ترجمة سورة غافر

الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش
ترجمة معاني سورة غافر باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش .
من تأليف: محمد مهانوفيتش .

Ha-mim.
Objavljivanje Knjige je od Allaha Silnoga, Sveznajućeg,
Oprostitelja grijeha i Primatelja pokajanja, Onoga Koji žestoko kažnjava i Koji je Posjednik obilnog dobra; istinskog Boga osim Njega nema, kod Njega je konačno odredište.
O Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što oni putujući po zemlji uživaju.
I Nuhov je narod prije njih poricao, a i skupine poslije njega. Svaki narod nastojao je ščepati svoga poslanika, i rasprave svoje na neistini temeljio da njome Istinu uništi, pa sam ga Ja kažnjavao - a kakva je bila kazna Moja!
I tako će se riječ Gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu vjerovali - stanovnici u Vatri biti.
Oni koji nose Arš i oni koji su oko njega, slave i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega, i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: "Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji se pokaju i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri!
Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i one koji su bili dobri od predaka njihovih, i žena njihovih, i potomstva njihovog. Ti si, uistinu, Silni i Mudri.
I sačuvaj ih zala, jer, koga Ti toga dana poštediš zala - Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!"
Onima koji nisu vjerovali bit će doviknuto: "Allahov prezir prema vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici - bio je, doista, veći od vašeg prezira sada prema sebi."
"Gospodaru naš", reći će oni, "dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li za izlazak puta kakva ?
"To vam je zato što niste vjerovali kad je prizivan Allah Jedini, a vjerovali ste ako bi Mu neko drugi u obožavanju pridružen bio! Presuda pripada jedino Allahu, Uzvišenom i Velikom."
On vam pokazuje znakove Svoje i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se Njemu obraća.
Molite zato Allaha, iskreno Mu ispovijedajući vjeru - pa makar to nevjernicima bilo mrsko!
On je vlasnik visokih stupnjeva, Gospodar Arša Koji šalje objavu iz odredbe Svoje - kome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog,
na Dan kada će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. Kome vlast pripada danas? Allahu, Jedinom, Potčinitelju svega.
Svaki će čovjek taj Dan prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; taj Dan neće biti nepravde! Allah, zaista, brzo račun svodi.
I upozori ih na Bliski dan, kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada zulumćari ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati čiji zagovor bi uslišan bio.
On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju;
Allah će po pravdi presuditi, a oni koje pored Njega mole - neće ni po čemu suditi. Allah, je zaista, Svečujući i Svevideći.
Zašto oni ne putuju po Zemlji, pa da vide kakav je bio kraj onih prije njih? Bili su od njih moćniji i više tragova su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijeha njihovih, kaznio i nije im bilo od Allaha zaštitnika.
Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili; On je, zaista, Moćni, On žestoko kažnjava.
Mi smo poslali Musaa sa znakovima Našim i dokazom jasnim,
faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: "Čarobnjak i lažov!"
A kada im je on donio Istinu od Nas, rekli su: "Ubijajte mušku djecu onih koji s njime vjeruju, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu!" Ali, spletke nevjernika uvijek su uzaludne.
"Pustite vi meni", reče faraon, "da ubijem Musaa, a on neka moli pomoć od Gospodara svoga, jer bojim se da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove."
Musa reče: "Molim Gospodara svoga i Gospodara vašeg da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome će se račun polagati!"
A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: "Zar da ubijete čovjeka zato što govori: 'Gospodar moj je Allah!', a donio vam je jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići bar nešto od onoga što vam se prijeteći obećava; zaista Allah neće uputiti na Pravi put onoga koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.
O narode moj, danas vama pripada vlast i nadmoćni ste u zemlji, pa ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne A faraon reče: "Savjetujem vam samo ono što mislim, a samo ću vas na Pravi put uputiti."
A onda, onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj, ja se za vas bojim dana poput dana kada su kažnjene skupine koje su se protiv poslanika bile urotile,
kao što je to bilo s Nuhovim narodom, i Adom i Semudom, i onima poslije njih. A Allah ne želi zulum robovima Svojim.
O narode moj, plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali,
na Dan kada budete okrenutih leđa uzmicali, kada vas od Allaha niko neće moći zaštititi. A onome kome Allah da da je zabludi, tome nema uputitelja."
Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali vi ste stalno sumnjali u ono šta vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: "Allah više neće poslije njega poslati poslanika!" Eto, tako Allah da da je u zabludi svako ko u zlu pretjeruje i sumnja -
oni koji o Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao. To itekako preziru Allah i oni koji vjeruju. Tako Allah pečati srce svakog oholog silnika.
"O Hamane", reče faraon, "sagradi mi toranj ne bih li stigao do staza,
staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac." I eto tako su faraonu njegova ružna djela uljepšana, i on je bio odvraćen od Pravog puta, a lukavstvo se faraonovo završilo na njegovu štetu.
I onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj, mene slijedite, ja ću vam na Pravi put ukazati!
O narode moj, ovaj dunjalučki život samo je uživanje, a ahiret je, zaista, Kuća vječnog boravka.
Ko god učini zlo, samo će zbog njega biti kažnjen, a ko god učini dobro - bio muškarac ili žena, a vjernik je- taj će u Džennet ući; u njemu će bez računa biti opskrbljeni.
narode moj! Šta je ovo? Ja vas pozivam u spas, a vi mene pozivate u Vatru;
Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da Njemu u obožavanju pridružujem ono o čemu nemam znanja, a ja vas pozivam Silnome, Oprostitelju stalnome.
