ترجمة سورة التحريم

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮، ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫؟ ߌ ߦߴߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߓߐ ߟߊߓߌ߬ߟߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫، ߏ߬ ߣߵߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߟߊ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߊߓߐ ߟߊ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ( ߏ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫)߸ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫
ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫، ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߟߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲߫ ߓߋ߬ߣߍ߲߬ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߠߎ߫ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ( ߥߏ߲ߛߏ߲߫ ) ߞߊ߬ߘߏ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߝߐ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߣߐߜߍߦߊ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߦߋߟߋ߲ ߘߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߵߊ߲ ߡߊߞߕߏ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߘߏ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫
ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߊߘߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬
ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ( ߝߣߊ߫ ) ߦߋ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߒ ߧߋ߫ ߌ ߓߘߊ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߞߛߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߵߊ߬ ߟߊ߫) ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߓߊ߲ߦߊ ߟߊߛߐ߲߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߫ (ߘߋ߲ ߘߌ߫) ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ߬ (ߡߏ߬ߛߏ) ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
Icon