ترجمة سورة الذاريات

Czech - Czech translation
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة تشيكي من كتاب Czech - Czech translation .


Při rychle běžících,

břímě nesoucích,

lehce plynoucích

a rozkaz rozdělujících!

To, co vám je slíbeno, je vskutku pravdivé

a soud dozajista nastane!

Při nebi plném drah hvězdných,

vy libujete si v řečech rozporných,

od nichž odvrátí se ten, kdo byl odvrácen.

Nechť zhynou lháři prolhaní,

kteří v hlouposti své jsou lhostejní

a ptají se: "Kdy dostaví se den poslední?"

V den, kdy budou ohněm zkoušeni!

"Okuste tuto svou zkoušku! Tohle je to, co přáli jste si uspíšit!"

Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít

přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali

a jen malou část noci spávali

a za úsvitu o odpuštění prosívali

a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali.

Na zemi znamení jsou pro věřící přesvědčené,

a také ve vašich duších. Což jasně to nezříte?

A na nebesích je váš příděl obživy a rovněž to, co vám je slíbeno.

Při Pánu nebes i země, toto je skutečnost stejná jako to, že hovoříte.

Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?

Hle, vešli k němu a pravili "Mír", a on odvětil: "I vám mír, lidé neznámí!"

A k rodině své odešel a tučné tele připravil

a se slovy "Což jíst nebudete?" jim je předložil.

A pocítil strach před nimi, však oni mu pak pravili "Neboj se!" a zvěst o narození chlapce moudrého mu oznámili.

Pak žena jeho přiběhla vzrušena a do tváře se bila a volala: "Vždyť já neplodná jsem již stařena!"

I odpověděli: "Takto Pán tvůj děl a On věru moudrý je i vševědoucí."

A otázal se Abraham: "Jaká věc vás přivádí, vyslanci?"

Odvětili: "Posláni jsme byli mezi lidi hříšné,

abychom na ně seslali kameny z hlíny pálené,

u Pána tvého jmény přestupníků označené."

Ty z nich, kdož věřící byli, jsme odtamtud vyvedli,

však dům jen jediný těch, kdož do vůle Boží se odevzdali, jsme tam nalezli.

A zanechali jsme je jako znamení těm, kdo trestu bolestného se obávají.

... A o Mojžíšovi; hle, vyslali jsme jej k Faraónovi se zjevnou pravomocí,

ten však se obrátil i se svou oporou a prohlásil: "Kouzelník je to nebo blázen!"

A uchvátili jsme jej i vojska jeho a do moře jsme je uvrhli, neb pokárání byl hoden.

... A o Ádovcích; hle, vyslali jsme proti nim vichřici zničující,

jež nic z toho, nad čím se převalila, nenechala, aby v prach to neproměnila.

... A o Thamúdovcích; hle, bylo jim řečeno: Užívejte si ještě nějakou chvíli!

Však rozkazu Pána svého neposlechli a zemětřesení je postihlo, zatímco se dívali,

a nebyli schopni se zpříma postavit a nebylo jim pomoci.

... A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!

Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli,

a zemi jsme rozprostřeli - a jak výteční jsme v tom byli!

A každou věc jsme v párech stvořili - snad si to připomenete!

K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný,

a nepřidružujte k Bohu žádné jiné božstvo, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný!

A stejně tak nepřišel k těm, kdož před těmito byli, žádný posel, aby o něm neprohlásili: "Kouzelník je to nebo blázen!"

Což po sobě to dědí? Nikoliv, však lid je to vzpurný.

Odvrať se proto od nich, a nebudeš za to kárán!

Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!

A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali,

a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili,

vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!

Věru těm, kdož křivdili, se dostane přídělu podobného, přídělu jim rovných před nimi; nechť se tedy o uspíšení nesnaží!

Běda nevěřícím v ten jejich den, jenž byl jim přislíben!
Icon