ترجمة سورة النساء

الترجمة الفلبينية (تجالوج)
ترجمة معاني سورة النساء باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

O mga tao, mangilag kayong magkasala sa Panginoon ninyo na lumikha sa inyo mula sa nag-iisang kaluluwa, lumikha mula rito ng kabiyak nito, at nagkalat mula sa dalawang ito ng kalalakihang marami at kababaihan. Mangilag kayong magkasala kay Allāh, na naghihilingan kayo sa pamamagitan Niya, at sa mga sinapupunan. Tunay na si Allāh laging sa inyo ay Mapagmasid.
Ibigay ninyo sa mga ulila ang mga yaman nila. Huwag ninyong ipalit ang karima-rimarim ng kaaya-aya. Huwag ninyong kainin ang mga yaman nila kasama sa mga yaman ninyo. Tunay na ito ay laging isang kasalanang malaki.
Kung nangamba kayo na hindi kayo magpakamakatarungan sa mga babaing ulila ay mag-asawa kayo ng naging kaaya-aya para sa inyo na mga babae: dalawahan o tatluhan o apatan. Ngunit kung nangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan ay [mag-asawa ng] isa o anumang minay-ari ng mga kanang kamay ninyo. Iyon ay pinakamalapit na hindi kayo mang-api.
Magbigay kayo sa mga babae ng mga bigay-kaya sa kanila bilang tungkuling regalo. Ngunit kung nagparaya sila para sa inyo ng anuman mula rito nang kusang-loob ay tanggapin ninyo ito nang kaiga-igayang kasiya-siya.
Huwag kayong magbigay sa mga hunghang ng mga yaman ninyo na ginawa ni Allāh para sa inyo bilang pantaguyod. Tumustos kayo sa kanila sa mga ito, magpadamit kayo sa kanila, at magsabi kayo sa kanila ng isang pagsabing nakabubuti.
Subukin ninyo ang mga ulila hanggang sa nang umabot sila sa pag-aasawa. Kaya kung nakapansin kayo mula sa kanila ng katinuan ay ibigay ninyo sa kanila ang mga yaman nila. Huwag kayong gumamit ng mga ito sa pagpapalabis at pagdadali-dali na baka lumaki sila. Ang sinumang naging mayaman ay magpigil [sa pagpapabayad] at ang sinumang naging maralita ay kumuha ayon sa makatwiran. Kaya kapag nag-abot kayo sa kanila ng mga yaman nila ay magpasaksi kayo sa kanila. Sumapat si Allāh bilang Mapagtuos.
Ukol sa mga lalaki ay isang bahagi mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak at ukol sa mga babae ay isang bahagi mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak, na kaunti man mula roon o marami, bilang bahaging isinatungkulin.
Kapag dumalo sa paghahati ang mga kaanak, ang mga ulila, at ang mga dukha ay magkaloob kayo sa kanila mula rito at magsabi kayo sa kanila ng nakabubuti.
Matakot ang mga kung sakaling nag-iwan sila sa pagyao nila ng mga supling na mahina ay mangangamba sila para sa mga ito. Kaya mangilag silang magkasala kay Allāh at magsabi sila ng sinasabing tama.
Tunay na ang mga kumakain ng mga yaman ng mga ulila dala ng paglabag sa katarungan ay kumakain lamang sa mga tiyan nila ng apoy at papasok sila sa isang liyab.
Naghahabilin sa inyo si Allāh hinggil sa mga anak ninyo na ukol sa lalaki ay katumbas ng bahagi ng dalawang babae. Ngunit kung sila ay mga babaing higit sa dalawa, ukol sa kanila ay dalawang katlo ng naiwan niya; at kung ito ay nag-iisang babae, ukol dito ay kalahati. Ukol sa dalawang magulang niya, ukol sa bawat isa sa kanilang dalawa ay ang ikaanim mula sa naiwan niya kung nagkaroon siya ng isang anak. Ngunit kung hindi siya nagkaroon ng anak at nagmana sa kanya ang dalawang magulang niya, ukol sa ina niya ang ikatlo. Ngunit kung nagkaroon siya ng mga kapatid, ukol sa ina niya ang ikaanim noong matapos [kaltasan] ng isang habiling ihinahabilin niya o ng [pambayad sa] isang utang. Ang mga magulang ninyo at ang mga anak ninyo ay hindi kayo nakababatid kung alin sa kanila ang higit na malapit para sa inyo sa pakinabang. [Ang paghahating ito ay] isang tungkulin mula kay Allāh. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, Marunong.
Ukol sa inyo ang kalahati ng naiwan ng mga maybahay ninyo kung hindi sila nagkaroon ng anak ngunit kung nagkaroon sila ng anak ay ukol sa inyo ang ikaapat mula sa naiwan nila noong matapos [kaltasan] ng isang habiling ihinahabilin nila o ng [pambayad sa] isang utang. Ukol sa kanila ang ikaapat mula sa naiwan ninyo kung hindi kayo nagkaroon ng anak ngunit kung nagkaroon kayo ng anak ay ukol sa kanila ang ikawalo mula sa naiwan ninyo noong matapos [kaltasan] ng isang habiling ihinahabilin ninyo o ng [pambayad sa] isang utang. Kung ang isang lalaki o isang babaing nagpapamana ay walang anak ni magulang at mayroon siyang isang kapatid na lalaki o isang kapatid na babae, ukol sa bawat isa sa dalawa ang ikaanim; ngunit kung sila ay higit kaysa roon, sila ay magkakahati sa ikatlo noong matapos [kaltasan] ng isang habiling ihinahabilin o ng [pambayad sa] isang utang, nang hindi nakapipinsala. Bilang habilin mula kay Allāh, at si Allāh ay Maalam, Matimpiin.
Iyon ay ang mga hangganan ni Allāh. Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo Niya ay magpapapasok Siya sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Iyon ang pagkatamong sukdulan.
Ang sinumang sumusuway kay Allāh at sa Sugo Niya at lumalampas sa mga hangganan Niya ay magpapapasok Siya sa Apoy bilang mananatili rito at ukol sa kanya ay isang pagdurusang manghahamak.
Ang mga gumagawa ng mahalay kabilang sa kababaihan ninyo ay magpasaksi kayo laban sa kanila sa apat kabilang sa inyo. Kaya kung sumaksi ang mga iyon ay panatilihin ninyo sila sa mga bahay hanggang sa magpapanaw sa kanila ang kamatayan o gumawa si Allāh para sa kanila ng isang landas.
Ang dalawang gumagawa nitong [mahalay] kabilang sa inyo ay saktan ninyo silang dalawa. Kung nagbalik-loob silang dalawa at nagsaayos silang dalawa ay iwan ninyo silang dalawa. Tunay na si Allāh ay laging Palatanggap ng pagbabalik-loob, Maawain.
Ang pagtanggap ng pagbabalik-loob ay nasa kay Allāh lamang ukol sa mga nakagagawa ng kasagwaan dahil sa kamangmangan, pagkatapos ay nagbabalik-loob kaagad, kaya sa mga iyon tumatanggap si Allāh ng pagbabalik-loob. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong.
Ang pagtanggap ng pagbabalik-loob ay hindi ukol sa mga gumagawa ng mga masagwang gawa, na hanggang sa nang dumalo sa isa sa kanila ang kamatayan ay magsasabi siya: "Tunay na ako ay nagbalik-loob ngayon," at hindi ukol sa mga namamatay samantalang sila ay mga tagatangging sumampalataya. Ang mga iyon ay naghanda Kami para sa kanila ng isang pagdurusang masakit.
