ترجمة سورة الفرقان

الترجمة الفلبينية (تجالوج)
ترجمة معاني سورة الفرقان باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

Napakamapagpala ang nagpababa ng pamantayan sa Lingkod Niya upang ito sa mga nilalang ay maging isang tagapagbabala,
na ukol sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa, hindi gumawa ng anak, at hindi nagkaroon ng katambal sa paghahari. Lumikha Siya sa bawat bagay at nagtakda Siya rito ayon isang pagtatakda.
Gumawa sila bukod pa sa Kanya ng mga diyos na hindi lumilikha ng anuman samantalang sila ay nililikha. Hindi sila nakapagdudulot para sa mga sarili nila ng isang pinsala ni isang pakinabang at hindi sila nakapagdudulot ng isang kamatayan ni isang buhay ni isang pagpapabuhay.
Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Walang iba ito kundi isang kabulaanang ginawa-gawa niya at may tumulong sa kanya roon na mga ibang tao," ngunit gumawa sila ng isang kawalang-katarungan at isang kasinungalingan.
Nagsabi sila: "Mga alamat ng mga sinauna na itinala niya sapagkat ang mga ito ay idinidikta sa kanya sa umaga at hapon."
Sabihin mo: "Nagbaba nito ang nakaaalam sa lihim sa mga langit at lupa. Tunay na Siya ay laging Mapagpatawad, Maawain."
Nagsabi sila: "Ano ang mayroon sa Sugong ito na kumakain ng pagkain at naglalakad sa mga palengke? Bakit nga ba hindi nagbaba sa kanya ng isang anghel na kasama para sa kanya ay maging isang tagapagbabala?
O magpupukol sa kanya ng isang kayamanan, o magkakaroon siya ng isang hardin na kakain siya mula roon?" Nagsabi ang mga tagalabag sa katarungan: "Hindi kayo sumusunod kundi sa isang lalaking nagaway."
Tumingin ka kung papaanong gumawa sila para sa iyo ng mga paghahalimbawa ngunit naligaw sila kaya hindi sila nakakakaya [na magkaroon] ng isang landas.
Napakamapagpala Siya na kung niloob Niya ay gumawa Siya para sa iyo ng higit na mabuti kaysa roon: mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, at gagawa Siya para sa iyo ng mga palasyo.
Bagkus nagpasinungaling sila sa Huling Sandali. Naglaan Kami para sa sinumang nagpasinungaling sa Huling Sandali ng Liyab.
Kapag nakakita ito sa kanila mula sa isang pook na malayo ay makaririnig sila para rito ng pagngingitngit at pagsinghal.
Kapag ipinukol sila mula roon sa isang lugar na masikip habang mga nakagapos ay mananawagan sila roon ng pagkagupo.
Huwag kayong manawagan ngayong Araw ng pagkagupong nag-iisa; manawagan kayo ng pagkagupong marami.
Sabihin mo: "Iyon ba ay higit na mabuti o ang hardin ng kawalang-hanggan na ipinangako sa mga tagapangilag sa pagkakasala?" Itong ukol sa kanila ay magiging isang gantimpala at isang kahahantungan.
Ukol sa kanila roon ang anumang niloloob nila habang mga mamamalagi. Laging iyon sa Panginoon mo ay isang pangakong hinihingi.
[Banggitin] ang Araw na titipunin Niya sila at ang sinasamba nila bukod pa kay Allāh kaya magsasabi Siya: "Kayo ba ay nagpaligaw sa mga lingkod Kong ito o sila ay naligaw sa landas?"
Nagsabi sila: "Kaluwalhatian sa Iyo! Hindi noon nararapat para sa amin na gumawa Kami bukod pa sa Iyo na mga tagatangkilik, subalit nagpatamasa Ka sa kanila at mga magulang nila hanggang sa nakalimutan nila ang paalaala. Sila noon ay mga taong nasawi."
Magpapasinungaling nga sila sa inyo sa sinasabi ninyo at hindi kayo makakakaya ng pagbaling ni ng pag-aadya. Ang sinumang lalabag sa katarungan kabilang sa inyo ay magpapatikim Kami sa kanya ng isang pagdurusang malaki.
Hindi Kami nagsugo sa mga una sa iyo ng anumang mga isinugo malibang tunay na sila ay talagang kumakain ng pagkain at lumalakad sa mga palengke. Gumawa Kami sa ilan sa inyo para sa iba pa bilang isang pagsubok. Makatitiis ba kayo? Laging ang Panginoon mo ay Nakakikita.
Nagsabi ang mga hindi umaasa sa pakikipagkita sa Amin: "Bakit nga ba hindi ibinaba sa amin ang mga anghel o [hindi] kami nakakikita sa Panginoon namin." Talaga ngang nagmalaki sila sa mga sarili nila at nagpakalabis-labis sa isang pagpapakalabis-labis na malaki.
Sa Araw na makikita nila ang mga anghel ay walang balitang nakagagalak sa araw na iyon para sa mga salarin at magsasabi [ang mga anghel]: "Hadlang, hinadlangan!"
