ترجمة سورة التحريم

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

O Poslaniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio, tj. da uživaš sa svojom robinjom Marijom, kako bi zadovoljio svoje žene koje su ljubomorne na nju. Allah je tebi oprostio i milostiv je prema tebi.
Allah vam je propisao da se za svoje zakletve iskupite, ako vidite da je nešto drugo bolje, ili ako ste ih prekršili. Allah je vaš pomagač, On zna vaša stanja i šta vam najviše odgovara, On mudro propisuje i određuje.
Spomeni kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednoj supruzi svojoj, tj. Hafsi, tajno govor povjerio, a jedna od tih tajni jeste i da se neće približavati Mariji. Nakon što je Hafsa tu tajnu otkrila Aiši i nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, saznao za širenje te tajne preko Objave od Allaha, on je ukorio Hafsu i nešto od onoga što je ona spomenula, ispričao joj, dok je ostalo prešutio. Ona ga je upitala: "Ko te o tome obavijestio?", a on je kazao: "Onaj koji sve zna i ništa Mu nije skriveno."
Vas dvije treba da se pokajete, jer su vaša srca naklonjena bila onome što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prezirao, a prezirao je da se udalji od svoje robinje i da je sebi zabrani. Ako vi nastavite da se protiv njega udružujete, onda znajte da je Allah njegov zaštitnik i pomagač, a također i Džibril i odabrani vjernici pomoći će ga. Nakon pomoći Allahove, pomoći će ga i meleki protiv onih koji ga uznemiravaju.
Ako vas Njegov Vjerovjesnik pusti i razvede, On će mu dati bolje supruge od vas, koje će biti predane njegovim naredbama, koje će vjerovati u Allaha i Poslanika, biti pokorne Allahu, kajati se za grijehe, obožavati svoga Gospodara, postiti, bilo da su udovice ili djevice. Međutim, on ih nije razveo.
O vi koji u Allaha vjerujete i radite po Njegovim naredbama, zaštitite sebe i svoje porodice od velike vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. O toj Vatri brinuće se žestoki meleki koji će biti strogi prema onome ko u Vatru uđe. Oni ne griješe kada im Allah nešto naredi, čine sve što im kaže, bez odgađanja i čekanja.
Nevjernicima će se na Sudnjem danu kazati: "O vi koji niste vjerovali u Allaha, danas se nemoje pravdati za svoje nevjerovanje i griješenje, jer vam opravdanje neće biti prihvaćeno. Danas ćete biti kažnjeni za nevjerstvo i poricanje poslanika na dunjaluku."
O vi koji vjerujete u Allaha i radite po Njegovim naredbama, pokajte se Allahu iskreno za vaše grijehe, kako bi Gospodar vaš pobrisao vaše loše postupke i uveo vas u džennetske vrtove ispod čijih dvorova i drveća teku rijeke, na dan kada Allah neće poniziti Vjerovjesika i one koji s njim vjeruju tako što ih neće uvesti u Vatru. Tog dana će svjetlo ići ispred njih i sa njihove desne strane, dok budu na sirat ćupriji. Oni će tada govoriti: Naš Gospodaru, upotpuni nam svjetlo kako bismo u Džennet ušli i ne daj da budemo kao licemjeri čije će se svjetlo ugasiti na sirat ćupriji. Oprosti nam naše grijehe, jer Ti možeš sve i ništa Te ne može zaustaviti da naše svjetlo upotpuniš i grijehe nam oprostiš.
O Poslaniče, protiv nevjernika bori se oružanim putem, a protiv licemjera riječima i provođenjem kazni. Budu strog prema njima, kako bi prema tebi iskazivali poštovanje. Njihovo prebivalište na Sudnjem danu bit će Džehennem, a to je zaista, ružno prebivalište i konačište u kojem će skončati.
Allah onima koji ne vjeruju u Njega i poslanike, navodi primjer u kojem se naglašava da njihova veza sa vjernicima ništa im neće biti od koristi. Taj primjer su supruge Allahovih vjerovjesnika Nuha i Luta, neka je na njih dvojicu mir i spas. One su bile supruge dva Allahova dobra roba, ali su ih iznevjerile, jer su odvraćale od Allahovog puta i pomagale nevjernike. Njima od koristi neće biti to što su bile supruge ta dva dobra roba, nego će im se na Sudnjem danu kazati: Uđite u Vatru zajedno sa onim nevjernicima i griješnicma koji će u nju ući.
A onima koji vjeruju u Allaha i Njegove poslanike, On navodi primjer u kojem se naglašava da im njihova rodbinska veza za nevjernicima neće štetiti sve dok su na pravome putu. Taj primjer je faraonovo supruga koja je kazala: O Gospodaru, sagradi mi kuću u Džennetu kod Sebe i spasi me faraonove vlasti i tiranije, te njegovih loših djela. Spasi me naroda koji sam sebi čini nepravdu jer slijedi faraona u njegovoj tiraniji i nasilju.
Također, Allah navodi primjer vjernicima u Allaha i poslanike, Merjemu kćerku Imranovu koja se sačuvala bluda, pa je Allah naredio Džibrilu da u nju udahne, pa je ona Allahovom moći postala trudna i nosila Isa sina Merjemina, i to bez oca. Ona je također povjerovala u Allahov zakon i knjige koje je On objavljivao poslanicima, te je bila pokorna Allahu, sprovodeći Njegove naredbe i kloneći se Njegovih zabrana.
Icon