O mga sumampalataya, hindi ipinahihintulot para sa inyo na magmana kayo ng mga babae nang sapilitan ni humadlang kayo sa kanila [sa pag-aasawa] upang makakuha kayo ng ilan sa ibinigay ninyo sa kanila, maliban na gumawa sila ng isang mahalay na nagliliwanag. Makitungo kayo sa kanila ayon sa nakabubuti sapagkat kung nasuklam kayo sa kanila ay marahil nasusuklam kayo sa isang bagay at gumagawa naman si Allāh dito ng maraming kabutihan.
Kung nagnais kayo ng pagpapalit ng isang maybahay kapalit ng [ibang] maybahay at nagbigay kayo sa isa sa kanila ng isang bunton [ng regalo] ay huwag kayong kumuha mula rito ng anuman. Kukuha ba kayo nito bilang paninirang-puri at kasalanang malinaw?
Papaano kayong kukuha nito samantalang nagtalik na ang isa’t isa sa inyo at tumanggap sila mula sa inyo ng isang kasunduang mahigpit?
Huwag kayong mag-asawa ng mga babaing napangasawa ng mga ama ninyo, maliban sa nagdaan na. Tunay na iyon ay laging mahalay, kapuot-puot, at sumagwa bilang landas.
Ipinagbawal sa inyo [na mapangasawa] ang mga ina ninyo, ang mga babaing anak ninyo, ang mga babaing kapatid ninyo, ang mga tiyahin ninyo sa ama, ang mga tiyahin ninyo sa ina, ang mga babaing anak ng lalaking kapatid ninyo, ang mga babaing anak ng babaing kapatid ninyo, ang mga ina ninyo na nagpasuso sa inyo, ang mga babaing kapatid ninyo sa pagpapasuso, ang mga ina ng mga maybahay ninyo, ang mga babaing anak na panguman ninyong nasa ilalim ng pangangalaga ninyo mula sa mga maybahay ninyong nakipagtalik kayo sa kanila, subalit kung hindi kayo nakipagtalik sa kanila ay walang maisisisi sa iyo, ang mga maybahay ng mga lalaking anak ninyo mula sa mga gulugod ninyo, at na pagsabayin ninyo ang dalawang magkapatid na babae, maliban sa nagdaan na. Tunay na si Allāh ay laging Mapagpatawad, Maawain.
____________________
Kung ang pagpapasuso ay kulang sa limang beses, hindi magkakabisa ang pagbabawal sa pag-aasawa (Ibnu Kathīr, Tomo 2, Numero 416).
[Ipinagbawal din] ang mga nakapag-asawa kabilang sa mga babae maliban sa minay-ari ng mga kanang kamay ninyo, bilang pagtatakda ni Allāh para sa inyo. Ipinahintulot sa inyo ang anumang iba pa roon, [sa kundisyon] na maghangad kayo kapalit ng [bigay-kaya mula sa] mga yaman ninyo bilang mga nanananggalang sa pangangalunya hindi mga nangangalunya. Ang nagpakaligaya kayo kabilang sa kanila ay magbigay kayo sa kanila ng mga pabuya sa kanila bilang tungkuling regalo. Walang maisisisi sa inyo kaugnay sa nagkaluguran kayo noong matapos ng [pagtatakda ng] tungkuling regalo. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, Marunong.
Ang sinumang hindi nakaya kabilang sa inyo ng kaparaanan na mag-asawa ng mga malayang babaing mananampalataya ay [mag-asawa] mula sa minay-ari ng mga kanang kamay ninyo kabilang sa mga babaing alipin ninyong mga mananampalataya. Si Allāh ay higit na nakaaalam sa pananampalataya ninyo. Kayo ay kabilang sa isa’t isa. Kaya mag-asawa kayo sa kanila – ayon sa pahintulot ng mga amo nila at magbigay kayo sa kanila ng mga pabuya sa kanila ayon sa makatwiran – na mga pinasasanggalang sa pangangalunya na hindi mga nangangalunya ni mga gumagawa ng mga kalaguyo. Ngunit kapag pinasanggalang sila [sa pag-aasawa] at kung gumawa sila ng isang mahalay ay kailangan sa kanila ang kalahati ng kailangan sa mga babaing malaya mula sa pagdurusa. Iyon ay ukol sa sinumang natakot sa kalunya kabilang sa inyo. Ang magtiis kayo ay higit na mabuti para sa inyo. Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.
Nagnanais si Allāh na maglinaw para sa inyo, magpatnubay sa inyo ng mga kalakaran ng mga kabilang sa nauna sa inyo, at tumanggap ng pagbabalik-loob mula sa inyo. Si Allāh ay Maalam, Marunong.
Si Allāh ay nagnanais na tumanggap ng pagbabalik-loob sa inyo at nagnanais ang mga sumusunod sa mga pagnanasa na lumihis kayo nang isang pagkalihis na sukdulan.
Nagnanais si Allāh na magpagaan sa inyo. Nilikha ang tao na mahina.
O mga sumampalataya, huwag kayong gumamit sa mga yaman ninyo sa pagitan ninyo ayon sa kawalang-kabuluhan, maliban na ito ay maging isang kalakalan ayon sa pagkakaluguran mula sa inyo. Huwag kayong pumatay sa mga sarili ninyo; tunay na si Allāh laging sa inyo ay Maawain.
Ang sinumang gumagawa niyon dala ng pangangaway at paglabag sa katarungan ay magsasalang Kami sa kanya sa Apoy. Laging iyon kay Allāh ay madali.
Kung iiwas kayo sa mga malaking kasalanan na isinaway sa inyo ay magtatakip-sala Kami sa inyo sa mga masagwang gawa ninyo at magpapapasok Kami sa inyo sa isang pasukang marangal.
Huwag kayong magmithi ng ipinantangi ni Allāh sa ilan sa inyo higit sa iba. Ukol sa mga lalaki ay bahagi mula sa nakamit nila at ukol sa mga babae ay bahagi mula sa nakamit nila. Humingi kayo kay Allāh mula sa kabutihang-loob Niya. Tunay na si Allāh laging sa bawat bagay ay Maalam.
Ukol sa bawat isa ay gumawa Kami ng mga tagapagmana mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak. Ang mga pinatungkulan ng mga panunumpa ninyo ay magbigay kayo sa kanila ng bahagi nila. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Saksi.
Ang mga lalaki ay mga tagapagpanatili ng mga babae dahil itinangi ni Allāh sa iba sa kanila higit sa iba at dahil ginugol nila mula sa mga yaman nila. Kaya ang mga maayos na babae ay mga masunurin, mga tagaingat sa pagkaliban [ng mga asawa] sa iningatan ni Allāh. Ang mga [maybahay na] nangangamba kayo sa kapalaluan nila ay mangaral kayao sa kanila, iwan ninyo sila sa mga higaan [kung nagpupumilit], at paluin ninyo sila [kung tumanggi pa]; ngunit kung tumalima sila sa inyo ay huwag kayong maghanap laban sa kanila ng isang paraan. Tunay na si Allāh ay laging Mataas, Malaki.
Kung nangamba kayo sa isang hidwaan sa pagitan nilang dalawa ay magpadala kayo ng isang tagahatol mula sa mag-anak ng lalaki at isang tagahatol mula sa mag-anak ng babae. Kung magnanais silang dalawa ng isang pagsasaayos ay magpapatugma si Allāh sa pagitan nilang dalawa. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, Nakababatid.
