ترجمة سورة الشرح

الترجمة الهوساوية
ترجمة معاني سورة الشرح باللغة الهوساوية من كتاب الترجمة الهوساوية .
من تأليف: أبو بكر محمود جومي .

Ba Mu bũɗa maka zũciyarka ba (dõmin ɗaukar haƙuri da fahimta)?
Kuma Muka saryar maka da nauyinka, Ashe.
Wanda ya nauyayi bãyanka?
Kuma Muka ɗaukaka maka ambatonka?
To, lalle ne tãre da tsananin nan akwai wani sauƙi.
Lalle ne tãre da tsananin nan akwai wani sauƙi.
Sabõda haka idan ka ƙãre (ibãda) sai ka kafu (kana rõƙon Allah).
Kuma zuwa ga Ubangijinka ka yi kwaɗayi.
Icon