ترجمة سورة الفرقان

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة الفرقان باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

Allah, Koji je objavio Kur’ani-kerim Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, posjednik je velikog dobra i svih blagoslova. On je objavio plemeniti Kur’an Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bude Poslanik džinima i ljudima te da ih opomene na strašnu Božiju srdžbu i žestoku kaznu.
Jedino Allahu, džellešanuhu, pripada vlast na nebesima i na Zemlji, Koji nema dijete, i Koji nema saučesnika u vlasti, i Koji je jedini Stvoritelj svega što postoji. On je Onaj Koji je sve savršeno stvorio i oblikovao te precizno odredio.
Pa ipak, pored Svevišnjeg Allaha, nevjernici obožavaju lažne bogove, koji ništa ne mogu stvoriti, pa makar i nešto posve malehno, pa štaviše, i sami su stvoreni – Gospodar ih je stvorio iz ničeg. Također, ista ta božanstva ne mogu kakvo dobro sebi donijeti, niti mogu od sebe štetu otkloniti, te ne mogu život oduzeti niti ga mogu dati i ne mogu oživiti mrtve iz kaburova.
Krivovjerni, koji ne vjeruju u Allaha i Poslanika, govore: “Kur’an je puka laž koju je izmislio Muhammed, a u čemu mu pomažu neki drugi ljudi.” Oni laži iznose. Časni je Kur’an Allahov govor, ni ljudi ni džini ne mogu donijeti nešto slično njemu.
Oni koji poriču slavni Kur’an također govore: “To su prazne, nakićene priče zapisane u knjigama naroda drevnih – ispisao ih je Muhammed, pa mu se kazuju ujutro i navečer.”
Allahov Poslaniče, obrati se mekanskim nevjernicima poricateljima: “Časni Kur’an objavio je Onaj Koji Svojim znanjem obuhvata sve što se nalazi na nebesima i na Zemlji, te nije izmišljen, kao što to vi tvrdite.” Zatim je Allah, džellešanuhu, potičući na pokajanje kazao da mnogo prašta onima koji se kaju i da je samilostan spram njih.
Višebošci, koji Poslanika milosti, sallallahu alejhi ve sellem, utjeruju u laž, također govore: “Šta li je ovom čovjeku koji tvrdi da je poslanik”, misleći na Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, “hranu jede, kao što i mi jedemo, i odlazi na pijacu radi kupoprodaje, kao što i mi to činimo? Zašto mu kakav melek poslat nije, pa da potvrđuje ono što on govori i da mu pomaže u dostavljanju vjere!”
“Ili zašto mu kakvo blago s neba spušteno nije, ili zbog čega nema kakav plodovima bogat vrt da se njima hrani, pa da ne mora hodati po pijacama i stjecati nafaku?”, reći će oni koji ne vjeruju. Oni, pored toga, govore pravovjernima: “Vi ne slijedite poslanika, doli čovjeka koji je začaran i koji ne zna šta govori!”
Poslaniče, poslušaj i čudi se tome kakve neistine o tebi govore oni koji ne vjeruju. Govore da si čarobnjak, odnosno da si začaran, odnosno da si lud, i upravo zbog tih laži ne prihvataju istinu koju si im donio i ne mogu slijediti Pravi put. K tome, oni ne nalaze načina da te optuže glede iskrenosti i povjerljivosti.
Bez granica je Allahov blagoslov i neizmjerna je Njegova dobrota! Ako hoće, Allah ti može dati mnogo bolje od onog što nevjernici navode kao primjer: plodne, prelijepe, blistave vrtove podno kojih protječu rijeke, dvorove visoke i kuće prostrane, da u njima uživaš.
Neistinu koju donose nisu izgovorili zato da bi spoznali dokaz i, otuda, oni Čas oživljenja poriču. A Svemogući je Allah onima koji poriču Dan ustanuća pripremio veliku, rasplamsalu vatru.
Kad džehennem ugleda kako se prema njemu nevjernici tjeraju iz daljine, oni će tad začuti njegovo gnjevno buktanje i strašno stenjanje, zbog žestine prema njima.