Sumamba kayo kayo Allāh at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman. Sa mga magulang ay [mag-ukol ng] paggawa ng maganda, sa mga may kalapitan na kaanak, mga ulila, mga dukha, kapit-bahay na may kalapitan na kaanak, kapit-bahay na malayo, kasamahan sa tabi, kinapos sa daan, at minay-ari ng mga kanang kamay ninyo. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa sinumang hambog na mayabang.
[Sila] ang mga nagmamaramot, nag-uutos sa mga tao ng pagmamaramot, at nagtatago ng ibinigay sa kanila ni Allāh mula sa kabutihang-loob Niya. Naghanda para sa mga tagatangging sumampalataya ng isang pagdurusang manghahamak.
[Sila] ang mga gumugugol ng mga yaman nila bilang pagpapakita sa mga tao at hindi sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Ang sinumang ang demonyo para sa kanya ay naging isang kapisan, sumagwa ito bilang kapisan.
Ano [ang pinsala] sa kanila kung sakaling sumampalataya sila kay Allāh at sa Huling Araw at gumugol sila mula sa itinustos sa kanila ni Allāh? Laging si Allāh sa kanila ay Maalam.
Tunay na si Allāh ay hindi lumalabag sa katarungan na kasimbigat ng isang katiting. Kung may isang magandang gawa ay pag-iibayuhin Niya ito [sa gantimpala] at magbibigay Siya mula sa taglay Niya ng isang pabuyang mabigat.
Kaya papaano kapag nagdala Kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi at nagdala Kami sa iyo sa mga ito bilang saksi?
Sa Araw na iyon ay magmimithi ang mga tumangging sumampalataya at sumuway sa Sugo na kung sana itatabon sa kanila ang lupa. Hindi sila makapagtatago kay Allāh ng isang pag-uusap.
O mga sumampalataya, huwag kayong lumapit sa pagdarasal habang kayo ay mga lasing hanggang sa makaalam kayo sa sinasabi ninyo ni habang mga kailangang-maligo, malibang mga tumatawid sa landas [ng pagdarasalan], hanggang sa makapaligo kayo. Kung kayo ay mga may-sakit o nasa isang paglalakbay, o dumating ang isa sa inyo mula sa palikuran, o sumaling kayo ng mga babae at hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya saka humaplos kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo. Tunay na si Allāh ay laging Mapagpaumanhin, Mapagpatawad.
____________________
Ang paghaplos sa mukha at mga kamay ng mga kamay na ipinagpag sa malinis na lupa ay tinatawag na tayammum. Ito ay pamalit sa wuḍu' kapag hindi maaaring gumamit ng tubig.
Hindi ka ba nakaalam sa mga binigyan ng isang bahagi mula sa Kasulatan? Bumibili sila ng kaligawan at nagnanais sila na maligaw kayo ng landas.
Si Allāh ay higit na nakaaalam sa mga kaaway ninyo. Nakasapat si Allāh bilang Katangkilik at nakasapat si Allāh bilang Mapag-adya.
Mayroon sa mga nagpakahudyo na naglilihis sa mga salita palayo sa mga katuturan ng mga ito at nagsasabi: “Nakinig kami at sumuway kami,” “Makinig ka ng hindi pinaririnig,” at “Rā`inā” bilang pagpilipit sa mga dila nila at paninirang-puri sa relihiyon. Kung sakaling sila ay nagsabi: “Nakinig kami at tumalima kami,” “Makinig ka,” at “Tumingin ka sa amin,” talaga sanang iyon ay naging higit na mabuti para sa kanila at higit na matuwid, subalit isinumpa sila ni Allāh dahil sa kawalang-pananampalataya nila kaya hindi sila sumasampalataya malibang kaunti.
____________________
Ang sinabi nilang "Rā`inā" ay maaaring mangahulugang mag-unawaan tayo ngunit nangangahulugan ng panlalait sa wikang Hebreo nila.
O mga binigyan ng Kasulatan, sumampalataya kayo sa ibinaba Namin na nagpapatotoo sa taglay ninyo bago pa Kami bumura ng mga mukha at magpabaling sa mga ito sa mga likuran ng mga ito, o sumumpa Kami sa kanila gaya ng pagsumpa Namin sa mga lumabag sa Sabath. Laging ang utos ni Allāh ay nagagawa.
Tunay na si Allāh ay hindi magpapatawad na tambalan Siya at magpapatawad naman Siya sa anumang mababa pa roon sa sinumang loloobin Niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allāh ay gumawa-gawa nga ng isang kasalanang sukdulan.
Hindi ka ba tumingin sa mga nagmamalinis ng mga sarili nila? Bagkus si Allāh ay naglilinis ng sinumang loloobin Niya. Hindi sila lalabagin sa katarungan nang gahibla.
Tumingin ka kung papaano silang gumagawa-gawa laban kay Allāh ng kasinungalingan. Nakasapat iyon bilang kasalanang malinaw.
Hindi ka ba nakaalam sa mga binigyan ng isang bahagi mula sa Kasulatan? Sumasampalataya sila sa diyus-diyusan at mapagmalabis at nagsasabi sila sa mga tumangging sumampalataya na ang mga ito ay higit na napatnubayan kaysa sa mga sumampalataya ayon sa landas.
Ang mga iyon ay isinumpa ni Allāh. Ang sinumang isusumpa ni Allāh ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng isang mapag-adya.
O mayroon ba silang isang bahagi mula sa paghahari? Kaya samakatuwid, hindi sila magbibigay sa mga tao ng isang kapiranggot.
O naiinggit ba sila sa mga tao dahil sa ibinigay ni Allāh sa mga ito mula sa kabutihang-loob Niya? Nagbigay nga Kami sa angkan ni Abraham ng Kasulatan at Karunungan, at nagbigay Kami sa mga ito ng isang paghaharing dakila.
Mayroon sa kanila ang sumasampalataya sa kanya at mayroon sa kanila ang tumutol sa kanya. Nakasapat ang Impiyerno bilang lagablab.
Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda Namin ay magsasalang Kami sa kanila sa Apoy. Sa tuwing naluto ang mga balat nila magpapalit Kami sa kanila ng mga balat na iba sa mga ito upang lumasap sila ng pagdurusa.Tunay na si Allāh ay laging Makapangyarihan, Marunong.
Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay magpapapasok Kami sa kanila sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman. Magkakaroon sila sa mga ito ng mga asawang dinalisay, at magpapapasok Kami sa kanila sa lilim na malilim.
Tunay na si Allāh ay nag-uutos sa inyo na gampanan ninyo ang mga ipinagkatiwala sa mga kinauukulan ng mga ito at kapag humatol kayo sa pagitan ng mga tao na humatol kayo ayon sa katarungan. Tunay na si Allāh ay kay inam ng ipinangangaral sa inyo! Tunay na si Allāh ay laging Madinigin, Nakakikita.
O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allāh at tumalima kayo sa Sugo at sa mga may kapamahalaan sa inyo. Kaya kung naghidwaan kayo sa isang bagay ay sumangguni kayo kay Allāh at sa Sugo, kung kayo ay sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Iyon ay higit na mabuti at higit na maganda pagpapahantong.
Hindi ka ba nakaalam sa mga nag-aangkin na sila ay sumampalataya raw sa pinababa sa iyo at pinababa noong bago mo pa? Nagnanais sila na magpahatol sa mapagmalabis samantalang inutusan nga sila na tumangging sumampalataya rito. Nagnanais ang demonyo na magpaligaw sa kanila sa isang pagkaligaw na malayo.