Pupunta Kami sa anumang ginawa nila na gawain at gagawa Kami rito na alabok na ikinalat.
Ang mga maninirahan sa Paraiso sa Araw na iyon ay higit na mabuti sa pinagtitigilan at higit na maganda sa pinahihingahan.
[Banggitin] ang araw na magkakabiyak-biyak ang langit na may mga ulap at pabababain ang mga anghel sa [maramihang] pagpapababa.
Ang paghahari, sa Araw na iyon, na totoo ay ukol sa Pinakamaawain. Iyon ay magiging isang Araw na mahirap laban sa mga tagatangging sumampalataya.
[Banggitin] ang araw na kakagat ang tagalabag sa katarungan sa mga kamay niya, na nagsasabi: "O kung sana ako ay tumahak kasama sa Sugo sa landas.
O kapighatian sa akin! Kung sana ako ay hindi gumawa kay Polano bilang isang matalik na kaibigan.
Talaga ngang nagpaligaw siya sa akin palayo sa pag-alaala matapos noong dumating ito sa akin. Laging ang demonyo sa tao ay mapagkanulo."
Nagsabi ang Sugo: "O Panginoon ko, tunay na ang mga kababayan ko ay gumawa sa Qur’ān na ito bilang isang isinasaisang-tabi."
Gayon nagtalaga Kami para sa bawat propeta ng kaaway kabilang sa mga salarin. Nakasapat ang Panginoon mo bilang isang tagapagpatnubay at isang mapag-adya.
Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Bakit nga ba hindi ibinaba sa kanya ang Qur’ān nang iisang kabuuan?" Gayon nga upang magpatatag Kami sa puso mo sa pamamagitan niyon. Bumigkas Kami rito nang [unti-unting] pagbigkas.
Wala silang inihahatid sa iyo na isang paghahalintulad malibang nagdala Kami sa iyo ng katotohanan at higit na maganda sa pagpapaliwanag.
Ang mga titipunin [na nakasubsob] sa mga mukha nila patungo sa Impiyerno, ang mga iyon ay higit na masama sa lugar at higit na ligaw sa landas.
Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan at gumawa Kami kasama sa kanya ng kapatid niyang si Aaron bilang isang katuwang.
Kaya nagsabi Kami: "Pumunta kayong dalawa sa mga taong nagpasinungaling sa mga tanda Namin." Kaya winasak Namin sila nang [lubusang] pagwasak.
Ang mga tao ni Noe, noong nagpasinungaling sila sa mga sugo, ay nilunod Namin at ginawa Namin sila para sa mga tao bilang isang tanda. Naglaan Kami para sa mga tagalabag sa katarungan ng isang pagdurusang masakit.
[Nagpahamak Kami] sa `Ād, Thamūd, mga kasama ng balon, at sa maraming salinlahi sa pagitan niyon.
Sa bawat isa ay gumawa Kami ng mga paghahalimbawa at sa bawat isa ay dumurog Kami nang [lubos na] pagdurog.
Talaga ngang pumunta sila sa pamayanan na pinaulanan ng ulan ng kasagwaan. Kaya hindi ba dati sila nakakikita niyon? Bagkus sila dati ay hindi nag-aasam sa pagbubuhay.
Kapag nakakita sila sa iyo, wala silang ginagawa sa iyo kundi pangungutya, [na nagsasabi]: "Ito ba ang ipinadala ni Allāh bilang isang sugo?
Tunay na halos talagang magpapaligaw siya sa atin palayo sa mga diyos natin kung hindi dahil nagtiis tayo sa mga ito." Malalaman nila kapag nakikita na nila ang pagdurusa kung sino ang higit na ligaw sa landas.
Nakita mo ba ang ginawa niyang diyos niya ay ang pithaya niya? Kaya ikaw ba sa kanya ay magiging isang katiwala?
O nag-aakala ka na ang higit na marami sa kanila ay dumidinig o umuunawa? Walang iba sila kundi gaya ng mga hayupan, bagkus sila ay higit na ligaw sa landas.
Hindi ka ba nagsaalang-alang sa Panginoon mo kung papaano Siya bumanat ng anino? Kung sakaling niloob Niya ay talaga sanang ginawa Niya ito na nakatigil. Pagkatapos ay ginawa ang araw bilang isang pahiwatig dito.
Pagkatapos ay humawak Kami rito patungo sa Amin nang isang madaliang paghawak.
Siya ang gumawa para sa inyo ng gabi bilang kasuutan at ng pagtulog bilang pamamahinga, at gumawa ng maghapon bilang pagbuhay.
Siya ang nagsugo ng mga hangin bilang balitang nakagagalak bago ng awa Niya. Nagbaba mula sa langit ng tubig na naipandadalisay
upang magbigay-buhay Kami sa pamamagitan niyon sa isang bayang patay at magpainom Kami niyon sa kabilang sa nilikha Namin na maraming hayupan at tao.