A kad krivovjerni budu bačeni na jedno strašno i pretijesno mjesto u džehennemu i pritom im budu svezane ruke iza vratova – tamo će propast prizivati i tražiti izlaz iz Vatre.
Bit će im rečeno: “Ne prizivajte danas propast samo jedanput, nego na sebe propast prizivajte mnogo puta – nećete biti oslobođeni kazne, nego ćete u njoj vječno ostati!”
Obrati se, Vjerovjesniče, onima koji ne vjeruju: “Je li paklena vatra, s čijim vas je karakteristikama Svemogući Allah upoznao, bolja od dženneta vječnosti, kuće koja je obećana dobrim, čestitim vjernicima? Boravak u vječnim blagodatima i užicima bit će vjernicima nagrada i lijepo povratište zbog dobrih djela koja činjahu na dunjaluku.”
“Iskreni će vjernici u džennetu imat će sve što požele. Oni će u Kuću mira ući zbog Allahova obećanja čije će ostvarenje dobri, bogobojazni vjernici od Njega tražiti, a Allah Svoje obećanje neće iznevjeriti.”
Na Dan strašnog polaganja računa, Svemogući Allah sakupit će mnogobošce poricatelje i ono što su obožavali, pa će se obratiti njihovim lažnim božanstvima, koreći ih: “Jeste li vi odvratili Moje robove od Pravog puta i odveli ih u zabludu, ili su oni sami s Prave staze zastranili pa su se vama, a da vi to od njih niste tražili, klanjali?”
Na to će lažna božanstva koja su obožavana odgovoriti: “Slava Tebi neka je, Ti si uzvišen od toga da imaš saučesnike! Nama ne dolikuje da obožavamo nekog drugog mimo Tebe i da ga uzmemo za zaštitnika, i ne dolikuje nam da tražimo od ljudi da nama, a ne Tebi, robuju! Nego si Ti, Allahu Uzvišeni, njima i njihovim precima dao da uživaju u nasladama, toliko da si ih propasti malo-pomalo približavao, te ih je to zaokupilo, zbog čega su činili širk i zbog svoje nesreće posve nastradali.”
Višebošcima će biti rečeno: “Evo, ova lažna božanstva, kojima ste se klanjali, poriču tu vašu lažnu tvrdnju, pa vi od sebe ne možete patnju otkloniti, a ne možete ni njima, svojim božanstvima, pomoći.” Vjernici, onom ko umre nanoseći sam sebi nepravdu čineći širk, pripada strašna i bolna kazna u džehennemskoj vatri, kao što ista ta kazna pripada ovima koji su spomenuti.
Allahov Poslaniče, Allah nije poslao prije tebe nijednog poslanika a da nije bio iz ljudske vrste, i svi su poslanici jeli, pili i bavili se običnim poslovima kojima se bave svi drugi ljudi. Ti nisi prvi poslanik koji to radi. Ljudi, Sveznajući Allah učinio je da budete iskušenje jedni za druge zbog međusobne razlike u bogatstvu i siromaštvu, zdravlju i bolesti. Pa zar nećete otrpjeti udarac sudbine i trpeljivo podnijeti iskušenja, zbog čega će vas Allah nagraditi. A Gospodar tvoj vidi i zna ko je strpljiv, a ko to nije; ko Mu je poslušan, a ko neposlušan je.
Bezbožnici, koji ne vjeruju i ne nadaju se da će stati pred Allaha, džellešanuhu, na Danu sudnjem i ne boje se Njegove kazne, govore: “Da nam je Allah spustio meleke koji bi posvjedočili da Muhammed istinu govori ili da nam je svojim očima vidjeti Gospodara te čuti od Njega objavu!” Ovi nevjernici su u svojim dušama prekomjerno oholi i to ih je od vjerovanja odvratilo, a tim svojim govorom su u zlu i nevjerstvu prekoračili sve granice.
