ترجمة سورة الذاريات

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߎ߲߬ߖߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎߋ߫
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߙߌߕߌߕߌ߫
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߟߎߟߎ߫
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߟߍߟߍ߫
ߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߬
ߛߙߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߊ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߌ߮ ߕߍ߫
ߊߟߎ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬
ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߘߏ߲߬ߓߌߘߏ߲ ߘߐ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߓߕߐ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬
ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߡߊߜߙߏ߬، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߙߐߕߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫
ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ (ߣߊߞߐ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߟߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߕߘߍ߬
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ (ߕߘߍ߬) ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲
ߣߌ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߙߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ (ߕߙߊߟߌ ߡߊ߬)
(ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟
ߊߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲
ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߡߐ߯ (ߟߏ߲ߟߊ߲ ) ߠߎ߬
ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߙߊ߫ ߡߍߙߍ߲߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬( ߛߓߏ ) ߘߌ߫
ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟
ߊ߬ ߡߛߌ߬ߡߛߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ߲ ߡߊ߬ (ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫)، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߊ߫
ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߘߊ ߡߊߜߊ߬ߛߌ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ( ߦߋ߫ ߘߋ߲߫ ߡߏߦߌ߫)؟
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬
‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫› ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߏߘߌ߫ ߊߟߎ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬
ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߫ ߓߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬
ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߦߋ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫
ߒ߬ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߗߋ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߊ߬ ( ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ (ߞߋߟߋ߲߫) ߛߎߓߊ߰ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߕߐ߫
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߕߊ ߦߋ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߞߏ߬ߣߟߊ߬ߡߊ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬
ߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ( ߊ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬)߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߡߎ߰ߡߎ߰ߣߍ߲
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߤߊ߲߯ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫
ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬، ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ) ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߝߣߊ߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ ߟߐ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ (ߊ߬) ߘߓߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߝߏ ߝߣߊ߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߫، ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߥߍ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߊ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫
ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬
ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߎߓߊ߯ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߕߐ߫
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫، ߌߟߋ ߕߍ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߒߠߋ ߡߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬
ߒߡߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߒߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߠߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫
ߊߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ߲߬ߡߊ߲ ߠߋ߬
ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߛߎ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߢߐ߲߰ߘߐ ߸ ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߒ ߠߊ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫
Icon