0:00
0:00

Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai);
Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì?
(Đó là) một vì sao chiếu sáng;
Quả thật, mỗi một người đều có một vị (Thiên Thần) theo trông coi.
Con người hãy xét xem y được tạo hóa từ cái gì?
Y được tạo từ một giọt nước xuất ra,
Từ xương lưng và xương sườn;
Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sống) trở lại!
Vào một Ngày mà mọi bí mật đều được kiểm tra,
Thì y sẽ bất lực và không được ai giúp đỡ.
Thề bởi bầu trời (cho mưa) trở lại.
Và bởi đất đai nứt ra.
Quả thật! Nó (Qur'an) là một Lời phân biệt (phúc và tội).
Và nó không phải là lời dùng để bỡn cợt.
Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch (chống đối)
Và TA (Allah) cũng đang hoạch định một kế hoạch.
Thôi, hãy tạm tha (hỡi Muhammad!) cho những kẻ vô đức tin. Hãy nhã nhặn tạm tha cho chúng.
السورة التالية
Icon