ترجمة سورة النساء

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة النساء باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߎߡߊ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߕߋ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߕߙߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ (ߕߐ߮) ߟߊ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߌ߲ߖߌ (ߕߍ߱) ߡߊ߬߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߕߊ߫) ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ) ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߝߘߎ ߘߐ߫)߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ߬ ( ߜߘߍ ߕߐ߭) ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߣߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߍ߫ ) ߊߟߎ߯ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߏ߫ ߕߊ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߱ ߟߊ߫ ( ߞߐߙߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߊ ߓߟߏ߫)
ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌߘߐߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߥߎ߲߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߕߐߍ߯
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߎߥߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߛߋ߲ ߘߌ߫، ( ߤߊߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߝߍ߲߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ( ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫
ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߜߋ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߣߌ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫
ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ( ߗߍ߫ ) ߕߟߊ߫ ߦߌߟߊ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲ ( ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬) ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߟߎ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߛߊ߬ ߘߊ߫ ) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߎߓߘߍ ߕߏ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߝߐ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߊߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌߖߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬
ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ( ߣߌ߬ߞߏ) ߡߊ߬ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬: ߗߍ߬ߡߊ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߭ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߗߍ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߗߍ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߗߍߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߞߐ߫ ( ߗߍ ߘߐ߫ ) ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ (ߛߙߊ) ߞߐ߫، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ( ߕߟߊߟߌ߫ ) ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߎ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߗߍ ߕߟߊߒߕߍ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߞߐ߫ ( ߗߍ ߘߐ߫ ) ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ ( ߛߙߊ ) ߞߐ߫، ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߊߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߋߦߌ߲ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߞߐ߫ ( ߗߍ ߘߐ߫ ) ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ ( ߛߙߊ ) ߞߐ߫، ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߗߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߢߊ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߞߐ߫ ( ߗߍ ߘߐ߫ ) ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߦߋ߫ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ (ߛߙߊ) ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߙߐ߫ ߕߍ߫، ߓߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߘߊߌ߫، ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߝߣߊ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ ߢߍ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ ) ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߡߏ߬ߛߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߘߎ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫)
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ( ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߘߌ߫ ) ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ )، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߞߏ߬ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ ߞߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߏߣߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ( ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ) ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߜߍ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ) ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߜߏߦߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߥߍ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߜߍߘߐߕߊ ߟߊ߫؟
ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߝߘߎߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߝߘߎ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߕߍ߲߰ߛߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߎ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬
ߝߘߎ ߛߌߟߊ ߝߍ߬) ߊߟߎ߫ ߣߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߡߌ߲߫ ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߡߌ߲ߢߐ߲߯ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲ (ߡߛߏ߬ߡߊ߲) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ (ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߝߘߊ ߞߐ߫)، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߛߏ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ( ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬)، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ( ߗߍ߬ ߕߌ߮ ) ߟߎ߬ ( ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬)߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ( ߞߍ߬ߟߍ ) ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߒߞߊ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ( ߝߘߎ ) ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߛߌߟߊ ߕߍ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߊ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߓߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߕߊ ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߣߐ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߯ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ( ߓߙߍ߬ߦߊ) ߟߐ߲߫، ߊߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߡߛߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߕߌ߬ߞߍ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ( ߝߘߎ ߞߣߐ߫ )߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊߕߐߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߟߊߒߕߍ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ( ߓߟߏߡߐ߯ ߝߘߎ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ( ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߋ ) ߘߋ߬ߥߎ ߢߍ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߯ ( ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߞߐߛߊߦߌ߲ ߘߐ߫ ߏ ߡߊ߬ )߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߣߋ߬ߦߌ߬ ߟߊ߬ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߝߊ߯ߙߌ ߟߊ߫
ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߝߍߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߣߐ߲߰ ߞߏ ߘߌ߫ ) ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߝߎ߯ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ( ߢߐ߲߯ ߝߊ߮ ߟߊ߫ ) ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߡߊ߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊ߲ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫، ߏ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬
ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ ߜߍ߲ߒߡߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߣߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߙߐ߬ ߢߌߡߊ߫ ߝߍ߬
ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߴߏ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ( ߢߊߓߐߒߝߍ߭ ߟߊ߫ )، ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߣߌ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߓߊ߮ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ( ߛߋߞߏߦߊ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߟߊߝߊ߮ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ (ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߛߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߢߊ߲ߞߊ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߸ ( ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߏߢߊ߬ ) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߟߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߎ߬ߐ߬. ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ( ߡߐߣߍߦߊ߫ ߟߊߓߐ߫) ߛߌߟߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߘߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ( ߕߍߜߟߍߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ) ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߍߝߐߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߥߟߌ߬ ߗߍ߭ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߝߐߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߝߍ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߕߍߓߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߐ߰ ߛߌ߯ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߛߌ߯ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߘߍߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ ߝߍ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߏ ߘߏ߲߰، ߤߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߟߊ ( ߦߋߙߋ߲ߕߐߦߊ ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߤߋ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߖߎ߯ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫
( ߞߎ߲߬ߞߏ) ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߏ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߘߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ )
ߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ߢߐ߲߰ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲߭߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫
ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߣߵߌߟߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߘߎ߱ ߕߘߍ߬ ߘߟߊߞߢߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ( ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߌߟߏߣߍ߲ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߛߐߓߊߕߐ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߋ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌߓߎ߯ߘߌߕߊ߬ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߬، ߓߊ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߖߌ߰ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ( ߢߊ ߡߍ߲ )߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ( ߢߊ ߡߍ߲)
ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ ߞߍ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߓߐ߫
ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߕߊ߫ ߕߍ߫ ( ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߊߡߍ߲߫ )، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊߣߍ߰ߣߍ߯ ( ߙߊ߯ߊ߳ߌ߬ߣߊ߯ ) ߝߐ߫ ( ߙߊ߯ߊ߳ߎ߬ߣߊ߯ ߢߊ ߞߊ߲߬ ) ߣߍ߲߬ ߘߐ߬ ߞߙߎ ߘߐ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐߝߎ߬ߙߎ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ( ߓߊ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߕߐ ߘߌ߫ )، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫، ߦߊ߬ߣߌ߫ ߒ ߞߍߕߐ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߲ ߣߊ߬ߡߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫
ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߤߊ߲߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߕߍ߰ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߝߟߏ߬ ߖߟߎ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫
ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߓߐ߫ ߞߟߋ߫
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߘߊ߫ ( ߖߌ߰ ) ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏߟߌߞߏ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬
ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߌ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫
ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߝߟߏ߬ ߖߟߎ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ( ߖߘߍ߬ߕߊ ߡߊ߬ )
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫
ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߊ߬ ߖߌߖߌ߫ ߓߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ )
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߐ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߜߟߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫، ߝߘߎߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߎߟߋ߲߫ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫
ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߯ ߞߕߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߟߊߟߌߞߏ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߦߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲، ߣߴߊߟߎ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬߸ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߊߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߌ ߢߍ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߐ߲߮ ߞߕߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߊ߫
ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ ( ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ )߸ ߌ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߡߙߎߣߍ߲ ߦߴߌߞߘߐ߫
ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߌ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ
ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߌߟߋ ߞߊߣߵߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߠߊ߫ ( ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬)
ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ( ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ) ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐߢߍ߮ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߊߒߕߋ߫ ߘߌ߫
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߲ߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߓߍ߯ ߞߕߌ ߟߴߌ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫، ߌ ߓߊ߯ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߛߊ߫߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ( ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ) ߛߏߘߊ߫
ߣߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߕߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ( ߟߊߒߠߦߊ ߘߐ߫ ) ߜߡߊ߫
ߒ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ߓߊ ߟߋ߬
ߏ߬ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߘߐ߫ ( ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫)߸ ߊߟߎ߫ ߓߏߟߏ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫
ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫ ߓߊ ߒ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߜߍߘߐ߫
ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߌߞߐ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߘߌߦߊߢߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫؟ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߛߊ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬
ߔߔߏߚߎ߫ ߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫، ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߏ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯
ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߘߡߊߞߊߛߌ ߘߐ߫ ) ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߢߌ߲߭ ߠߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߜߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ( ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ )߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫، ߞߍ߬ߟߍ ߛߓߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߌߞߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߒߢߍߢߊ߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߒߢߍ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߓߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߬؟ ߤߊߟߵߌ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߕߊߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬، ߛߎ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߤߙߊ ( ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ) ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߝߟߏ߬ ߖߟߎ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫
ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߛߊ߬ߦߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߍ߯، ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲߫ ߡߊߖߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߓߐߣߴߌߟߋ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߦߋ߫؟
ߡߍ߲ ߓߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߓߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߐߣߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߙߋ߫ ߓߐ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߏ ߣߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ( ߒ߬ ߧߴߌ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ )، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߌ ߓߘߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߴߌ ߝߐߞߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߴߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߓߐ߫
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߓߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫
ߞߏ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߛߏ߬ߓߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ߫ (ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ( ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ) ߟߐ߲߫، ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ( ߝߊ߲߬ߓߊ ) ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߰ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߖߐ߫، ߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߛߎ߫ ߸ ߊ߬ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߝߣߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬)߸ ߏ߬ ߘߴߏ ߣߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߖߎ߯ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬) ߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߦߊ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߎ߲߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߋ߲߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫؟
ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ( ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ( ߞߊ߲ߘߊ߲߫ ) ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬
ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߢߊ߫ ߖߐ߲، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߢߐ߲߰ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫
ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߓߍ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߞߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ( ߞߟߍ߬ ) ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫
ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ( ߡߙߎߕߌ ) ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ (ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬
ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߜߘߍ߫ ߝߊ߰ ߸ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߝߊ߰ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊ߲ߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲ ߛߙߊ߬ ߛߎ߭ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߟߊ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߓߍ߲߬ߒߘߐ߬ ߞߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߝߊ߰ ߕߊߥߎ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߊߎ߫، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߟߊߡߊߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߘߋ߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߴߌߟߋ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫، ( ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ( ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ( ߡߐ߰ ߞߟߍ߬ߕߊ ) ߢߊߓߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߋߥߊߟߌ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߕߙߐ߫ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߤߙߊ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫
ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߛߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ) ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ ߝߍ߬ ߛߌ߮ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߎ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ߦߊ ߘߐ߫
ߝߏ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ߫ ߟߐ߲߫
ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߬ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߓߊ߬ߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊߝߍ߬، ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߕߐ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߞߐ߫، ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߘߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ( ߦߋ߲߬)߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ( ߕߍ߰ߒߞߊ߲) ߘߌ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߬߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊߟߌ ߘߐߘߛߏ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߴߌߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߌ ߝߍ߬، ߘߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬، ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߐߞߘߐ߫، ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߊߟߴߌ ߝߍ߬ ߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬)߸ ߓߊߏ߬ ߛߊߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ( ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ) ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߰ ߜߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߰ ߜߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߖߌ߰ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߓߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߘߵߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬
ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߌ ߞߊߣߊ߬ ( ߟߊ߬ߝߛߊ ) ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߓߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߌ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߝߐ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ( ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ ) ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߞߏߘߌ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲؟ ߥߟߊ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫؟
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫
ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߎ߬ߝߎ߲߬ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫
ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߴߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߟߴߌ ߟߊߝߌ߬ߟߌ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫. ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬߸ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߌ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߵߌ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬
ߤߙߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߡߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߫ ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߥߊ߲߬ߖߊ߲ ߟߐ߬ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߣߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ ߘߏ߲߬ ߝߋ߲߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ( ߕߣߊ߬ߡߊ ߏ߬ ) ߡߍ߲ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ߦߊ ߘߐ߫
ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߤߊ߲߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋߝߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߔߏ߲߯
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ( ߖߏ߭ ) ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߜߍߟߍ߲
ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߕߊ߫ ߣߌ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯
ߒ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߕߊ߬ ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߫ ߕߍ߰، ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫، ߤߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߸ ߓߣߐ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫
ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߕߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߍ߬، ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫؟
( ߛߙߊ߬ߟߌ߬ ) ߞߏ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߏ ߡߊ߬، ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߟߏ߬ ߘߟߊߖߟߎ ߢߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߠߊ߫
ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߢߘߊ ߞߟߏ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ (ߛߍ߲) ߡߛߏ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ߫ (ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߬ߓߊߟߌ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬، ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߴߏ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߢߍ߫ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ( ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ )، ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋ߲ߞߏߒߕߋߦߊ ߟߋ߫ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߣߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫
ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ( ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ) ߕߋߟߋ߲ ߠߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋߎ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߐߢߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߐ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߦߏ߫ ߝߋ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߎ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ )، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ( ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬)߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߙߌߥߊߓߊ߯ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߣߊ߬ ߒ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ( ߏ ߡߊ߬ ) ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߓߐ߫
ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ (ߛߌߟߊߛߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬) ߞߐߍ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߓߊ ߏ߬ ߛߋ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫، ߤߟߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߍ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߘߌ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ( ߟߊߝߊ߬ߛߊ ) ߟߊ߫ ( ߊߟߎ ߘߌ߫)، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ( ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ) ߠߊ߬ߖߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ( ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ) ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋߝߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߔߏ߲߯
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬
ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߜߟߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍ߬
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߕߐ߯ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߏ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫
ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟، ߣߌ߫ ߣߌ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߯ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬
ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ߟߎ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߟߊ߬ߦߊ߬ߕߐ߬ ߟߐ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߦߌߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߍ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟
ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߖߌ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ (ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߊ߫
ߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߢߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߞߍ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊߖߎ߯ ߝߐ ߜߍߘߐߕߊ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߢߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ )، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߟߊߒߞߣߍߡߊ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߢߣߊ߫ ߞߏ ) ߛߌߟߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ )، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫، ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߜߊ߲߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ( ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߐ߫ )߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߊ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߋ߬ ߟߊߞߏߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬
ߏ߬ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲߫ ߕߌߢߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߭ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߊߛߐ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬، ߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
ߊ߬ ߣߴߏ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ߝߊߕߌ߫
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߰߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߤߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߞߊߣߴߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߊ߬ ߝߊ߰ ߕߍ߰ߒ߬ߞߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫
ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߯ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍ߫ ( ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ )، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫
ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߞߎ߲߬ߠߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߋ߫ ߡߵߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߋ߲߬ ߘߊߥߎ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߝߎ߮ ߘߐ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߢߍ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߐߟߊ ߣߌ߫ ߖߞߊ߫ ߘߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫، ߤߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߲ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫
ߊ߲ ߣߐ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߎ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ߟߍߙߊ ߟߊ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ) ߞߋߟߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ( ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߘߐ߫ ) ߔߊߞߌߛߊ߫
ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߗߋߣߍ߲߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ (ߣߊ߭) ߞߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߙߋ߫ ߓߐ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ( ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋߝߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ( ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬
ߝߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߛߌߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߊߎ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ، ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߋ߬ ( ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ) ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲߫ ( ߝߍߣߍ߲ ) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ( ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߐ߫ ߝߎ߯)، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫( ߡߊ߰ߙߌ߬ ) ߛߓߊ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߝߋߎ߫، ߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߘߋ߲߫ ߞߍ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߓߐ߫
ߌߛߊ߫ ) ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߕߵߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߐߘߍ߫ ( ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ )
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ( ߞߋߟߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߣߍߦߊߣߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ )߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߬ ( ߗߍ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬)، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߒߕߊ߲-ߡߏߦߌߓߊ߯ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬: ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߗߍ ߕߟߊߒߕߍ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߞߍ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ( ߛߊ߬ߣߍ߲) ߗߍߕߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߗߍ߬ ߘߋ߲ߒߕߊ߲ ) ߗߍ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫. ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߸ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߭ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫
Icon