Kapag sinabi sa kanila: “Halikayo sa pinababa ni Allāh at sa Sugo,” makakikita ka sa mga mapagpaimbabaw na tumututol sa iyo ng isang pagtutol.
Kaya papaano kapag may tumama sa kanila na isang kapahamakan dahil sa ipinauna ng mga kamay nila, pagkatapos ay dumating sila sa iyo na nanunumpa kay Allāh: “Hindi kami nagnais maliban ng isang paggawa ng maganda at pagtutugma.”
Ang mga iyon ay ang mga nakaaalam si Allāh ng nasa mga puso nila kaya umayaw ka sa kanila, mangaral ka sa kanila, at magsabi ka sa kanila sa mga sarili nila ng isang sinasabing nanunuot.
Hindi nagsugo ng anumang sugo kundi upang talimain ito ayon sa pahintulot ni Allāh. Kung sakaling sila, noong lumabag sila sa katarungan sa mga sarili nila, ay dumating sa iyo saka humingi ng tawad kay Allāh at humingi ng tawad para sa kanila ang Sugo, talaga sanang nakatagpo sila na si Allāh ay Palatanggap ng pagbabalik-loob, Maawain.
Kaya hindi, sumpa man sa Panginoon mo, hindi sila sumasampalataya hanggang sa nagpapahatol sila sa iyo sa anumang pinagtalunan sa pagitan nila, pagkatapos ay hindi sila nakatatagpo sa mga sarili nila ng isang pagkaasiwa sa anumang inihusga mo at nagpapasakop sila nang isang pagpapasakop [na lubos].
Kung sakaling Kami ay nagtakda sa kanila na: “Patayin ninyo ang mga sarili ninyo o lumisan kayo sa mga tahanan ninyo” ay hindi sana sila gumawa nito maliban sa kaunti sa kanila. Kung sakaling sila ay nagsagawa ng ipinangangaral sa kanila, talaga sanang ito ay naging higit na mabuti para sa kanila at higit na matindi sa pagpapatatag
at samakatuwid talaga sanang nagbigay Kami sa kanila mula sa nasa Amin na isang pabuyang dakila,
at talaga sanang nagpatnubay Kami sa kanila sa isang landasing tuwid.
Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo, ang mga iyon ay kasama ng mga biniyayaan ni Allāh kabilang sa mga propeta, mga matapat, mga martir, at mga maayos. Gumanda ang mga iyon bilang kasabayan.
Ang kabutihang-loob na iyon ay mula kay Allāh. Nakasapat si Allāh bilang Maalam.
O mga sumampalataya, humawak kayo sa pag-iingat ninyo saka humayo kayo nang pulu-pulutong o humayo kayo nang sama-sama.
Tunay na kabilang sa inyo ay talagang ang magpapabagal nga. Kaya kung may tumama sa inyo na isang kapahamakan ay magsasabi siya: “Nagbiyaya nga si Allāh sa akin yayamang hindi ako naging kasama sa kanila bilang saksi.”
Talagang kung may tumama sa inyo na kabutihang-loob mula kay Allāh ay talagang magsasabi nga siya, na para bang walang nangyari sa pagitan ninyo at niya na isang pagmamahal: “O kung sana ako ay naging kasama sa kanila para magtamo ako ng isang pagkatamong sukdulan.”
Kaya makipaglaban ayon sa landas ni Allāh ang mga nagbili ng buhay na pangmundo kapalit ng pangkabilang-buhay. Ang sinumang makikipaglaban ayon sa landas ni Allāh at mapapatay ito o mananaig ito ay magbibigay rito ng isang pabuyang sukdulan.
Ano ang [pumipigil] sa inyo? Hindi kayo nakikipaglaban alang-alang sa landas ni Allāh at ng mga minamahina kabilang sa mga lalaki, mga babae, at mga bata, na nagsasabi: “Panginoon namin, magpalisan Ka sa amin mula sa pamayanang ito, na tagalabag sa katarungan ang mga naninirihan dito, magtalaga Ka para sa amin mula sa ganang Iyo ng isang katangkilik, at magtalaga Ka para sa amin mula sa ganang Iyo ng isang mapag-adya.”
Ang mga sumampalataya ay nakikipaglaban ayon sa landas ni Allāh at ang mga tumangging sumampalataya ay nakikipaglaban ayon sa landas ng mapagmalabis. Kaya makipaglaban kayo sa mga katangkilik ng demonyo. Tunay na ang pakana ng demonyo ay laging mahina.
Hindi ka ba nakaalam sa mga sinabihan: “Magpigil kayo ng mga kamay ninyo, magpanatili kayo ng pagdarasal, at magbigay kayo ng zakāh,” ngunit noong itinakda sa kanila ang pakikipaglaban biglang may isang pangkat kabilang sa kanila na natatakot sa mga tao gaya ng pagkatakot kay Allāh o higit na matindi sa pagkatakot? Nagsabi sila: “Panginoon Namin, bakit Ka nagtakda sa amin ng pakikipaglaban? Bakit naman hindi Ka nagpaliban sa amin sa maikling taning?” Sabihin mo: “Ang tinatamasa sa Mundo ay kakaunti at ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti para sa sinumang nangilag magkasala. Hindi kayo lalabagin sa katarungan nang gahibla.”
Maging saanman kayo, aabot sa inyo ang kamatayan kahit pa man kayo ay nasa mga toreng pinatatag. Kung may tumama sa kanila na isang maganda ay nagsasabi sila: “Ito ay mula sa ganang kay Allāh.” Kung may tumama sa kanila na isang masagwa ay nagsasabi sila: “Ito ay mula sa ganang iyo.” Sabihin mo: “Lahat ay mula sa ganang kay Allāh.” Kaya ano ang mayroon sa mga taong ito na hindi halos sila nakauunawa ng isang pag-uusap?
Ang anumang tumama sa iyo na maganda ay mula kay Allāh at ang anumang tumama sa iyo na masagwa ay mula sa sarili mo. Nagsugo sa iyo sa mga tao bilang sugo. Nakasapat si Allāh bilang Saksi.
Ang sinumang tumatalima sa Sugo ay tumalima nga kay Allāh. Ang sinumang tumalikod, hindi nagsugo sa iyo bilang tagapag-ingat sa kanila.
Nagsasabi sila ng pagtalima ngunit kapag nakaalis sila mula sa piling mo ay may nagpapanukala sa gabi na isang pangkatin kabilang sa kanila ng iba pa sa sinasabi mo. Si Allāh ay nagsusulat ng anumang ipinapanukala nila sa gabi kaya umayaw ka sa kanila at manalig ka kay Allāh. Nakasapat si Allāh bilang Pinananaligan.
Kaya hindi ba sila nagnilay-nilay sa Qur’ān? Kung sakaling ito ay mula sa ganang iba pa kay Allāh, talaga sanang nakatagpo sila rito ng pagkakaiba-ibang marami.
Kapag may dumating sa kanilang isang usapin ng katiwasayan o pangangamba ay nagpapatalastas sila nito. Kung sakaling sumangguni sila nito sa Sugo at sa mga may kapamahalaan kabilang sa kanila ay talaga sanang nakaalam dito ang mga naghihinuha nito kabilang sa kanila. Kung hindi dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa inyo at awa Niya ay talaga sanang sumunod kayo sa demonyo, maliban sa kakaunti.