Nema nimalo sumnje u to da se ono čemu vi mene pozivate neće nikom ni na ovom ni na onom svijetu odazvati, i da je naš povratak Allahu i da će oni koji su pretjerivali stanovnici u Ognju biti.
Pa, sjetit ćete se ovog što vam kažem! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, uistinu, robove Svoje dobro vidi."
I Allah ga je sačuvao od zala onog što su spletkarili, a faraonove pristalice zla patnja zadesi,
Vatra kojoj će izloženi jutrom i večerom biti, a kada nastupi Čas: "Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!"
I kada se u Vatri budu prepirali, a oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: "Mi smo bili sljedbenici vaši, možete li nas Vatre makar malo osloboditi.
Onda će glavešine reći: "Doista smo svi u njoj! Allah je već presudio robovima Svojim."
I oni koji će u Vatri biti govorit će čuvarima Džehennema: "Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!"
"A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?'', upitat će oni. "Jesu!", odgovorit će. "Molite onda vi! A molba nevjernika uzaludna je'', reći će oni.
Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i one koji vjeruju u životu dunjalučkom, a i na Dan kad se dignu svjedoci,
na Dan kad zulumćarima pravdanje njihovo od koristi neće biti; njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati.
Mi smo Musau uputu dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo Knjigu ostavili,
da bude uputstvo i opomena onima koji pameti budu imali.
Pa ti budi strpljiv - Allahovo je obećanje Istina - i moli da ti budu oprošteni grijesi, i Gospodara svoga slavi i hvali uvečer i ujutro!
Zaista oni koji o Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima svojim imaju samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, pa ti moli od Allaha zaštitu. On je, uistinu, Svečujući i Svevideći.
Stvaranje nebesa i Zemlje sigurno je veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.
Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zločinitelji. Kako se malo prisjećate!
Doći će Čas sudnji, u to nema sumnje, ali većina ljudi ne vjeruje.
Gospodar vaš je rekao: "Dove Mi upućujte, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole da Mi ibadet čine - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi."
Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno darežljiv prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje.
To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete?!
Tako su se odmetali i oni koji su Allahove ajete i znakove poricali.
Allah vam je učinio Zemlju staništem, a nebo zdanjem, i oblikovao vas, pa je obličja vaša lijepim učinio, i lijepom hranom i pićem vas opskrbio. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je Uzvišen Allah, Gospodar svjetova!
On je Živi, nema boga osim Njega, pa, molite Ga, ispovijedajući Mu čistu vjeru. Pa, svaka hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!
Reci: "Meni je zabranjeno obožavati one koje vi mimo Allaha molite, pošto su mi došli jasni dokazi od Gospodara moga, a naređeno mi je da se predam Gospodaru svjetova."
On je Onaj Koji vas je od zemlje stvorio, potom od kapi sjemena, zatim od zakvačka, zatim vas kao dojenčad izvodi, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete - a neki od vas umiru prije - i da do određenog roka stignete, a i da biste razumjeli.
On život i smrt daje! A kad nešto odluči, samo rekne: "Budi", i ono bude.
Zar ne vidiš one koji raspravljaju o Allahovim ajetima i znakovima; kuda se oni okreću?!
Oni koji poriču Knjigu i ono što smo slali po poslanicima?! A saznat će oni!
Kada okovi budu na vratovima njihovim, i lanci, a oni vučeni
u ključalu vodu, a zatim u Vatri prženi!
Zatim će upitani biti: "Gdje su oni koje ste obožavali,
mimo Allaha "Oni su se od nas izgubili", odgovorit će, "mi se prije, ustvari, nismo nikome ni molili." Eto, tako Allah da da su u zabludi nevjernici.
"To vam je zato što ste se bez ikakva osnova na Zemlji veselili i drski bili.
Ulazite kroz kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati - a ružno je prebivalište oholih.
A ti se strpi! Doista je Allahovo obećanje istina! Bilo da ti pokažemo dio onoga što im Mi obećavamo, bilo da ti prije život oduzmemo - Nama će se oni vratiti.
I prije tebe poslanike smo slali, o nekima od njih kazivali smo ti, a o nekima nismo. I nijedan poslanik nije mogao donijeti nekakav znak osim s Allahovom dozvolom. A kada dođe Allahova odredba, bit će presuđeno po pravdi i zabludjeli će tada biti gubitnici.
Allah je za vas stvorio životinje, da na nekima jašete - a neke jedete,
a vi od njih i drugih koristi imate - i da bi na njima potrebu koju u prsima imate ispunili; i na njima i na lađama vi se vozite.
On vam pokazuje znakove Svoje, pa koje od Allahovih znakova vi negirate?
Zašto oni ne putuju po Zemlji, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih brojniji i jači i više su tragova na Zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo ono što su stekli.
Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili, i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali.
A kad bi kaznu Našu vidjeli, onda bi govorili: "Mi vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odričemo se onih koje smo Mu u obožavanju pridruživali!"
Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Našu vidjeli, ne bi nimalo koristilo. To je prema Allahovom zakonu koji je primijenjen za sve robove Njegove - i tada bi nevjernici stradali.
Icon