ترجمة سورة الفلق

Farsi - Persian translation
ترجمة معاني سورة الفلق باللغة الفارسية من كتاب Farsi - Persian translation .

فلق


(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار سپیده دم پناه می برم,

از شر تمام آنچه آفریده است,

واز شر تاریکی شب, آنگاه که همه جا را فراگیرد.

واز شر (زنان جادوگر) که با افسون در گره ها می دمند.

واز شر حسود آنگاه که حسد ورزد».
Icon