ترجمة سورة البروج

الترجمة الفارسية - حسين تاجي
ترجمة معاني سورة البروج باللغة الفارسية من كتاب الترجمة الفارسية - حسين تاجي .
من تأليف: د. حسين تاجي كله داري .

قسم به آسمان که دارندۀ برج‌ها است.
و سوگند به روز موعود (= روز قیامت).
و سوگند به شاهد (= روز جمعه) و «مشهود» (= روز عرفه).
اصحاب اخدود (= خندق داران) به هلاکت (و نابودی) رسیدند.
(خندق‌های) افروخته از هیزم‌های بسیار.
هنگامی‌که بر (کنارۀ) آن نشسته بودند.
و آنان آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند تماشا می‌کردند.
و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند، جز اینکه به الله پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند.
(همان) کسی‌که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست، و الله و بر همه چیز گواه است.
به راستی کسانی‌که مردان مومن را و زنان مؤمنه را شکنجه (و آزار) دادند، سپس توبه نکردند، پس برای آن‌ها عذاب جهنم است، و برایشان عذاب (آتش) سوزان است.
همانا برای کسانی‌که ایمان آوردند و کار‌های شایسته کردند، باغ‌هایی (از بهشت) است که نهر‌ها زیر (درختان) آن جاری است، و این کامیابی بزرگ است.
به راستی (مجازات و) فرو گرفتن پروردگارت سخت است.
همانا اوست که (آفرینش را) آغاز می‌کند و دوباره (بعد از مرگ) باز می‌گرداند.
و او آمرزندۀ دوستدار است.
صاحب عرش مجید است.
آنچه را بخواهد انجام می‌دهد.
(ای پیامبر) آیا داستان لشکر‌ها به تو رسیده است،
(لشکریان) فرعون و (قوم) ثمود؟!
بلکه کسانی‌که کافر شدند پیوسته در تکذیب (حق) هستند.
و الله از هر سو بر آن‌ها احاطه دارد.
بلکه این قرآن مجید است.
که در لوح محفوظ (نگاشته شده) است.
Icon