ترجمة سورة الكافرون

Pickthall - English translation
ترجمة معاني سورة الكافرون باللغة الإنجليزية من كتاب Pickthall - English translation .

Al-Kafirun


Say: O disbelievers!

I worship not that which ye worship;

Nor worship ye that which I worship.

And I shall not worship that which ye worship.

Nor will ye worship that which I worship.

Unto you your religion, and unto me my religion.
Icon