ترجمة سورة البروج

الترجمة السنهالية
ترجمة معاني سورة البروج باللغة السنهالية من كتاب الترجمة السنهالية .
من تأليف: فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

ග්‍රහ මණ්ඩලයන් ගෙන් යුත් අහස මත ද,
ප්‍රතිඥා දෙනු ලැබූ දිනය මත ද,
සාක්ෂි දරන්නා හා සාක්ෂි දරනු ලබන දේ මත ද දිවුරමින්.
අගල් වැසියෝ (අල්ලාහ් විසින්) විනාශ කරනු ලැබුවෝය.
ඉන්ධන වලින් යුක්ත ගින්නෙන් වූ
ඔවුහු ඒ මත වාඩි වී සිටියෝය.
එකල් හි විශ්වාස කළවුන්හට ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ ඔවුහු නරඹමින් (ඒ මත වාඩි වී සිටියෝය.)
ප්‍රශංසාලාභී සර්ව බලපරාක්‍රම අල්ලාහ් ව ඔවුන් විශ්වාස කිරීමේ හේතුවෙන් මිස ඔවුහු ඔවුන්ගෙන් පළි නොගත්තෝය.
අහස් හා මහපොළොවෙහි රාජ්‍ය බලය සතු (අල්ලාහ් ව ඔවුන් විශ්වාස කිරීමේ හේතුවෙන්) තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ කෙරෙහි සාක්ෂි දරන්නා ය.
නියත වශයෙන්ම විශ්වාස කරන පිරිමින්ට හා විශ්වාස කරන කාන්තාවන්ට හිංසා කර, පසු ව පශ්චාත්තාප නොවූවන් වන ඔවුනට නිරයේ දඬුවම ද තවද ඔවුනට පිලිස්සෙන ගින්නෙහි දඬුවම ද ඇත.
සැබැවින්ම විශ්වාස කොට යහකම් කළවුන් වන ඔවුනට ඊට පහළින් ගංගාවන් ගලා බසින (ස්වර්ග) උයන් ඇත. එයයි අති මහත් ජයග්‍රහණය.
නියත වශයෙන්ම නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ග්‍රහණය ඉතා දැඩි ය.
(පූර්වාදර්ශයක් නොමැති ව) නිර්මාණය කරන්නේ ද යළි සකස් කරන්නේ ද ඔහුමය.
ඔහු අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු ය.
කීර්තිමත් අර්ෂ්හි (රාජ්‍යයෙහි) හිමිකරු ය.
ඔහු සිතන දේ මැනවින් කරන්නා ය.
(නබිවරය) නුඹට ප්‍රජාවන්ගේ පුවත පැමිණියේ ද?
ෆිර්අවුන් හා සමූද් (ප්‍රජාවන්ගේ පුවත පැමිණියේ ද?)
නමුත් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් බොරු කිරීමෙහි ය.
තවද අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ පසුපසින් වෙළාගන්නා ය.
නමුත් එය කීර්තිමත් කුර්ආනය වේ.
ආරක්ෂා කරනු ලැබූ ඵලකයෙහි වූ
Icon