Oni koji ne vjeruju sigurno će vidjeti meleke kad budu umirali, u berzahu, kad budu proživljeni na Dan konačnog polaganja računa, onda kad budu vođeni prema mjestu na kojem će položiti račun i onda kad budu bacani u Vatru. Međutim, u tome im neće biti radovijest, za razliku od vjernika. Meleki će nevjernicima reći: “Radovijest od Allaha sasvim vam je uskraćena!”
Onda će Sveznajući Allah pristupiti djelima krivovjernih, zbog kojih neko može pomisliti da su oni bili bogobojazni i dobri ljudi, pa će ih poništiti i učiniti beskorisnim poput praški koje se vide na sunčevim zrakama da lebde u zraku. Gospodar će poništiti njihova djela zato što su nevjernici bili.
Dženetlije će na ahiretu imati bolje stanište od stanovnikā džehennema i ljepše odmaralište, jer su vjerovali i činili dobra djela.
Poslaniče, spomeni Dan sudnji kad će se nebo bijelom maglinom rascijepiti i meleke će Allah, džellešanuhu, masovno spustiti, da okruže ljude na stajalištu, ondje gdje će polagati račun.
Na Sudnjem danu će istinska vlast pripadati isključivo Milostivom Allahu. Težak će Dan ustanuća nevjernicima biti, za razliku od pravovjernih: njima će taj Dan lahak biti.
Spomeni, Poslaniče, Dan strašnog polaganja računa, kad će onaj koji je sam sebi nanio nepravdu vlastite ruke gristi, žestoko se kajući zato što nije slijedio Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Govorit će: “Kamo sreće da sam slijedio Allahova Poslanika, za njegovim se primjerom povodio i vjerovao u objavu koju je od svog Gospodara dobio, a koja bi me na put spasa izvela!”
Dodat će, kajući se i proklinjući sam sebe: “Teško meni! Kamo sreće da tog i tog čovjeka nevjernika nisam uzeo za prisnog prijatelja!”
Zatim će kazati: “Onaj me moj prijatelj nevjernik odvratio od Kur’ana nakon što mi je stigao posredstvom poslanika Muhammeda.” Šejtan čovjeka uvijek u teškoj situaciji iznevjeri i tek u propasti ga ostavi.
Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je žaleći se na svoje sunarodnike nevjernike: “Allahu, Gospodaru moj, narod moj, kojem si me poslao, ostavio je ovaj Kur'an i leđa mu okrenuo.”
Kao što je Allah, Znalac svih tajni, dao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, zlikovce iz njegova naroda za neprijatelje, tako je prije njega svakom vjerovjesniku dao zlikovce iz njihovih naroda za neprijatelje. A dovoljno je da Allah upućuje na Pravu stazu i da On pomaže protiv neprijateljā.
Oni što ne vjeruju u Allaha govore: “Trebalo je da Muhammedu Kur’an bude objavljen odjednom i u cijelosti, a ne malo-pomalo!” Objavljujući časni Kur’an postepeno, dio po dio, Allah, džellešanuhu, učvršćuje Poslanikovo srce, te da ga može bolje razumjeti i lakše zapamtiti.
Poslaniče, nijedan ti prigovor mnogobošci neće uputiti niti će ti ijedan dokaz donijeti, a da te Sveznajući Allah neće uputiti kako ćeš im dati ispravan, ljepši i istinitiji odgovor.
Oni koji će prema džehennemskoj vatri biti naglavačke vučeni, to su ljudi s najgorim položajem, tim gore jer će biti stanovnici u Vatri i jer su najdalje od istine, a kročili su putem nevjerstva i zablude.
Svevišnji Allah dao je Musau, alejhis-selam, Tevrat i učinio je da mu brat Harun bude pomoćnik u pozivanju u vjeru.
Naredio im je Uzvišeni Allah da pođu faraonu i narodu njegovu, koji su poricali istinu i negirali sve očigledne dokaze da je Allah jedini Stvoritelj i da se isključivo Njemu smije robovati. Musa i Harun izvršili su tu Našu zapovijed i pošli faraonu i njegovim sunarodnicima. Međutim, oni su porekli njihovo poslanstvo, te ih je Gospodar teškom kaznom uništio.
