ترجمة سورة البروج

الترجمة البوسنية - كوركت
ترجمة معاني سورة البروج باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - كوركت .
من تأليف: بسيم كركوت .

Tako mi neba sazviježđima okićenog,
i Dana već određenog,
i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
i vatrom i gorivom ih napunili,
kada su oko nje sjedili
i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,
čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje rijeke teku – a to će veliki uspjeh biti.
Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
i On prašta, i pun je ljubavi,
Gospodar Arša, Uzvišeni,
On radi šta je Njemu volja.
Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
o faraonu i Semudu?
Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –
a Allahu oni neće moći umaći:
a ovo je Kur'an veličanstveni,
na Ploči pomno čuvanoj.
Icon