ترجمة سورة المطفّفين

Mahmud Muhammad Abduh - Somali translation
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة الصومالية من كتاب Mahmud Muhammad Abduh - Somali translation .


Wuxuu Halaag u sugnaaday kuwa xaqa nusqaamiya.

Waa kuwa markay miisina oofsada (dhammaystirta).

Markay u miisi ama u miisaamina ka nusqaamiya.

Miyayna u malaynaynin kuwaasi in loo soo bixin.

Maalin wayn darteed (Qiyaamada).

Maalinta Dadku u istaagi Eebaha Caalamka.

Saas ma aha ee Camalka kuwa xun wuxuu ku Qoranyahay Sijiin.

Ma taqaannaa Sijiin.

Waa Kitaab calaamaysan.

Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa beeniya (xaqa).

Ee ah kuwa beeniya Maalinta abaal marinta.

Waxaana beeniya xaqa mid xad gudba oo dambiila ah.

Marka Quraanka lagu akhriyana yidhaahda waa warkii Dadkii hore.

Saas ma aha ee waxaa fuulay Qalbigooda (mirdhiyay) waxay kasbanjireen oo Dambi ah.

Waxaa sugan in Eebohood Maalintaas (Qiyaame) laga xijaabi.

Markaasna ay gali Jaxiimo.

Waxaana loo odhan tani waa Naartaad ku beeninayseen Adduunka.

Saas xaalku ma aha ee Kitaabka iyo Camalka Dadka Wanaagsan wuxuu ku Quranyahay Cilliyiin.

Cilliyiin ma taqaannaa.

Waa Kitaab la Calaameeyay (oo Dadka fiican magaciisa lagu qoro.

Waxaana Gacanta ku haya Malaa'ig Eebe u dhaw.

Kuwa wanaagsan waxay gali Naciima (Janno).

(Maalinta Qiyaamana) Sariiro yay ku dangiigsanaan oy wax ka daawan.

Wajigooda waanad ka garan Nicmada.

Waxaana laga waraabin cabbid la dhawray (oo macaan).

Waxaana lagu khatimaa Miski iyo udgoon, ee Arrintaas ha u tartameen Tartamayaashu.

Waxaana lagu dheehi Cabbitaan.

Waa Il ay ka cabbaan kuwa Eebe u dhaw.

Kuwii Dambaabay (Gaaloobay) waxay ahaayeen kuwa ku qosla kuwii xaqa rumeeyay.

Haday maraanna way xaqirijireen.

Markay Guryahoodii u noqdaanna (gaaladu) waxay noqonjireen iyagoo isla Wayn (oo raaxaysan).

Markay arkaan Mu'miniintana waxay dhahaan kuwaasi waa dhunsanyihiin.

Loomana dirin inay ilaaliyaan Mu'miniinta.

Maalinta (qiyaame) kuwa rumeeyay xaqa waxay ku qosli gaalada.

Sariiro korkood yayna wax daawan.

Miyaan laga abaalmarinnin Gaalada waxay falayeen. (waa laga abaalmariyay).
Icon