ترجمة سورة الحجرات

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة الحجرات باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߲ߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߢߍ߫ ߘߋ߬߸ ߊߟߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌߠߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߌߡߍ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ ߥߣߊ߬ߞߊ߬ߥߣߊߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߦߴߊ߬ ߥߣߊ߬ߞߊ߬ߥߣߊߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ
ߤߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߤߊ߲߯ ߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߘߐߜߍߦߊ߫ ߘߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߡߌߛߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߡߊ߬
ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬، ߣߴߏ߬ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߟߋ߬ ߘߌߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߵߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߜߏߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߌ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߬، ߣߴߊ߬ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߞߟߍ߬ ߔߙߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߡߊ߬ (ߕߍߝߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫)، ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬
ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߡߛߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߡߛߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߛߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߘߐߡߊߕߍ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߐ߯ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߕߐ߮ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߞߐ߫ ߘߋ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߖߊߘߏߦߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߞߐߘߝߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߛߏ߬ߓߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒߕߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߓߊ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߖߊߛߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߍ߲ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߟߐ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫
Icon