Kaya makipaglaban ka sa landas ni Allāh; wala kang inaatangan kundi ang sarili mo. Udyukan mo ang mga mananampalataya, harinawang si Allāh ay sumupil sa lakas ng mga tumangging sumampalataya. Si Allāh ay higit na matindi sa lakas at higit na matindi sa pagpaparusang ipinanghahalimbawa.
Ang sinumang mamamagitan ng isang magandang pamamagitan ay magkakaroon siya ng isang bahagi mula roon. Ang sinumang mamamagitan ng isang masagwang pamamagitan ay magkakaroon siya ng isang bahagi mula roon. Laging si Allāh, sa bawat bagay, ay Tagakandili.
Kapag binati kayo ng isang pagbati ay bumati kayo ng higit na maganda kaysa roon o gantihan ninyo iyon. Tunay na si Allāh, sa bawat bagay, ay laging Tagapagtuos.
Si Allāh – walang Diyos kundi Siya – ay talagang magtitipon nga sa inyo sa Araw ng Pagbangon, walang pag-aalinlangan hinggil dito. Sino pa ang higit na tapat kaysa kay Allāh sa pakikipag-usap?
Kaya ano ang mayroon kayo hinggil sa mga nagpapanggap na sumasampalataya para maging dalawang pangkat, gayong si Allāh ay nagpanumbalik na sa kanila [sa kawalang-pananampalataya] dahil sa nakamit nila? Ninanais ba ninyong patnubayan ang pinaligaw ni Allāh? Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng isang landas.
Minithi nilang sana ay tumanggi kayong sumampalataya gaya ng pagtanggi nilang sumampalataya upang kayo ay maging magkatulad. Kaya huwag kayong gumawa mula sa kanila ng mga katangkilik hanggang sa lumilikas sila tungo sa landas ni Allāh. Kaya kung tumalikod sila ay kunin ninyo sila, patayin ninyo sila saanman ninyo sila matagpuan, at huwag kayong gumawa mula sa kanila ng isang katangkilik ni isang tagaadya.
Maliban sa mga umaabot sa mga taong sa pagitan ninyo at nila ay may isang kasunduan, o sa mga pumunta sa inyo habang nanikip ang mga dibdib nila na makipaglaban sila sa inyo o makipaglaban sila sa mga kalipi nila. Kung sakaling niloob ni Allāh ay talagang pinanaig Niya sana sila sa inyo at kinalaban nila sana kayo. Kaya kung lumayo sila sa inyo na hindi sila nakipaglaban sa inyo at nag-alok sa inyo ng kapayapaan, hindi maglalagay si Allāh para sa inyo laban sa kanila ng isang daan.
Makatatagpo kayo ng mga ibang nagnanais na magpatiwasay sa inyo at magpatiwasay sa mga kalipi nila. Sa tuwing ibinabalik sila sa ligalig ay napanunumbalik sila roon. Kaya kung hindi sila humiwalay sa inyo ni nag-aalok sa inyo ng kapayapaan ni sumupil sa mga kamay nila laban sa inyo ay kunin ninyo sila at patayin ninyo sila saanman ninyo sila masumpungan. Ang mga ito, gumawa Kami para sa inyo laban sa kanila ng isang malinaw na patunay.
Hindi nangyaring ukol sa isang mananampalataya na makapatay ng isang mananampalataya malibang dala ng isang pagkakamali. Ang sinumang nakapatay ng isang mananampalataya dala ng isang pagkakamali, [ang pambayad-sala ay] pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya at pagbabayad-pinsalang inaabot sa mag-anak nito, malibang magkawanggawa sila. Kung [ang napatay na] ito ay kabilang sa mga taong kaaway para sa inyo at siya ay isang mananampalataya, [ang pambayad-sala ay] pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya. Kung [ang napatay na] ito ay kabilang sa mga taong sa pagitan ninyo at nila ay may isang kasunduan, [ang pambayad-sala ay] pagbabayad-pinsalang iaabot sa mag-anak nito at pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya; ngunit ang sinumang hindi makatagpo, [ang pambayad-sala ay] pag-aayuno ng dalawang buwang magkakasunod bilang paghiling ng pagbabalik-loob mula kay Allāh. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong.
Ang sinumang papatay sa isang mánanampalatayâ nang sinasadya, ang ganti sa kanya ay Impiyerno bilang isang mananatili roon. Magagalit si Allāh rito, susumpain Niya ito, at maghahanda Siya para rito ng isang mabigat na pagdurusa.
O mga sumampalataya, kapag naglalakbay kayo sa landas ni Allāh ay magpakalinaw kayo at huwag kayong magsabi sa kaninumang nagbibigay sa inyo ng pagbabati: "Hindi ka isang mananampalataya," habang naghahangad kayo ng panandaliang mapapala sa makamundong buhay gayong nasa kay Allāh ay maraming mahihita. Gayun kayo dati noon ngunit nagmabuting-loob si Allāh sa inyo, kaya magpakalinaw kayo. Tunay na si Allāh, sa anumang ginagawa ninyo, ay laging Nakababatid.
Hindi nagkakapantay ang mga nagpapaiwan kabilang sa mga mananampalatayang walang mga taglay na kapansanan at ang mga nakikibaka sa landas ni Allāh sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila. Itinangi ni Allāh ang mga nakikibaka sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila higit sa mga nagpapaiwan ayon sa antas. Bawat isa ay pinangakuan ni Allāh ng Pinakamaganda. Itinangi ni Allāh ang mga nakikibaka kaysa sa mga nakaupo ayon sa mabigat na gantimpala:
mga antas mula sa Kanya, kapatawaran, at awa. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.
Tunay na ang mga kinuha ng mga anghel habang mga lumalabag sa katarungan sa mga sarili nila ay magsasabi [ang mga anghel]: "Nasa ano kayo noon?" Magsasabi sila: "Kami noon ay mga sinisiil sa lupa." Magsasabi sila: "Ang lupa ba ni Allāh ay hindi malawak upang lumikas kayo roon?" Kaya ang mga iyon, ang kanlungan nila ay Impiyerno – kay sagwang kahahantungan –
maliban sa mga sinisiil kabilang sa mga lalaki, mga babae, at mga bata, na hindi nakakakaya ng isang kaparaanan at hindi napapatnubayan sa landas
sapagkat ang mga iyon, harinawa si Allāh ay magpapaumanhin sa kanila. Laging si Allāh ay Mapagpaumanhin, Mapagpatawad.
Ang sinumang lilikas sa landas ni Allāh ay makatatagpo siya sa lupa ng maraming malilipatan at kasaganaan. Ang sinumang lalabas mula sa bahay niya nang lumilikas tungo kay Allāh at sa Sugo Nito, pagkatapos aabutan siya ng kamatayan, ay napagtibay na ang kabayaran sa kanya kay Allāh. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.
Kapag naglakbay kayo sa lupa ay hindi sa inyo maisisi na magpaikli kayo ng dasal kung nangamba kayo na ligaligin kayo ng mga tumangging sumampalataya. Tunay na ang mga tumatangging sumampalataya laging para sa inyo ay malinaw na kaaway.
