ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة الأذرية
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة الأذرية من كتاب الترجمة الأذرية .
من تأليف: لي خان موساييف .

1. Çəkidə və ölçüdə alda­dan­ların vay halına!
2. O kəslərin ki, camaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq is­tə­yər­lər,
3. onlar üçün bir şey ölç­dük­də və ya çəkdikdə isə onları zi­yana sa­lar­lar.
4. Onlar dirildiləcəkləri barədə fi­kirləş­mir­lərmi?!
5. Özü də əzəmətli bir gün­də.
6. O gündə ki, insanlar aləm­lərin Rəb­binin qarşısında duracaq­lar.
7. Xeyr! Həqiqətən, günah­karların kitabı Siccin­dədir.
8. Sən haradan biləsən ki, Siccin nədir?!
9. O, yazılı bir kitabdır!
10. O gün haqqı yalan hesab edən­lərin vay halına!
11. O kəslər ki, Din gü­nünü yalan hesab edir­lər.
12. Amma bunu, həddini aşan gü­nahkardan başqa, heç kəs ya­lan hesab etməz.
13. Ayələrimiz ona oxun­du­ğu za­man: “Bu, keçmişdə­kilə­rin uy­dur­duğu əfsanə­lər­dir!”– deyir.
14. Xeyr! Onların qəlbini qa­zan­dıq­ları günahlar bürü­müş­dür.
15. Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək!
16. Sonra onlar Cəhənnəmə girə­cəklər.
17. Sonra onlara deyiləcək: “Bu­dur sizin yalan hesab et­di­yi­niz Cə­hən­nəm!”
18. Xeyr! Həqiqətən, yaxşıların ki­tabı İlliyyun­dadır!
19. Sən haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?!
20. O, elə bir yazılı kitabdır ki,
21. onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər!
22. Həqiqətən, yaxşılar ne­mət içində ola­caqlar.
23. Onlar taxtlar üstündə sey­rə dala­caqlar.
24. Sən onların üzündə səadət parlaqlığı görəcəksən.
25. Onlara möhürlü şərab­dan içirdi­ləcək.
26. Onun möhürü müşk­dür. Qoy yarışanlar ona nail olmaq üçün yarışsınlar!
27. Onun qatışığı təsnim bula­ğın­dandır.
28. O təsnim elə bir bulaqdır ki, on­dan Allaha ya­xın olanlar içər­lər.
29. Doğrudan da, günahkarlar iman gətirənlərə gü­lür­dülər,
30. onların yanından keç­dik­də bir-birinə qaş-göz edirdilər,
31. öz ailələrinin yanına fə­rəhlə qayı­dırdılar,
32. möminləri gördükdə isə deyir­dilər: “Həqiqətən, bunlar az­mış­­lardır!”
33. Halbuki bu günahkarlar onlara gözət­çi göndərilməmişdilər.
34. Bu gün isə iman gə­ti­rənlər ka­firlərə güləcəklər.
35. Onlar taxtlar üstündə baxa­caqlar.
36. Kafirlər etdikləri əməllərin cəzasını al­dılarmı?!
Icon