0:00
0:00

1. De: “Mənə vəhy olundu ki, cinlər­dən bir dəstə Quranı din­lə­dik­dən sonra öz tayfa­la­rı­na qayıdıb dedilər: “Həqiqə­tən, biz hey­rə­ta­miz bir Quran din­lədik!
2. O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan son­ra əsla kim­səni Rəbbimizə şə­rik qoşmayacağıq.
3. Doğrudan da, Rəbbi­mi­zin əzəməti çox yüksəkdir. O, nə zöv­cə, nə də öv­lad sahibi ol­mamışdır.
4. Bizim səfehimiz İblis Alla­ha qarşı hədsiz yalanlar danı­şır.
5. Biz elə güman edirdik ki, nə insanlar, nə də cinlər Alla­h barəsində əsla yalan söyləməzlər.
6. Həqiqətən, insanlardan bə­ziləri cin­lərin bəzilərinə sı­ğı­nır­dı­lar. Bu isə onla­rın azğın­lığını artırırdı.
7. Onlar da siz zənn etdiyi­niz kimi, elə düşünürdülər ki, Allah ölən­ləri di­riltməyə­cək­.
8. Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb-ya­xan alov­larla dolu olduğunun şahidi olduq.
9. Halbuki daha öncə biz mələklərin söhbətinə qulaq asmaq üçün göyün bəzi yerlərində otu­rurduq. Amma kim indi onları dinləmək istə­sə, o, pus­quda göz­lə­yən yandırıb-yaxan alova rast gələr.
10. Biz bilmirik, bununla yer­dəkilərə pislik etmək qəsd edil­miş­dir, yoxsa Rəbbi onları doğ­ru yola yönəltmək is­tə­mişdir?
11. Əlbəttə, aramızda saleh əməl sahibləri də, onlar ki­mi ol­ma­yan­ları da var. Biz ay­rı-ayrı yollar tutmuşuq.
12. Biz yəqin etdik ki, yer üzündə Allah­dan yaxa qurtara bil­mə­rik. Göyə qaç­malı olsaq da Onun əzabından yayı­na bil­mə­yə­cə­yik.
13. Biz doğru yolu göstərən rəhbəri eşitdiyimiz zaman ona iman gətirdik. Rəbbinə iman gətirən, nə savabının azal­ma­sın­dan, nə də haqsızlığa uğra­maq­dan qorxar.
14. Sözsüz ki, bizlərdən mü­səlman­lar da var, doğru yoldan sa­pan­lar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutan­lardır.
15. Doğru yoldan sapanlar Cə­hənnəm üçün odun olacaq­lar”.
16. Əgər onlar o yolda sabit qalsay­dılar, Biz onlara bol-bol su ve­rərdik.
17. Belə edərdik ki, bununla onları sı­nayaq. Kim öz Rəb­bi­nin zik­rin­dən üz döndərərsə, O, hə­min şəxsi getdikcə artan şiddətli bir əzaba məruz qo­yar.
18. Şübhəsiz ki, məscidlər Allaha məxsusdur. Elə isə Allahla yanaşı heç kəsə dua etmə­yin!
19. Allahın qulu qalxıb Alla­ha dua etdikdə cinlər az qala onun döv­rəsində bir-birinə ke­çib çəpər yaradırdılar.
20. De: “Mən yalnız öz Rəb­bimə dua edirəm və kimisə Ona şə­rik qoşmu­ram!”
21. De: “Mən sizə nə ziyan verməyə, nə də sizi doğru yola yö­nəlt­məyə qadir deyiləm!”
22. De: “Həqiqətən, məni Allahdan heç kəs xilas edə bil­məz və mən Ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm!
23. Mənim əlimdən gələn an­caq Allahı və Onun göndər­dik­lərini təb­liğ et­mək­dir. Kim Alla­ha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qa­la­caqları Cəhənnəm odu ha­zır­lan­mış­dır”.
24. Onlar özlərinə vəd olun­muş əzabı gördükləri zaman ki­min kö­məkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu bilə­cəklər.
25. De: “Mən sizə vəd olun­muş əza­bın yaxın olduğunu və ya­xud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bil­mirəm.
26. O, qeybi biləndir və Öz qeybini heç kəsə açmaz;
27. razı qaldığı elçidən baş­qa. Həqi­qətən, Allah onların önündə və arxasın­da gözət­çi­lər qoyur ki,
28. hər kəs onların, Rəbbi­nin göndər­diklərini necə təbliğ et­di­yi­ni bilsin. Allah onların nə etdiklərini nəzarəti altında sax­layır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alır”.
السورة التالية
Icon