ترجمة سورة المعارج

ترجمة معاني سورة المعارج باللغة البوسنية من كتاب Bosnian - Bosnian translation .

El-Me'aridž


Neko je zatražio da se kazna izvrši

nad nevjernicima – niko ne može spriječiti

da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,

k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

zato ti budi strpljiv ne jadikujući.

Oni misle da se dogoditi neće,

a Mi znamo da sigurno hoće,

onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

a brda kao vuna šarena,

kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,

iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

i ženom svojom, i bratom svojim,

i porodicom svojom koja ga štiti,

i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.

Nikada! Ona će buktinja sāmā biti

koja će udove čupati,

zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

i zgrtao i skrivao.

Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:

kada ga nevolja snađe – brižan je,

a kada mu je dobro – nepristupačan je,

osim vjernika,

koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

i oni u čijim imecima bude određen dio

za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,

i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,

i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –

a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –

i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali

i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –

a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,

i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,

i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,

i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –

oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

Zašto se nevjernici prema tebi žure,

zdesna i slijeva, u gomilama?!

Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?

Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!

I Ja se kunem Gospodarom istōkā i zāpadā da ih možemo

boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.

Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,

Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,

oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!
Icon