ترجمة سورة العلق

ترجمة معاني سورة العلق باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

Bumasa ka sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha,
____________________
Bumigkas ka sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha,
lumikha sa tao mula sa isang malalinta.
Bumasa ka at ang Panginoon mo ay ang Napakamapagbigay,
na nagturo sa pamamagitan ng panulat,
nagturo sa tao ng hindi nito nalaman.
Aba’y hindi! Tunay na ang tao ay talagang nagmalabis
dahil nakakita siya sa sarili niya na nakasapat.
Tunay na tungo sa Panginoon mo ang panunumbalikan.
Nakakita ka ba sa sumasaway
sa isang lingkod kapag nagdasal ito?
Nakakita ka ba kung siya ay nasa patnubay,
o nag-utos ng pangingilag magkasala?
Nakakita ka ba kung nagpasinungaling siya o tumalikod siya?
Hindi ba ito nakaalam na si Allāh ay tumitingin?
Aba’y hindi! Talagang kung hindi siya tumigil ay talagang hahablot nga Kami sa bumbunan:
isang bumbunan na nagsisinungaling, nagkakamali.
Kaya tumawag siya sa kapisanan niya.
Tatawag Kami sa mga bantay [ng Impiyerno].
Aba’y hindi! Huwag kang tumalima sa kanya, magpatirapa ka, at lumapit ka [kay Allāh].
Icon