Nuhov je, alejhis-selam, narod Allah, džellešanuhu, također uništio, pošto su poslanike u laž utjerivali – rečeno je da su proglašavali lažnim sve poslanike zato što su poricali Nuha – i učinio ih je poukom onima koji umiju pouku izvući, a njihovim uništenjem pokazao je da je u stanju potpuno uništi silnike. Njima i svim drugim nevjernicima Svevišnji Allah pripravio je bolnu patnju na Sudnjem danu.
I Ad, Hudov narod, i Semud, Salihov narod, te stanovnike u okolini bunara er-Ressa – sve ih je Svemogući Allah uništio, kao što je uništio i mnoge druge narode koji su u međuvremenu živjeli.
A svim je tim narodima Plemeniti Allah objelodanio očita znamenja i objasnio im kako je i zbog čega uništio prijašnje narode, da bi pouku uzeli. Sve smo ih zbog nevjerstva i inata na teške muke stavili.
Na putu u Šam radi trgovine, mekkanski nevjernici Kurejšije, tvoji sunarodnici, Poslaniče, prolaze pored naselja u kojem je živio Lutov narod, (tj. pored Sodome), čiji su razvratni stanovnici uništeni kamenjem s neba. Pa ipak mekkanski mnogobošci ne izvlače pouku iz uništenog naselja Sodome. Zar su slijepi da ne vide ovo nasilje? Ne, naprotiv oni čak ne vjeruju u oživljenje poslije smrti.
Kad te sretnu, Poslaniče, nevjernici te ismijavaju govoreći: “Je li to taj čovjek koji tvrdi da ga je Allah nama poslao?” Tim se riječima rugaju i poriču mogućnost da si poslanik.
I dodaju, uz krajnju ironiju: “Gotovo da nas, pomoću očiglednih dokaza, nije odvratio od obožavanja naših božanstava, ali smo, čvrsti u svojoj vjeri, ostali odani svojim božanstvima.” Nevjernici će već shvatiti kad se suoče sa strašnom kaznom, u svojim kaburovima i na Sudnjem danu, ko je upućeni a ko zabludjeli, je li Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na stranputici ili su oni bili?
Razmisli, Vjerovjesniče, o začudnom slučaju čovjeka koji se pokorava svojoj strasti kao što se vjernici Allahu pokoravaju, i koji ne robuje Allahu nego šejtanu koji ga je na stranputicu naveo! Jesi li ti, Poslaniče, u stanju sačuvati takvog čovjeka od krive staze i navesti ga na Pravi put?!
Poslaniče, zar misliš da većina krivovjernih, koje pozivaš u Allahovu jednoću i poslušnost Njemu, čuje kur’anske ajete onako kako ih čuju oni koji ih prihvataju i da shvataju dokaze i argumente? Baš kao stoka su oni: ne razumiju niti imaju ma kakve koristi od onog što im se govori. Da, oni su još dalje stranputicom otišli.
Poslaniče, zar ne vidiš kako Allah rasprostire sjenu po Zemlji? Da je htio, Svemogući Allah mogao je učiniti da sjena bude statična i da se ne kreće. Eto tako je Allah učinio da sjena od položaja Sunca zavisi i tako biva duža i kraća.
A potom se sjena smanjuje, malo-pomalo; sve što Sunce više odskoči, sjena je manja.
Jedino je Allah Onaj Koji vam je stvorio noć da se njome zaštitite, kao što se štitite odjećom; stvorio je san da se odmarate od dnevnih poslova, a dan je stvorio da u njemu privređujete.
Allah je Onaj Koji šalje vjetrove koji tjeraju oblake kao blagovijest robovima da će Allah, džellešanuhu, dati kišu; On s neba spušta čistu vodu kojom se ljudi čiste, kupaju i uzimaju abdest.
Allah, dakle, šalje kišu da njome oživi krajolik zamrli – zelenom travom, za životinje, i plodovima, za ljude, i njome poji mnogu stoku i mnoge ljude.
Svevišnji Allah iznio je u Kur’anu raznovrsne dokaze i objasnio ih, da bi izvukli pouku, ali većina ljudi odbija istinu, iz oholosti, i neće da vjeruje.
