ترجمة سورة الذاريات

الترجمة الفلبينية (تجالوج)
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

Sumpa man sa mga [hanging] naglilipad ng alikabok,
at sa mga [ulap na] tagadala ng mabigat [na ulap],
at sa mga [daong na] tagapaglayag nang magaan,
at sa mga [anghel na] tagabahagi ng nauukol,
tunay na ang ipinangangako sa inyo ay talagang tapat,
at tunay na ang paggagantimpala ay talagang magaganap!
Sumpa man sa langit na may mga daanan,
tunay na kayo ay talagang nasa isang pagsasabing nagkakaiba.
Nalilinlang palayo rito ang sinumang nalinlang.
Napahamak ang mga palasapantaha,
na sila sa pagkalubog sa kamangmangan ay mga nakaliligta.
Nagtatanong sila: "Kailan ang Araw ng Paggagantimpala?"
Sa araw na sila sa ibabaw ng Apoy ay sinisilaban.
Lasapin ninyo ang pagsilab sa inyo; ito ay ang dati ninyong minamadali!
Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga hardin at mga bukal,
habang mga tumatanggap ng anumang ibinigay sa kanila ng Panginoon nila. Tunay na sila noon bago niyon ay mga tagagawa ng maganda.
Sila noon ay kakaunti mula sa gabi ang itinutulog.
Sa mga huling bahagi ng gabi, sila ay humihingi ng tawad.
Sa mga yaman nila ay may karapatan para sa nanghihingi at napagkakaitan.
At sa lupa ay may mga tanda para sa mga nakatitiyak,
at sa mga sarili ninyo. Kaya hindi ba kayo nakakikita?
At sa langit ay ang panustos ninyo at ang ipinangangako sa inyo.
Kaya sumpa man sa Panginoon ng langit at lupa, tunay na ito ay talagang katotohanan tulad ng bagay na kayo ay bumibigkas [niyon].
Dumating ba sa iyo ang salaysay ng mga panauhin ni Abraham, na mga pinarangalan?
Noong pumasok sila sa kanya at nagsabi sila: "Kapayapaan" ay nagsabi naman siya: "Kapayapaan, mga taong di-kilala."
Kaya tumalilis siya sa mag-anak niya, at nagdala ng isang guyang mataba.
Kaya inilapit niya ito sa kanila; nagsabi siya: "Hindi ba kayo kakain?"
Kaya nakadama siya mula sa kanila ng pangamba. Nagsabi sila: "Huwag kang mangamba." Nagbalita sila ng nakasisiya sa kanya hinggil sa isang batang lalaking maalam.
Kaya lumapit ang maybahay niya habang nasa paghihiyaw, at tinampal nito ang mukha nito at nagsabi: "Matandang babaing baog [ako]!"
Nagsabi sila: "Gayon nga ang sinabi ng Panginoon mo; tunay na Siya ay ang Marunong, ang Maalam."
Nagsabi siya: "Kaya ano ang sadya ninyo, O mga isinugo?"
Nagsabi sila: "Tunay na kami ay isinugo sa mga taong salarin,
upang magpadala kami sa kanila ng mga batong yari sa luwad,
tinatakan buhat sa Panginoon mo na para sa mga tagapagmalabis."
Kaya nagpalabas Kami sa sinumang nangyaring naroon kabilang sa mga mananampalataya.
Ngunit wala kaming natagpuan doon maliban sa isang sambahayan ng mga tagapasakop.
Nag-iwan Kami roon ng isang tanda para sa mga nangangamba sa pagdurusang masakit.
At kay Moises [ay may tanda] noong nagsugo Kami sa kanya kay Paraon kalakip ng isang katunayang malinaw.
Ngunit tumalikod siya kasama ng kampon niya at nagsabi: "Manggagaway o baliw."
Kaya kinuha Namin siya at ang mga kawal niya at itinapon Namin sila sa dagat habang siya ay masisisi.
At sa `Ād [ay may tanda] noong nagsugo Kami sa kanila ng hanging mapanira.
Hindi ito nag-iiwan ng anumang pinuntahan nito malibang ginawa nito iyon gaya ng nalansag.
At sa Thamūd [ay may tanda] noong sinabi sa kanila: "Magtamasa kayo hanggang sa pansamantala."
Ngunit nagpakasuwail sila sa utos ng Panginoon nila kaya dumaklot sa kanila ang lintik habang sila ay nakatingin.
Kaya hindi sila nakakaya ng pagtayo at hindi sila noon mga maiaadya.
At [Nasawi] ang mga kababayan ni Noe noong bago pa man; tunay na sila noon ay mga taong suwail.
At ang langit ay ipinatayo Namin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan at tunay na Kami ay talagang nagpapalawak [nito].
At ang lupa ay inilatag Namin ito, at kay inam na tagapaghimlay [Kami].
At mula sa bawat bagay ay lumikha kami ng magkapares nang sa gayon kayo ay makapag-aalaala.
Kaya tumakas kayo patungo kay Allāh; tunay na ako para sa inyo laban dito ay isang tagapagbabalang malinaw.
At huwag kayong gumawa kasama kay Allāh ng iba pang diyos; tunay na ako para sa inyo laban dito ay isang tagapagbabalang malinaw.
Gayon din, walang dumating noong bago pa nila na isang sugo malibang nagsabi sila: "Isang manggagaway o isang baliw."
Nagtagubilinan ba sila hinggil dito? Bagkus sila ay mga taong tagapagmalabis.
Kaya tumalikod ka palayo sa kanila, at ikaw ay hindi masisisi.
At magpaalaala ka sapagkat tunay na ang paalaala ay nagpapakinabang sa mga mananampalataya.
At hindi Ako lumikha ng jinn at tao kundi upang sumamba sila sa Akin.
Hindi Ako nagnanais mula sa kanila ng anumang panustos at hindi Ako nagnanais na pakainin nila Ako.
Tunay na si Allāh ay ang Palatustos, ang May Lakas, ang Matibay.
Tunay na ukol sa mga lumabag sa katarungan ay mga pagkakasalang tulad ng mga pagkakasala ng mga kasamahan nila, kaya huwag silang magmadali sa Akin.
Kaya kasawian ay ukol sa mga tumangging sumampalataya mula sa araw nilang ipinangangako sa kanila.
Icon