nagsabi sila sa mga binigyan ng kaalaman: "Ano ang sinabi niya kanina?" Ang mga iyon ay ang mga nagpinid si Allāh sa mga puso nila at sumunod sa mga pithaya nila.
Ang mga napatnubayan ay dinagdagan Niya ng patnubay at binigyan Niya sila ng pangingilag nila sa pagkakasala.
Kaya naghihintay ba sila ng maliban pa sa Huling Sandali, na darating ito sa kanila nang bigla gayong dumating na ang mga tanda nito? Kaya papaanong ukol sa kanila, kapag dumating ito sa kanila, ang paalaala sa kanila?
Kaya alamin mo na walang Diyos kundi si Allāh, at humingi ka ng tawad para sa pagkakasala mo at para sa mga lalaking mananampalataya at mga babaing mananampalataya. Si Allāh ay nakaaalam sa ginagalawan ninyo at tuluyan ninyo.
Nagsasabi ang mga sumampalataya:"Bakit hindi nagpababa ng isang kabanata?"Ngunit nang may ibinabang isang kabanatang tahas at binanggit dito ang pakikipaglaban, makikita mo ang mga sa mga puso nila ay may sakit na tumitingin sa iyo ng pagtingin ng hinimatay dahil sa [takot sa] kamatayan. Kaya higit na nararapat para sa kanila.
pagtalima at pagsasabing nakabubuti. Kaya kapag napagpasyahan ang utos at kung sakaling nagpakatotoo sila kay Allāh, talaga sanang ito ay naging higit na mabuti para sa kanila.
Kaya kayo ba, kung tumalikod kayo, ay marahil manggulo sa lupa at magputul-putol sa mga ugnayang pangkaanak ninyo?
Ang mga iyon ay ang mga isinumpa ni Allāh. Nagpabingi Siya sa kanila at bumulag Siya sa mga paningin nila.
Kaya hindi ba sila nagbubulay-bulay sa Qur’ān? Bagkus sa mga puso ay mga pampinid ng mga ito.
Tunay na ang mga bumalik sa mga pinanggalingan nila mula ng matapos luminaw na para sa kanila ang patnubay, ang demonyo ay nambighani sa kanila at nagpahaba ng pag-asa sa kanila.
Iyon ay dahil sila ay nagsabi sa mga nasuklam sa pinababa ni Allāh: "Tatalima kami sa inyo sa ilang bagay." Si Allāh ay nakaaalam sa paglilihim nila.
Kaya papaano kapag bumawi sa kanila ang mga anghel habang pumapalo ang mga ito sa mga mukha nila at mga likod nila?
Iyon ay dahil sila ay sumunod sa nagpainis kay Allāh at nasuklam sila sa kaluguran Niya kaya nagpawalang-kabuluhan Siya sa mga gawa nila.
O nag-akala ba ang mga sa mga puso nila ay may karamdaman na hindi magpapalabas si Allāh sa mga poot nila?
Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang ipinakita Namin sa iyo sila kaya talaga sanang nakilala mo sila sa pamamagitan ng mga tatak nila at talaga sanang makikilala mo nga sila sa himig ng pagkakasabi. Si Allāh ay nakaaalam sa mga gawa ninyo.
Talagang susubok nga Kami sa inyo hanggang sa maghayag Kami sa mga nakikibaka kabilang sa inyo at mga nagtitiis at sumubok Kami sa mga gawain ninyo.
Tunay na ang mga tumangging sumampalataya, sumagabal sa landas ni Allāh, at nakipaghidwaan sa Sugo mula ng matapos luminaw para sa kanila ang patnubay ay hindi makapipinsala kay Allāh sa anuman at magpapawalang-kabuluhan Siya sa mga gawa nila.
O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allāh at tumalima kayo sa Sugo, at huwag kayong magpawalang-saysay sa mga gawa ninyo.
Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa landas ni Allāh – pagkatapos ay namatay sila samantalang sila ay mga tagatangging sumampalataya – ay hindi magpapatawad si Allāh sa kanila.
Kaya huwag kayong panghinaan ni mag-anyaya sa pakikipagpayapaan samantalang kayo ay ang mga pinakamataas at si Allāh ay kasama sa inyo. Hindi Siya babawas sa inyo sa [gantimpala sa] mga gawa ninyo.
Ang buhay pangmundo ay isang paglalaro at isang paglilibang lamang. Kung sasampalataya kayo at mangingilag kayong magkasala ay magbibigay Siya sa inyo ng mga pabuya ninyo at hindi Siya hihingi sa inyo ng mga yaman ninyo.
Kung hihingi Siya sa inyo niyon at magpipilit Siya sa inyo ay magmamaramot kayo at magpapalabas Siya sa mga poot ninyo.
Kayo nga itong nananawagan upang gumugol kayo sa landas ni Allāh ngunit mayroon sa inyo na nagmamaramot. Ang sinumang nagmamaramot ay nagmamaramot lamang sa sarili niya. Si Allāh ay ang Walang-pangangailangan samantalang kayo ay ang mga maralita. Kung tatalikod kayo ay papalitan Niya [kayo] ng mga taong iba sa inyo, pagkatapos ay hindi sila magiging mga tulad ninyo.
السورة التالية
Icon