Kapag ikaw ay nasa kanila at namuno ka sa kanila sa pagdarasal, tumayo ang isang pangkat kabilang sa kanila kasama mo at dalhin nila ang mga sandata nila. Kapag nagpatirapa na sila, sila ay maging nasa likuran ninyo, at pumunta ang iba pang pangkat na hindi nakapagdasal, magdasal sila kasama mo, at dalhin nila ang pag-iingat nila at ang mga sandata nila. Nagmithi ang mga tumangging sumampalataya na kung sana malilingat kayo sa mga sandata ninyo at mga dala-dalahan ninyo at sasalakayin nila kayo nang iisang pagsalakay. Walang maisisisi sa inyo kung mayroon kayong isang kapinsalaan mula sa ulan o kayo ay mga may-sakit, na ilapag ninyo ang mga sandata ninyo ngunit dalhin ninyo ang pag-iingat ninyo. Tunay na si Allāh ay naghanda para sa mga tumatangging sumampalataya ng isang pagdurusang manlalait.
Kapag natapos ninyo ang pagdarasal ay banggitin ninyo si Allāh nang nakatayo, o nakaupo, o [nakahiga] sa mga tagiliran ninyo. Kapag napanatag kayo ay panatiliin ninyo ang pagdarasal. Tunay na ang pagdarasal, para sa mga mananampalataya, ay laging isang tungkuling tinakdaan ng panahon.
Huwag kayong panghinaan sa pagtugis sa mga tao [na kaaway na]. Kung kayo ay nasasaktan, tunay na sila ay nasasaktan kung paanong kayo ay nasasaktan, Naasahan ninyo mula kay Allāh ang hindi nila naasahan. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong.
Tunay na Kami ay nagbaba sa iyo ng Aklat kalakip ang katotohanan upang makahatol ka sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng ipinakita sa iyo ni Allāh. Huwag ka, para sa mga nagtataksil, maging isang tagapagsanggalang.
Humingi ka ng tawad kay Allāh. Tunay na si Allāh ay laging Mapagpatawad, Maawain.
Huwag kang makipagtalo para sa mga nagtataksil sa mga sarili nila. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa sinumang mapagtaksil na makasalanan.
Nakapagtatago sila mula sa mga tao ngunit hindi sila nakapagtatago mula kay Allāh at Siya ay kasama nila noong nagpapanukala sila sa magdamag ng anumang hindi Niya kinalulugdan na pananalita. Laging si Allāh, sa anumang ginagawa nila, ay Nakasasaklaw.
Kayo itong nakipagtalo para sa kanila sa buhay na makamundo, ngunit sino ang makikipagtalo kay Allāh para sa kanila sa Araw ng Pagbangon, o sino ang para sa kanila ay magiging isang pinananaligan?
Ang sinumang gumagawa ng kasagwaan o lumalabag sa katarungan sa sarili niya, pagkatapos ay humihingi ng kapatawaran kay Allāh, matatagpuan niyang si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.
Ang sinumang nagkakamit ng isang kasalanan ay nagkakamit lamang siya nito laban sa sarili niya. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong.
Ang sinumang nagkakamit ng isang pagkakamali o isang kasalanan, pagkatapos ay ibinato niya ito sa isang inosente, pumasan nga siya ng isang kabulaanan at isang kasalanang malinaw.
Kung hindi dahil sa kagandahang-loob ni Allāh sa iyo at sa awa Niya, talagang nilayon sana ng isang pangkat kabilang sa kanila na iligaw ka nila ngunit wala silang inililigaw kundi ang mga sarili nila at wala silang napipinsala sa iyo na anuman. Ibinaba ni Allāh sa iyo ang Aklat at ang Karunungan at itinuro Niya sa iyo ang hindi mo noon nalalaman. Laging ang kagandahang-loob ni Allāh sa iyo ay sukdulan.
Walang mabuti sa madalas na lihim na pag-uusap nila, maliban sa sinumang nag-utos ng kawanggawa o nakabubuti o pagpapakasundo sa pagitan ng mga tao. Ang sinumang gumagawa niyon dala ng paghahangad ng lugod ni Allāh ay bibigyan siya ng kabayarang mabigat.
Ang sinumang nakikipaghidwaan sa Sugo matapos na luminaw para sa kanya ang patnubay at sumusunod sa iba pa sa landas ng mga mananampalataya, itutuon Namin siya sa tinuunan niya at ipapasok Namin siya sa Impiyerno – kay sagwang kahahantungan!
Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatawad na tambalan Siya ngunit nagpapatawad Siya sa anumang mababa roon sa kaninumang loloobin Niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allāh ay naligaw nga ng isang pagkaligaw na malayo.
Wala silang dinadalangin bukod pa sa Kanya kundi mga babae [na diyus-diyusan] at wala silang dinadalanginan kundi isang demonyong mapaghimagsik,
na isinumpa ni Allāh at nagsabi ito: "Talagang kukuha nga ako mula sa mga lingkod Mo ng isang bahaging itinakda,
talagang magliligaw nga ako sa kanila, talagang magpapamithi nga ako ng kabulaanan sa kanila, talagang mag-uutos nga ako sa kanila kaya magpuputol nga sila ng mga tainga ng mga hayupan, at talagang mag-uutos nga ako sa kanila kaya magpapalit nga sila sa pagkakalikha ni Allāh." Ang sinumang gumawa sa demonyo bilang isang katangkilik bukod pa kay Allāh ay nalugi nga siya nang isang pagkaluging malinaw.
Nangangako siya sa kanila at nagpapamithi siya ng kabulaanan sa kanila. Walang ipinangangako sa kanila ang demonyo kundi kahibangan
Ang mga iyon, ang kanlungan nila ay Impiyerno at wala silang matatagpuan palayo roon na isang matatakasan.
Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga matuwid ay papapasukin Namin sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog habang mga nananatili sa mga ito magpakailanman bilang pangako ni Allāh na isang katotohanan. Sino kaya ang higit na tapat kaysa kay Allāh sa sinasabi?
Ito ay hindi mga mithiin ninyo at hindi mga mithiin ng mga May Kasulatan. Ang sinumang gumagawa ng kasagwaan ay gagantihan siya dahil dito at hindi siya makatatagpo para sa kanya bukod pa kay Allāh ng isang katangkilik ni isang tagaadya.
Ang sinumang gumagawa ng mga matuwid, na lalaki man o babae, habang siya ay isang mananampalataya, ang mga iyon ay papasok sa Paraiso at hindi gagawan ng paglabag sa katarungan ni katiting.
Sino ang higit na maganda sa relihiyon kaysa sa kanya na nagpasakop ng mukha niya kay Allāh habang siya ay nagmamagandang-loob at sumunod sa kapaniwalaan ni Abraham bilang isang makatotoo. Ginawa ni Allāh si Abraham bilang isang matalik na kaibigan.
Kay Allāh,ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa,At si Allāh, sa lahat ng bagay ay nakakasaklaw
Nagpapatagubilin sila sa iyo hinggil sa mga babae. Sabihin mo: "Si Allāh ay nagtatagubilin sa inyo hinggil sa kanila, sa binibigkas sa inyo sa Aklat hinggil sa mga ulila sa mga babae na hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang itinakda para sa kanila at minimithi naman ninyo na mapangasawa ninyo sila, at sa mga sinisiil kabilang sa mga bata, at na magtaguyod kayo para sa mga ulila sa pagkamakatarungan." Ang anumang ginagawa ninyo na kabutihan, tunay na si Allāh ay laging Maalam dito.
