0:00
0:00

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߞߍ߫ ߣߐ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߢߊ߬
ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ (ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫)߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߢߍߞߢߍ߫، ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ (ߡߌ߬ߘߊ)߸ ߤߊ߲߯ ߞߍ߬ߟߍ ߦߴߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰، ߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߕߍ߫)، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߊ߰ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫
ߊ߬ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߢߊ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߢߊߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ) ߓߋ߬ߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫
ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߐ߲߱ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫
ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫، ߞߏߕߌ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߊߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ (ߣߊߞߐ) ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫
ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߏ ߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߵߌ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ߣߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬؟
ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߖߌߞߐ ߘߏ߫ ߟߎ߯ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߙߏ߫ ߟߊ߫، ߣߐߣߐߞߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߣߍߦߊ ߕߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫، ߘߟߐ߬ߞߐ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߟߌߞߐ߫ ߛߎߋߛߎߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߯ߓߍ߯ߛߎ߯ߓߍ߮ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߏ߱ ߟߎ߬ ߘߐߕߍ߰ߕߍ߰؟
ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߌ ߓߘߊ ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߎ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬؟ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߓߎ߯ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߍ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߡߌߘߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߴߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬؟
ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬
ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰، ߣߌ߫ ߝߐߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߏߝߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߟߏ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊ߫ ߝߟߍߟߌ߫ ߢߊ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫
ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬ ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߌߛߊ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬
ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߓߊ߬؟
ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߝߎߦߋ߲߫
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߜߏ߯ߙߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߗߋ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߬ߕߡߊ߬ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫
ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬
ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߟߊ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫؟
ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊߡߐߣߍ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߜߏߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫
ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߖߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫؟
ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫، ߌ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߜߎ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߜߎ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫
ߒ߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߤߊ߲߯ ߒ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߋ߬
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߘߋ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫
ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߖߐ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߛߋߕߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ (ߛߊ߬ߙߊ) ߟߊߘߛߏ߫ ߟߊ߫
ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫
ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߌߝߘߌ ߘߌ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߖߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫
ߊߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߟߊߝߊ߮ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎ߮ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫
السورة التالية
Icon