Kad bi Allah, džellešanuhu, htio, u svaki bi grad poslao poslanika da poziva stanovnike istog tog grada i upozorava na kaznu na ahiretu. Međutim, Svevišnji Allah to nije htio, nego je poslao poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svim svjetovima.
Zato se ne pokoravaj nevjernicima, Poslaniče, praveći ustupke i izostavljajući bilo šta od onog čime te Allah obavezao kao objavom koju moraš dostaviti ljudima! Nemoj ništa utajiti, nego se trudi pozivajući u islam i opominjući ljude, te se časnim Kur’anom bori protiv njih borbom velikom.
Svemogući Allah učinio je da dvije vodene površine jedna pored druge budu – jedna je slatka i prijatna, njena se voda ugodno pije i njome se gasi žeđ, a druga je slana i gorka, pa joj voda nije pitka, a među njima je prepreku i branu neprobojnu postavio zbog koje se njihove vode ne miješaju.
Allah je Onaj Koji od muškog i ženskog sjemena stvara ljude, muškarce i žene, pa se među njima uspostavljaju veze po krvi i tazbini. A Allah je kadar stvoriti šta hoće, niko Ga u tome ne može spriječiti. Stvaranje čovjeka od muškog i ženskog sjemena primjer je Njegove moći.
Nevjernici se klanjaju lažnim božanstvima, a ne Allahu, koja ne mogu pribaviti nikakvo dobro onom ko im robuje, niti mogu nanijeti kakvo zlo onom ko ih odbacuje. Nevjernik slijedi šejtana u onom što ljuti Svevišnjeg Allaha.
Samo kao radovjesnika, Poslaniče islama, Mi smo te poslali, i samo kao opominjatelja; radovjesnika onima koji vjeruju i čine dobra djela, a opominjatelja onima koji ne vjeruju i čine grijehe.
Obrati se ljudima, Allahov Poslaniče: “Za dostavljanje islama ja ne tražim od vas nikakvu nagradu, mene će Milostivi Allah nagraditi, samo želim da onaj ko hoće od vas povjeruje u dragog Allaha i da milostinju udjeljujući krene putem ka Njegovom zadovoljstvu.”
U svim svojim poslovima i stvarima osloni se na Allaha, Živog i Vječnog, Koji nikad neće umrijeti, i slavi Ga i veličaj, jer je savršen i nema nedostataka. A dosta je to što je Sveznajući Allah obaviješten o grijesima Svojih robova – nijedna Mu tajna nije skrivena – i što je pobrojao njihove grijehe, zbog kojih će ih, neka znaju, pozvati na odgovornost.
Allah je Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što se između njih nalazi za šest vremenskih razdoblja, zatim se uzvisio iznad Arša onako kako priliči Njegovoj veličini, savršenstvu i uzvišenosti. On je Milostivi. Poslaniče, o Allahu pitaj samo Njega, Koji sve zna i Kome ništa nije skriveno.
A kad se bezbožnicima kaže da padnu ničice pred Milostivim Allahom, oni se prave da ne znaju ko je Milostivi. Govore: “Nećemo pasti ničice! A ko je Milostivi? Ne znamo ko je to i ne priznajemo ga. Zar da padnemo ničice samo zbog zapovijesti tvoje, i to onom koga ne poznajemo?!” Oni se, zato što Vjeronavjestitelj od njih traži da robuju Allahu, još više otuđuju od istine.
Neka je hvaljen i uzvišen Allah, Onaj Koji je stvorio na nebu ogromna sazviježđa i na nebu dao Sunce kao svjetiljku i Mjesec koji osvjetljava Zemlju tako što se od njega odbijaju sunčeve zrake.
Mudri je Allah stvorio noć i dan koji se međusobno smjenjuju. U tome su pokazatelji Allahove veličine i mudrosti onima koji umiju izvući pouku ili koji žele biti zahvalni lijepom Allahu na nebrojenim blagodatima.
