0:00
0:00

Reci: “Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ‘Mi
smo, doista, Kur’an divni slušali;
koji na ono što je ispravno upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više
nikoga nećemo Gospodaru našem u obožavanju pridruživati,
a On – uzvišena je moć Gospodara našeg – nije uzeo Sebi ni druge ni
djeteta!
Jedan naš maloumnik o Allahu je veliku laž govorio,
a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im još više strah povećali;
i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti.’
I mi smo nebo izvidjeli i utvrdili smo da je moćnih čuvara i plamtećih
svjetlica puno;
i posjedali bismo po njemu na raznim mjestima da bismo šta čuli, ali će
onaj, ko sada prisluškuje, na plamteću svjetlicu koja vreba naići;
i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro.
A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;
i mi znamo da se ne možemo suprotstaviti Allahu na Zemlji, niti Mu umaći.
˝I mi smo, čim smo Uputu – Kur’an čuli, u njega povjerovali; a ko u
Gospodara svoga vjeruje, ni umanjivanja dobrih, ni dodavanja loših djela ne treba da se boji;
i ima nas muslimana, a ima nas i zalutalih, a oni koji islam prihvate, ono što je ispravno odabrali su,
a oni koji skrenuli su, u Džehennemu gorivo bit će.”
A da su ustrajali na putu Istine, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
da bismo ih time na kušnju stavili; a onog ko se okrene od Opomene
Gospodara svoga – On će u patnju tešku uvesti.
Mesdžidi jesu Allaha radi, i ne molite, pored Allaha, nikoga!
A kada je Allahov rob ustao zazivajući Ga, oni su se skoro svi na njega u gomilama okomili
Reci: “Ja se samo Gospodaru svome molim i nikoga Njemu u obožavanju ne pridružujem.”
Reci: “Ja nisam u stanju od vas kakvu štetu otkloniti niti nekom od vas
neku korist pribaviti.”
Reci: “Mene niko od Allaha ne može zaštititi; samo u Njega mogu utočište naći,
samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove.” A onoga
koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan – sigurno čeka vatra
džehennemska; u njoj će vječno, zauvijek ostati.
I kada oni vide ono čime im se prijeti, saznat će ko je slabiji i malobrojniji.
Reci: “Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti.
Poznavatelj je On onoga što je čulima nedokučivo i On to ne otkriva
nikome,
osim onome za koga je zadovoljan da poslanik bude; On, zaista, i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati,
da bi znao da su poslanice Gospodara svoga dostavili; On je obujmio ono što je u njih i baš sve zbrojio.”
السورة التالية
Icon