0:00
0:00

Sabihin mo: "Ikinasi sa akin na may nakinig na isang pangkat ng jinn at nagsabi sila: 'Tunay na kami ay nakarinig ng isang pagbigkas na kahanga-hanga.
Nagpapatnubay ito sa kagabayan kaya sumampalataya kami rito at hindi kami magtatambal sa Panginoon namin ng isa man.
At na Siya - pagkataas-taas ang kabunyian ng Panginoon namin - ay hindi nagkaroon ng asawa ni anak.
At na laging nagsasabi ang hunghang namin laban kay Allāh ng isang pagkalayu-layo [sa katotohanan].
At na kami ay nagpalagay na hindi magsasabi ang tao at ang jinn laban kay Allāh ng isang kasinungalingan.
At na noon ay may mga lalaki ng tao na nagpapakupkop sa mga lalaki ng jinn, kaya dumagdag ang mga ito sa kanila ng isang kabigatan.
At na sila ay nagpalagay gaya ng ipinagpalagay ninyo na hindi magbubuhay si Allāh ng isa man.
At na kami ay nagtangkang umabot sa langit ngunit natagpuan namin na iyon ay pinuno ng mga tanod na matindi at mga bulalakaw.
At na kami dati ay umuupo mula roon sa mga mauupuan para sa pakikinig ngunit ang sinumang makikinig ngayon ay makakatagpo siya para sa kanya ng isang bulalakaw na nakatambang.
At na kami ay hindi nakababatid kung may kasamaan na ninais ba para sa mga nasa lupa o nagnais sa kanila ang Panginoon nila ng isang pagkagabay.
At na kabilang sa amin ang mga maayos at kabilang sa amin ang mababa pa roon; kami noon ay mga kaparaanang magkakaiba.
Na kami ay nakatiyak na hindi kami makapagpapawalang-kakayahan kay Allāh sa lupa at hindi kami makapagpapawalang-kakayahan sa Kanya sa pagtakas.
At na kami, noong nakarinig kami sa patnubay, ay sumampalataya rito; at ang sinumang sumampalataya sa Panginoon niya ay hindi mangangamba sa kabawasan ni kabigatan.
At na kabilang sa amin ang mga tagapasakop at kabilang sa amin ang mga tagalihis; at ang sinumang nagpasakop, ang mga iyon ay nagsadya sa isang paggabay.
At tungkol naman sa mga tagalihis; sila para sa Impiyerno ay magiging mga panggatong.'
At na kung sakaling nagpakatuwid sila sa daan ay talaga sanang nagpatubig Kami sa kanila ng tubig na masagana
upang sumubok Kami sa kanila dito. Ang sinumang umayaw sa paalaala sa Panginoon nito ay magsisingit Siya rito sa isang pagdurusang paakyat.
At na ang mga masjid ay ukol kay Allāh, kaya huwag kayong manalangin kasama kay Allāh sa isa man.
At na noong tumindig ang lingkod ni Allāh na dumadalangin sa Kanya, halos sila sa kanya ay nagiging patung-patong."
Sabihin mo: "Dumadalangin ako sa Panginoon ko lamang at hindi ako nagtatambal sa Kanya ng isa man."
Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi nakapagdudulot sa inyo ng isang pinsala ni isang paggabay."
Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi maipagsasanggalang laban kay Allāh ng isa man at hindi makatatagpo ng bukod pa sa Kanya na isang madadaupan,
ngunit [makapagdudulot ako] ng isang pagpapaabot mula kay Allāh at mga pasugo Niya." Ang mga sumusuway kay Allāh at sa Sugo Niya ay tunay na ukol sa kanila ang Apoy ng Impiyerno bilang mga mananatili roon magpakailanman.
Hanggang sa kapag nakita na nila ang ipinangako sa kanila ay makaaalam sila kung sino ang higit na mahina sa tagapag-adya at higit na kaunti sa bilang.
Sabihin mo: "Hindi ako nakababatid kung malapit ba ang ipinangako sa inyo o maglalagay para rito ang Panginoon ko ng isang [mahabang] yugto."
[Siya] ang Nakaaalam sa Lingid, at hindi Siya naghahayag sa Lingid Niya sa isa man,
maliban sa sinumang kinalugdan Niya na isang sugo sapagkat tunay na Siya ay nagpapatahak mula sa harapan nito at mula sa likuran nito ng [mga anghel na nakatambang]
upang makaalam ito na nagpaabot nga sila ng mga pasugo ng Panginoon nila. Sumaklaw Siya sa anumang taglay nila at nag-isa-isa Siya sa bawat bagay sa bilang.
السورة التالية
Icon