Bogobojazni, čestiti Božiji robovi jesu oni koji skrušeno, skromno i smireno hode po Zemlji, a kad im se neprilično obrate bezumnici neznalice, oni im ne uzvrate istom mjerom, nego im blago i učtivo lijepe riječi govore.
Oni noći provode u ibadetu: čineći sedždu na svojim čelima i stojeći na kijamu Allahu se mole.
I mole Allaha da ih sačuva stradanja u džehennemu, jer je to sigurni sunovrat, tim prije jer kaznu ne može izbjeći onaj ko je zaslužuje.
Džehennemska je vatra grozno boravište onima koji se u njoj nalaze.
Čestiti, bogobojazni vjernici, o kojima je riječ, udjeljuju od onog čime ih je Uzvišeni Allah opskrbio ali ne do granica rasipništva. Isto tako, oni nisu stisnuti prema sebi niti prema onima o kojima su se dužni brinuti. Njihovo trošenje je zlatna sredina između rasipništva i škrtosti.
Oni, također, ne zazivaju i ne obožavaju mimo Allaha drugog boga, ne pripisuju Allahu nikog ravnim, već Njega smatraju jedinim Bogom, i ne ubijaju nikog koga je Mudri Allah zabranio da se ubije, osim onog ko učini nešto što će njegov život obezvrijediti, a to su ubica, murted i bludnik kada se za to ispune posebni uvjeti. I oni - Allahovi robovi - se čuvaju od bluda, a onaj ko bude činio spomenute grijehe suočit će se na ahiretu s teškom, bolnom patnjom.
Patnja će počiniocu ovih grijeha biti udvostručena na Sudnjem danu i u njoj će veoma dugo vremena ostati ponižen i osramoćen.
Ali onima koji se iskreno pokaju zbog ovih grijeha i uzvjeruju, čvrsto i nepokolebljivo, te vjerovanje poprate činjenjem dobrih djela, Plemeniti će Allah oprostiti grijehe i preći preko njihovih nedjela te ih dobrim djelima zamijeniti. Allah je Onaj Koji pokajnicima mnogo oprašta i Koji je samilostan spram onih koji su Allahu odani.
Ko se pokaje za grijehe te se iskreno obraća Allahu i dobra djela čini a grijeha se kloni, taj se Allahu, zbilja, iskreno vratio i pokajanje mu je kod Allaha primljeno.
Dobri vjernici ne svjedoče neistini i ne sudjeluju na sijelima na kojima se iznosi neistina i čine grijesi, a kad prođu pored bezumnikā, onih što se bave besmislicama i nepodopštinama i govore ružan govor, oni pored takvih prolaze dostojanstveno, ne pridružuju im se i ne iskazuju zadovoljstvo time.
Kad budu opomenuti Allahovim riječima i znamenjima, osjete u svojim srcima bogobojaznost, pa ne okrenu leđa i ne ostanu zbog opomene gluhi i slijepi.
Oni mole: “Gospodaru naš, podari nam u našim ženama i u našem potomstvu radost učinivši ih dobrim, čestitim ljudima i učini da budemo predvodnici onima koji su bogobojazni, da nas slijede u činjenju dobrih djela!”
Oni koji saberu u sebi osobine spomenute u ovim ajetima, bit će nagrađeni najuzvišenijim džennetskim odajama jer su bili strpljivi u činjenju dobrih djela; meleki će ih susretati u džennetu, Kući vječne radosti i sigurnosti, s pozdravima i dobrodošlicama, sa selamom i radovijestima.
Tako će oni u džennetu zauvijek ostati, nikad neće umrijeti, a niti će iz dženneta izvedeni biti. O, divnog li utočišta i staništa!
Poslaniče, reci onima koji su ustrajni u nevjerstvu da Allah naposlijetku ne mari za ljudima ako Njega ne obožavaju i Njemu ne upućuju dovu ibadeta i dovu traženja počasti i blagodati. A pošto ste nevjernici i poričete Poslanika i ono što je donio od Allaha, stići će vas stradanje u džehennemu, sunovrat sigurni, i kazna vas ne može mimoići.
Icon