ترجمة سورة التحريم

الترجمة الفلبينية (تجالوج)
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

O Propeta, bakit ka nagbabawal ng ipinahintulot ni Allāh para sa iyo, na naghahangad ng kaluguran ng mga maybahay mo? Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.
Nagsatungkulin nga si Allāh para sa inyo ng pagkalas sa mga pangako ninyo. Si Allāh ay ang Tagatangkilik ninyo at Siya ay ang Maalam, ang Marunong.
[Banggitin] noong nagtapat ang Propeta sa isa sa mga maybahay niya ng isang napag-usapan; at noong nagbalita ito niyon at naghayag naman niyon si Allāh sa kanya ay nagpabatid siya ng isang bahagi nito at nagwalang-bahala sa ibang bahagi. Kaya noong nagbalita siya rito hinggil doon ay nagsabi ito: "Sino ang nagsabalita sa iyo nito?" Nagsabi siya: "Nagbalita sa akin ang Maalam, ang Nakababatid."
[Nagindapat] kung magbabalik-loob kayong dalawa kay Allāh sapagkat lumihis ang mga puso ninyong dalawa. Kung magtataguyuran kayong dalawa laban sa kanya, tunay na si Allāh ay Tagatangkilik niya at si Gabriel at ang maayos sa mga mananampalataya. Ang mga anghel, matapos niyon, ay tagapagtaguyod.
Marahil ang Panginoon niya, kung nagdiborsiyo siya sa inyo, ay magpapalit sa kanya ng mga maybahay na higit na mabuti kaysa sa inyo – mga babaing tagapasakop, mga babaing mananampalataya, mga babaing masunurin, mga babaing tagabalik-loob, mga babaing mananamba, mga babaing tagaayuno, na mga dating nakapag-asawa at mga birhen.
O mga sumampalataya, mangalaga kayo sa mga sarili ninyo at mga mag-anak ninyo laban sa Apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato, na sa ibabaw nito ay may mga anghel na mababagsik na matitindi na hindi sumusuway kay Allāh sa anumang ipinag-utos Niya sa kanila at gumagawa sa anumang inuutos sa kanila.
O mga tumangging sumampalataya, huwag kayong magdahi-dahilan sa araw [na ito]; gagantimpalaan lamang kayo ayon sa dati ninyong ginagawa.
O mga sumampalataya, magbalik-loob kayo kay Allāh ayon sa pagbabalik-loob na tunay. Marahil ang Panginoon ninyo ay magtatakip para sa inyo sa mga masagwang gawa ninyo at magpapasok sa inyo sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, sa Araw na hindi manghihiya si Allāh sa Propeta at mga sumampalataya kasama nito. Ang liwanag nila ay sisinag sa mga harapan nila at sa mga kanang kamay nila, habang nagsasabi: "Panginoon namin, lumubos Ka para sa amin ng liwanag namin at magpatawad Ka sa amin; tunay na Ikaw sa bawat bagay ay May-kakayahan."
O Propeta, makibaka ka sa mga tagatangging sumampalataya at mga mapagpaimbabaw at magpakabagsik ka sa kanila. Ang kanlungan nila ay ang Impiyerno. Kay saklap ang kahahantungan!
Naglahad si Allāh ng isang paghahalintulad, para sa mga tumangging sumampalataya, sa maybahay ni Noe at sa maybahay ni Lot. Silang dalawa noon ay nasa ilalim ng dalawang lingkod na kabilang sa mga lingkod Naming maaayos, ngunit nagtaksil silang dalawa sa dalawang ito kaya hindi nakapagdulot ang dalawang ito para sa kanilang dalawa laban kay Allāh ng anuman. Sasabihin [sa kanilang dalawa]: "Pumasok kayong dalawa sa Apoy kasama ng mga papasok."
Naglahad si Allāh ng isang paghahalintulad, para sa mga sumampalataya, sa maybahay ni Paraon noong nagsabi siya: "Panginoon ko, magpatayo Ka para sa akin sa piling Mo ng isang bahay sa Paraiso, magligtas Ka sa akin laban kay Paraon at sa gawain niya, at magligtas Ka sa akin laban sa mga taong tagalabag sa katarungan."
[Naglahad Siya ng isang paghahalintulad] kay Maria na anak ni `Imrān, na nangalaga sa puri niya; kaya umihip Kami doon [sa bulsa ng baro] sa pamamagitan ng Espiritu Namin, at nagpatotoo siya sa mga salita ng Panginoon niya at mga kasulatan Nito, at siya noon ay kabilang sa mga masunurin.
Icon