ترجمة سورة التحريم

الترجمة الأذرية
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة الأذرية من كتاب الترجمة الأذرية .
من تأليف: لي خان موساييف .

1. Ey Peyğəmbər! Zövcə­lə­ri­ni razı salmağa çalışaraq Alla­hın sə­nə halal et­diyi şeyi nə üçün özünə qadağan edir­sən?! Allah Ba­ğış­la­yan­dır, Rəhm­li­dir.
2. Allah, andlarınızdan kəf­fa­rə ver­məklə azad olmağı siz­dən ötrü qanuni­ləşdirmişdir. Allah sizin himayə­da­rı­nızdır. O, Bi­ləndir, Hik­mət sahibidir.
3. Bir zaman Peyğəmbər öz zövcə­lə­rindən birinə sirr ver­di. O da bu­nu onun digər zövcə­sinə xəbər verdikdə və Allah da bu­nu Pey­ğəm­bərə aşkar et­dik­də, o, bunun bir qismini sirr verdiyi zöv­cəsinə bil­dirdi, digər qis­mindən isə vaz keçdi. Pey­ğəm­bər bunu ona bildir­dik­də zöv­cəsi dedi: “Bunu sənə kim xə­bər verdi?” O dedi: “Bunu mə­nə hər şeyi Bilən, hər şeydən Xəbərdar olan Allah xəbər verdi!”
4. Əgər ikiniz də Allaha töv­bə etsə­niz, yaxşı olar. Çünki hər iki­ni­zin qəlbi günaha meyl et­mişdir. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-biri­ni­zə dəstək versə­niz, bi­lin ki, Allah, Cəb­rail və əməli­saleh möminlər onun dostu və yar­dım­çısıdır. Bunlar­dan baş­qa mə­lək­lər də onun yar­dımçı­la­rıdır.
5. Əgər o sizi boşasa, Rəbbi sizin əvə­zinizə ona sizdən da­ha yax­şı zöv­cələr – müsəlman, mö­min, itaətkar, tövbə edən, iba­dət edən, oruc tutan dul qa­dın­lar və bakirə qızlar verə bi­lər.
6. Ey iman gətirənlər! Özü­nüzü və ailə­nizi yanacağı in­san­lar və daş­lar olan od­dan qoru­yun! Onun başı üs­tündə Alla­hın onlara ver­diyi əmrlərə heç vaxt asi olma­yan, özlərinə bu­yu­rulanları ye­ri­nə yetirən aman­sız və güclü mələklər var­.
7. Ey kafir olanlar! Bu gün üzr dilə­mə­yin. Siz ancaq etdi­yiniz əməl­lərin cəza­sını çəkə­cəksiniz!
8. Ey iman gətirənlər! Alla­ha səmimi olaraq tövbə edin. Ola bil­sin ki, Rəb­biniz günah­la­rı­nızdan keçsin və sizi, Allah o Pey­ğəm­bə­ri və onunla bir­lik­də iman gə­tirənləri utandır­ma­ya­cağı gün­də, ağacları al­tından çaylar axan cən­nətlərə daxil etsin. Onların nuru ön­lə­rin­dən və sağ tərəflərindən ət­rafa ya­yılacaq. On­lar de­yə­cək­lər: “Ey Rəb­bimiz! Nuru­mu­zu bi­zim üçün tamamla və bi­zi ba­ğışla. Həqiqə­tən, Sən hər şeyə qadirsən!”
9. Ey Peyğəmbər! Kafirlərə və mü­nafiqlərə qarşı vuruş! On­larla sərt dav­ran! Onların gedəcəkləri yer Cəhənnəm­dir. Ora necə də pis dö­nüş yeridir!
10. Allah kafirlərə Nuhun ar­vadı ilə Lutun arvadını misal çək­di. Onlar Bi­zim əməlisaleh qullarımızdan iki qulun ni­kahı altında idi­lər. Onlar ərlərinə xə­yanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bil­mədilər. Onlara: “Girənlərlə birgə ikiniz də oda gi­rin!”– de­yildi.
11. Allah iman gətirənlərə isə Firo­nun zövcəsini misal çək­di. O zaman o: “Ey Rəbbim! Mənə Öz yanında – Cən­nətdə bir ev tik. Mə­ni Firondan və onun əmə­lindən xilas et. Məni zalım adam­lar­dan qurtar!”– de­mişdi.
12. Həmçinin ismətini qoru­yan İm­ran qızı Məryəmi də mi­sal çək­di. Biz ona Öz ruhu­muz­dan (Cəbrail vasitəsilə) üfür­dük. O, Rəbbinin Söz­lərini və Onun Kitablarını təs­diq et­di və itaət edənlərdən ol­du.
Icon