Talaga ngang nagsarisari Kami nito sa pagitan nila upang mapaalalahanan sila ngunit tumutol ang higit na marami sa mga tao [sa anuman] maliban sa kawalang-pasasalamat.
Kung sakaling niloob Namin ay talaga sanang nagpadala Kami sa bawat pamayanan ng isang tagapagbabala.
Kaya huwag kang tumalima sa mga tagatangging sumampalataya at makibaka ka sa kanila nang pakikibakang malaki.
Siya ang nagpadikit sa dalawang dagat: itong isa ay naiinom na matamis at itong isa pa ay maalat na mapait. Naglagay Siya sa pagitan ng dalawang ito ng isang harang at isang hadlang na inihadlang.
Siya ang lumikha mula sa tubig ng isang tao at gumawa rito ng kamag-anakan sa angkan at kamag-anak sa pag-aasawa. Laging ang Panginoon mo ay May-kakayahan.
Sumasamba sila bukod pa kay Allāh sa hindi nakapagpapakinabang sa kanila at hindi nakapipinsala sa kanila. Laging ang tagatangging sumampalataya ay laban sa Panginoon niya, tagapagtaguyod [ng demonyo].
Hindi Kami nagsugo sa iyo kundi bilang isang tagapagbalita ng nakagagalak at isang tagapagbabala.
Sabihin mo: "Hindi ako nanghihingi sa inyo para rito ng anumang pabuya – maliban sa sinumang lumuob na gumawa patungo sa Panginoon niya ng isang landas."
Manalig ka sa Buhay na hindi namamatay at magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Kanya. Nakasapat Siya sa mga pagkakasala ng mga lingkod Niya bilang isang nakababatid.
[Siya] ang lumikha sa mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw, pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trono. [Siya] ang Napakamaawain, kaya humiling ka sa Kanya bilang isang nakababatid.
Kapag sinabi sa kanila: "Magpatirapa kayo sa Napakamaawain," nagsasabi sila: "Ano ang Napakamaawain? Magpapatirapa ba kami sa ipinag-uutos mo sa amin?" Nakadagdag ito sa kanila ng pag-ayaw.
Napakamapagpala ang gumawa sa langit ng mga pulutong ng bituin at gumawa roon ng sulo at isang buwang tagabigay-liwanag.
Siya ang gumawa sa gabi at maghapon na magkasalitan para sa sinumang nagnais na makapag-alaala o nagnais ng pasasalamat.
Ang mga lingkod ng Napakamaawain ay ang mga naglalakad sa lupa sa kahinahunan at kapag kumausap sa kanila ang mga mangmang ay nagsasabi sila ng kapayapaan.
[Sila] ang mga nagpapagabi para sa Panginoon nila habang mga nakapatirapa at mga nakatayo.
[Sila] ang mga nagsasabi: "Panginoon namin, magbaling Ka palayo sa amin ng pagdurusa sa Impiyerno; tunay na ang pagdurusa roon ay laging makapit.
Tunay na sumagwa iyon bilang isang pinagtitigilan at isang pinananatilihan."
[Sila] ang mga kapag gumugol ay hindi nagsasayang at hindi sila nagkukuripot, at laging nasa pagitan niyon ay katamtaman.
[Sila] ang mga hindi dumadalangin kasama kay Allāh sa iba pang diyos, hindi pumapatay ng taong ipinagbawal ni Allāh malibang ayon sa karapatan, at hindi nangangalunya. Ang sinumang gumawa niyon ay makatatagpo siya ng parusa sa kasalanan:
pag-iibayuhin sa kanya ang pagdurusa sa Araw ng Pagkabuhay at mamalagi siya roon na hinahamak,
maliban sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at gumawa ng gawang maayos sapagkat ang mga iyon ay papalitan ni Allāh ng mga gawang maganda ang mga gawang masagwa nila. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.
Ang sinumang nagbalik-loob at gumawa ng maayos, tunay na siya ay nagbabalik-loob kay Allāh nang [tanggap na] pagbabalik-loob.
[Sila] ang mga hindi sumasaksi sa kabulaanan, at kapag naparaan sila sa kabalbalan ay dumaraan sila bilang mga marangal.
[Sila] ang mga kapag pinaalalahanan ng mga tanda ng Panginoon nila ay hindi sumusubsob sa mga ito bilang mga bingi at mga bulag.
[Sila] ang mga nagsasabi: "Panginoon namin, magkaloob Ka sa amin mula sa mga asawa namin at mga supling namin ng galak ng mga mata, at gumawa Ka sa amin para sa mga tagapangilag sa pagkasasala bilang tagapanguna."
Ang mga iyon ay gagantihan ng Silid dahil nagtiis sila, at gagawaran doon ng pagbati at kapayapaan
bilang mga mananatili roon. Gumanda iyon bilang isang pinagtitigilan at isang pinananatilihan.
Sabihin mo: "Hindi nagmamalasakit sa inyo ang Panginoon ko kung hindi dahil sa panalangin ninyo, ngunit nagpasinungaling kayo kaya ito ay magiging kumakapit."
Icon