ترجمة سورة البروج

الترجمة الفارسية - دار الإسلام
ترجمة معاني سورة البروج باللغة الفارسية من كتاب الترجمة الفارسية - دار الإسلام .
من تأليف: فريق عمل اللغة الفارسية بموقع دار الإسلام .

سوگند به آسمان که دارندۀ بُرج‏هاست،
و سوگند به روز موعود [قیامت]،
و سوگند به هر کس که گواهی دهد و به هر کس که مورد گواهی قرار گیرد.
مرگ بر آدم‌سوزان خندق!
[همان آتشِ] افروخته از هیزم‏های بسیار [که مؤمنان را در آن می‌سوزاندند]؛
هنگامی ‌که بر [کنارۀ] آن نشسته بودند
و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند، تماشا می‌کردند؛
و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند، جز اینکه به الله پیروزمندِ ستوده ایمان آورده بودند.
[همان] ذاتی که فرمانروایی آسمان‏ها و زمین از آنِ اوست؛ و الله بر همه چیز گواه است.
به راستی کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه [و آزار] دادند و پس [از انجام آن کار،] توبه نکردند، عذاب جهنم برایشان [مهیّا] است و عذاب آتش [در پیش دارند].
همانا برای کسانی ‌که ایمان آوردند و کار‌های شایسته کردند، باغ‏هایی [از بهشت] است که جویبارها زیر [درختان] آن جاری است؛ و این است کامیابی بزرگ.
بی‌گمان، [مجازات و] سختگیریِ پروردگارت بسیار شدید است.
در حقیقت، اوست که [آفرینش را] آغاز می‌کند و دوباره [بعد از مرگ] بازمی‌گرداند؛
و همو آمرزنده [و] دوستدار [مؤمنان] است.
[او الله] صاحب‌عرش [و] بلندمرتبه [و شکوهمند] است
[و] آنچه را بخواهد، انجام می‌دهد.
[ای پیامبر،] آیا داستان لشکر‌یان [حق‌ستیز] به تو رسیده است؟
[لشکر] فرعون و [قوم] ثمود.
بلکه کسانی ‌که کافر شدند، پیوسته در تکذیب [حق] هستند،
و الله از هر سو بر آنان احاطه دارد.
آری، این [آیات، شعر و سحر نیست؛ بلکه] قرآن شکوهمند است.
در لوح محفوظ [از هر گونه تحریف و تبدیل، در امان] است.
Icon