ترجمة سورة الفاتحة

الترجمة الفلبينية (تجالوج)
ترجمة معاني سورة الفاتحة باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .
Sa ngalan ni Allāh, ang Napakamaawain, ang Maawain.
Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang,
ang Napakamaawain, ang Maawain,
Ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala.
Sa Iyo [lamang] kami sumasamba at sa Iyo [lamang] kami nagpapatulong.
Patnubayan Mo kami sa landasing tuwid:
ang landasin ng mga biniyayaan Mo, hindi ng mga kinagalitan, at hindi ng mga naliligaw.
Icon