Kung ang isang babae ay nangamba mula sa asawa niya ng kasutilan o pag-ayaw, walang maisisisi sa kanilang dalawa na magsagawa sa pagitan nilang dalawa ng isang pagkakasundo. Ang pagkakasundo ay higit na mabuti. Nadala ang mga kaluluwa sa kasakiman. Kung nagmamagandang-loob kayo at nangingilag kayong magkasala, tunay na si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay laging nakababatid.
Hindi ninyo makakayang magmakatarungan sa mga maybahay kahit pa nagsigasig kayo, kaya huwag kayong kumiling nang buong pagkiling [sa isa] at hayaan ninyo ang iba gaya ng nakabitin [sa alanganin]. Kung magpapakatuwid kayo at mangingilag kayong magkasala, tunay na si Allāh ay laging mapagpatawad, maawain.
Kung magkakahiwalay sila, magpapasapat si Allāh sa bawat [isa] mula sa lawak Niya. Laging si Allāh ay malawak, marunong.
Kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Talaga nga nagbilin Kami sa mga nabigyan ng Kasulatan bago pa kayo at sa inyo, na mangilag kayong magkasala kay Allāh. Kung tatanggi kayong sumampalataya, tunay na kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Laging si Allāh ay walang-pangangailangan, kapuri-puri.
Kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Tungo kay Allāh ibabalik ang mga usapin.
Kung loloobin Niya, aalisin Niya kayo, o mga tao, at magdadala Siya ng mga iba pa. Laging si Allāh sa gayon ay may-kakayahan.
Ang sinumang nagnanais ng gantimpala sa Mundo ay nasa kay Allāh ang gantimpala sa Mundo at Kabilang-buhay. Laging si Allāh ay madinigin, nakakikita.
O mga sumampalataya, maging mga mapagtaguyod kayo ng pagkamakatarungan, mga saksi para kay Allāh kahit pa laban sa mga sarili ninyo o sa mga magulang at sa mga napakalapit na kaanak. Kung ito ay naging mayaman man o maralita, si Allāh ay higit na tumatangkilik sa kanilang dalawa. Kaya huwag ninyong sundin ang pithaya, baka lumihis kayo.sa katarungan,At kung magbabaluktot kayo [ng pagsasaksi] o aayaw kayo, tunay na si Allāh, sa anumang ginagawa ninyo, ay laging nakababatid.
O mga sumampalataya, sumampalataya kayo kay Allāh, sa Sugo Niya, sa Aklat na pinabababa Niya sa Sugo Niya, at sa kasulatang ibinaba Niya noong una. Ang sinumang tumatangging sumampalataya kay Allāh, sa mga anghel Niya, sa mga aklat Niya, sa mga sugo Niya, at sa Huling Araw ay naligaw nga nang pagkaligaw na malayo.
Tunay na ang mga sumampalataya, pagkatapos ay tumangging sumampalataya, pagkatapos ay sumampalataya, pagkatapos ay tumangging sumampalataya, pagkatapos ay nadagdagan ng kawalang-pananampalataya, hindi mangyayaring si Allāh ay ukol magpatawad sa kanila at hindi ukol magpatnubay sa kanila sa landas.
Magbalita ka ng nakalulugod sa mga nagpapanggap na sumampalataya na ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.
Ang mga gumagawa sa mga tumatangging sumampalataya bilang mga katangkilik sa halip ng mga mananampalataya ay hinahangad ba nila sa ganang mga iyon ang kapangyarihan, gayong tunay na ang kapangyarihan ay ukol kay Allāh sa kalahatan?
Pinababa nga Niya sa inyo sa Aklat na kapag narinig ninyo ang mga tanda ni Allāh ay tinatanggihang sampalatayanan ang mga ito at kinukutya ang mga ito, kaya huwag kayong umupong kasama nila hanggang sa tumalakay sila ng usapang iba roon. Tunay na kayo, samakatuwid, ay tulad nila. Tunay na si Allāh ay magtitipon sa mga nagpapanggap na sumampalataya at mga tumatangging sumampalataya sa Impiyerno nang sama-sama.
Ang mga [nagpapanggap sa pananampalataya na] nag-aantabay sa inyo, na kung nagkaroon kayo ng isang pagwagi mula kay Allāh ay magsasabi sila: "Hindi ba kami ay naging kasama ninyo?" at kung nagkaroon ang mga tumatangging sumampalataya ng isang bahagi [o tagumpay] ay magsasabi sila: "Hindi ba kami ay tumulong sa inyo at nagsanggalang sa inyo laban sa mga mananampalataya?" Si Allāh ay hahatol sa pagitan ninyo sa Araw ng Pagbangon. Hindi gagawa si Allāh para sa mga tumatangging sumampalataya ng isang daan.
Tunay na ang mga nagpapanggap na sumampalataya ay nagtatangkang manlinlang kay Allāh samantalang Siya ay lumilinlang sa kanila. Kapag tumayo sila patungo sa dasal, tumatayo sila bilang mga tamad na nagpapakitang-tao sa mga tao at hindi sila umaalaala kay Allāh malibang madalang,
na mga umuurung-sulong sa pagitan niyon: hindi patungo sa mga ito at hindi patungo sa mga iyon. Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng isang landas.
O mga sumampalataya, huwag ninyong gawin ang mga tumatangging sumampalataya bilang mga katangkilik sa halip ng mga mananampalataya. Nanaisin ba ninyong gumawa para kay Allāh laban sa inyo ng isang patunay na malinaw?
Tunay na ang mga nagpapanggap na sumampalataya ay nasa pinakamababang palapag ng Apoy, at hindi ka makatatagpo para sa kanila ng isang tagaadya,
maliban sa mga nagbalik-loob, nagpakatuwid, kumapit kay Allāh, at nagpakawagas sa pagtalima nila kay Allāh, sapagkat ang mga iyon ay kasama na ng mga mananampalataya. Bibigyan ni Allāh ang mga mananampalataya ng isang kabayarang sukdulan.
Ano ang gagawin ni Allāh sa pagdurusa ninyo kung nagpasalamat kayo at sumampalataya kayo? Laging si Allāh ay nagpapasalamat, maalam.
Hindi iniibig ni Allāh ang paghahayag ng kasagwaan sa pagsasabi, maliban sa sinumang nilabag sa katarungan. Laging si Allāh ay madinigin, maalam.
Kung maglalantad kayo ng kabutihan o magkukubli kayo nito o magpapaumahin kayo ng kasagwaan, tunay na si Allāh ay laging mapagpaumanhin, may-kakayahan.
Tunay na ang mga tumatangging sumampalataya kay Allāh at sa mga sugo Niya, nagnanais na magtangi-tangi sa pagitan ni Allāh at ng mga sugo Niya, nagsasabi: "Sumasampalataya kami sa ilan at tumatanggi kaming sumampalataya sa iba pa," at nagnanais na gumawa sa pagitan niyon ng isang landas,
ang mga iyon sa katotohanan ay ang mga tumatangging sumampalataya. Naglaan Kami para sa mga tumatangging sumampalataya ng isang pagdurusang manlalait.
Ang mga sumampalataya kay Allāh at sa mga sugo Niya at hindi nagtangi-tangi sa isa man kabilang sa kanila, ang mga iyon ay bibigyan Niya ng mga kabayaran nila. Laging si Allāh ay mapagpatawad, maawain.
