ترجمة سورة البروج

Bosnian - Bosnian translation
ترجمة معاني سورة البروج باللغة البوسنية من كتاب Bosnian - Bosnian translation .

El-Burudž


Tako mi neba sazviježđima okićenog,

i Dana već određenog,

i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –

prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

i vatrom i gorivom ih napunili,

kada su oko nje sjedili

i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!

A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.

One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.

Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

i On prašta, i pun je ljubavi,

Gospodar svemira, Uzvišeni,

On radi šta je Njemu volja.

Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

o faraonu i Semudu?

Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –

a Allahu oni neće moći umaći:

a ovo je Kur'an veličanstveni,

na Ploči pomno čuvanoj.
Icon