Humihiling sa iyo ang mga May Kasulatan na magpababa ka sa kanila ng isang aklat mula sa langit, ngunit humiling na sila kay Moises ng higit na malaki kaysa roon sapagkat nagsabi sila: "Ipakita mo sa amin si Allāh nang hayagan," ngunit tumama sa kanila ang lintik dahil sa paglabag nila sa katarungan. Pagkatapos ay ginawa nila [bilang diyos] ang bulô matapos na dumating sa kanila ang mga malinaw na patunay, ngunit nagpaumanhin Kami niyon. Nagbigay Kami kay Moises ng isang kapamahalaang malinaw.
Inangat Namin sa ibabaw nila ang bundok dahil sa kasunduan sa kanila. Nagsabi Kami sa kanila: "Pasukin ninyo ang pinto na mga nakayukod." Nagsabi Kami sa kanila: "Huwag kayong lumabag sa Sabado." Tumanggap Kami mula sa kanila ng isang kasunduang mahigpit.
[Isinumpa sila] dahil sa pagsira nila sa kasunduan nila; kawalang-pananampalataya nila sa mga tanda ni Allāh; pagpatay nila sa mga propeta nang walang karapatan; at pagsabi nila: "Ang mga puso namin ay binalot," bagkus nagpinid si Allāh sa mga ito dahil sa kawalang-pananampalataya nila kaya hindi sila sumasampalataya malibang kakaunti.
[Isinumpa sila] dahil sa kawalang-pananampalataya nila at pagsabi nila laban kay Maria ng isang paninirang-puring sukdulan
at pagsabi nila: "Tunay na kami ay pumatay sa Kristo Hesus na anak ni Maria, na Sugo ni Allāh." Hindi nila siya napatay at hindi nila siya naibitin sa krus subalit may inihawig sa kanya para sa kanila. Ang mga nagkaiba-iba hinggil sa kanya ay talagang nasa isang pagdududa sa kanya. Wala silang anumang kaalaman hinggil sa kanya maliban sa pagsunod sa akala. Hindi nila siya napatay nang tiyakan.
Bagkus iniangat siya ni Allāh sa Kanya. Laging si Allāh ay makapangyarihan, marunong.
Walang kabilang sa mga May Kasulatan malibang talagang sasampalataya nga sa kanya bago ng kamatayan niya. Sa Araw ng Pagbangon, at siya sa kanila ay magiging isang saksi.
Kaya dahil sa isang paglabag sa katarungan mula sa mga nagpakahudyo, may ipinagbawal Kami sa kanila na mga kaaya-ayang ipinahintulot Namin [dati] sa kanila, at dahil sa pagbalakid nila sa landas ni Allāh nang madalas,
At pagtanggap nila ng patubo, gayong ipinagbawal na ito sa kanila, at pakikinabang nila sa mga yaman ng mga tao sa kawalang-saysay. Naglaan Kami para sa mga tumatangging sumampalataya kabilang sa kanila ng isang masakit na pagdurusa.
Subalit ang mga nagpakalalim sa kaalaman kabilang sa kanila at ang mga mananampalataya ay sumasampalataya sa anumang ibinaba sa iyo at anumang ibinaba bago sa iyo. Ang mga nagpapanatili sa pagdarasal, ang mga nagbibigay ng zakāh, at ang mga sumasamapalataya kay Allāh at sa Huling Araw, ang mga iyon ay bibigyan Namin ng isang kabayarang sukdulan.
Tunay na Kami ay nagsiwalat sa iyo kung paanong Kami ay nagsiwalat kay Noe at sa mga propetang sumunod sa kanya; Kami ay nagsiwalat kina Abraham, Ismael, Isaac, at Jacob, sa mga lipi, kina Hesus, Job, Jonas, Aaron, at Solomon; at nagbigay kay David ng Salmo
At may mga sugong isinalaysay na Namin sa iyo bago pa man at may mga sugong hindi Namin isinalaysay sa iyo. Kinausap ni Allāh si Moises sa isang pakikipag-usap.
[Nagsugo ng] mga sugo bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga tagapagbabala upang hindi magkaroon ang mga tao kay Allāh ng isang katwiran matapos ng mga sugo. Laging si Allāh ay makapangyarihan, marunong.
Subalit si Allāh ay sumasaksi sa ibinaba sa iyo. Ibinaba Niya ito kalakip ng kaalaman Niya habang ang mga anghel ay sumasaksi. Nakasapat si Allāh bilang isang saksi.
Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa landas ni Allāh ay naligaw nga nang isang pagkaligaw na malayo.
Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at lumabag sa katarungan, hindi nangyaring si Allāh ay ukol magpatawad sa kanila ni ukol magpatnubay sa kanila sa isang daan,
maliban sa daan ng Impiyerno bilang mga mananatili roon magpakailanman. Laging iyon, kay Allāh, ay madali.
O mga tao, dumating na sa inyo ang Sugo dala ang katotohanan mula sa Panginoon ninyo. Kaya sumampalataya kayo, mabuti ito para sa inyo. Kung tumatanggi kayong sumampalataya, tunay na kay Allāh ang anumang nasa mga langit at lupa. Laging si Allāh ay maalam, marunong.
O mga May Kasulatan, huwag kayong magpalabis sa relihiyon ninyo at huwag kayong magsabi tungkol kay Allāh kundi ang totoo. Ang Kristo Hesus na anak ni Maria ay sugo ni Allāh lamang, salita Niya na inilagak Niya kay Maria, at isang espiritu na mula sa Kanya, kaya sumampalataya kayo kay Allāh at sa mga sugo Niya. Huwag ninyong sabihing tatlo. Tumigil kayo; mabuti [ito] para sa inyo. Si Allāh ay nag-iisang Diyos lamang. Napakamaluwalhati Niya upang magkaroon Siya ng isang anak. Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Nakasapat si Allāh bilang pinananaligan.
Hindi mamatahin ng Kristo na siya ay maging isang lingkod kay Allāh, ni ng mga anghel na minamalapit [kay Allāh]. Ang sinumang nangmamata sa pagsamba sa Kanya at nagmamalaki ay pagpipisanin Niya sila sa Kanya nang sama-sama.
Kaya tungkol naman sa mga sumampalataya at gumawa ng mga matuwid, lulubusin Niya sa kanila ang mga kabayaran nila at dadagdagan Niya sila mula sa kabutihang-loob Niya. Tungkol naman sa mga nangmata at nagmalaki, pagdurusahin Niya sila ng isang pagdurusang masakit at hindi sila makatatagpo para sa kanila bukod pa kay Allāh ng isang katangkilik ni isang tagaadya.
O mga tao, may dumating nga sa inyo na isang patunay mula sa Panginoon ninyo. Nagpababa Kami sa inyo ng isang liwanag na malinaw.
Kaya tungkol naman sa mga sumampalataya kay Allāh at nangunyapit sa Kanya, papasukin Niya sila sa awa mula sa Kanya at kabutihang-loob, at papatnubayan Niya sila tungo sa Kanya sa isang tuwid na landasin.
Nagpapatagubilin sila sa iyo. Sabihin mo: "Si Allāh ay nagtatagubilin sa inyo hinggil sa kalālah." Kung may isang taong nasawi nang walang anak ngunit may isang kapatid na babae, ukol dito ang kalahati ng naiwan niya at magmamana naman siya rito kung wala itong anak. Kung sila ay dalawang [babae], ukol sa kanilang dalawa ang dalawang katlo (2/3) mula sa naiwan niya. Kung sila ay magkakapatid na mga lalaki at mga babae, ukol sa lalaki ang tulad sa parte ng dalawang babae. Naglilinaw si Allāh sa inyo nang hindi kayo maligaw. Si Allāh, sa bawat bagay, ay maalam.
Icon