ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة الفارسية - حسين تاجي
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة الفارسية من كتاب الترجمة الفارسية - حسين تاجي .
من تأليف: د. حسين تاجي كله داري .

وای بر کم فروشان.
کسانی‌که چون (برای خود) از مردم پیمانه می‌کنند، حق خود را کامل می‌گیرند.
و هنگامی‌که (می‌خواهند) برای آنان پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند.
آیا آن‌ها گمان نمی‌کنند که (قیامت فرا می‌رسد و از قبرها) برانگیخته می‌شود.
در روزی بزرگ؟!
(همان) روزی‌که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند.
هرگز چنین نیست (که کافران پنداشته‌اند) حقا که نامۀ (اعمال) بدکاران در سجین است.
و تو چه دانی که سجین چیست؟!
کتابی است که (اعمال بدکاران در آن) نوشته شده است.
در آن روز وای بر تکذیب کنندگان!
آنان که روز جزا را (انکار و) تکذیب می‌کنند.
و جز ستمکاران گنهکار (کسی) آن (روز) را تکذیب نمی‌کنند.
چون آیات ما بر او تلاوت شود، گوید: «(این) افسانه‌های گذشتگان است».
هرگز چنین نیست (که آن‌ها گمان می‌کنند) بلکه (بسبب) آنچه کرده‌اند بر دل‌هایشان زنگار بسته است.
هرگز چنین نیست (که آن‌ها می‌پندارند) بی‌گمان آن‌ها در آن روز از (دیدار) پروردگار‌شان یقیناً محجوب و محرومند.
سپس (بعد از حساب) مسلماً وارد دوزخ می‌شوند.
آنگاه به آن‌ها گفته می‌شود: «این (آتش) همان جیزی است که آن را تکذیب می‌کردید!».
هرگز چنین نیست (که آن‌ها می‌پندارند) بی‌گمان نامۀ (اعمال) نیکوکاران در علیین است.
و تو چه دانی که علیین چیست؟!
کتابی است که (اعمال نیکوکاران در آن) نوشته شده است.
که مقربان (درگاه الهی) بر آن حاضر شوند (و گواهی دهند).
همانا نیکوکاران در نعمت (های بهشت) هستند.
برتخت‌ها (تکیه زده و) می‌نگرند.
خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان (می‌بینی و) می‌شناسی.
آن‌ها از شراب ناب مهرشده، (نوشانده و) سیراب می‌شوند.
مهری که بر آن نهاده شده از مشک است، و در این (شراب و نعمت‌هایی دیگر بهشت) مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند.
و آمیزه‌اش از تسنیم است.
(همان) چشمه‌ای که مقربان (درگاه الهی) از آن می‌نوشند.
همانا کسانی‌که جرم و گناه کردند پیوسته (در دنیا) بر کسانی‌که ایمان آورده بودند می‌خندیدند.
و هرگاه (مؤمنان) از کنار‌شان می‌گذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره می‌کردند.
و چون به سوی خانوادۀ خود باز می‌گشتند، شادمان و خندان باز می‌گشتند.
و هنگامی‌که مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند: «بی‌گمان این‌ها گمراهانند».
در حالی‌که آنان برای مراقبت (و نگهبانی) بر مؤمنان فرستاده نشده بودند.
پس امروز کسانی‌که ایمان آورده‌اند به کافر می‌خندند.
بر تخت‌های (آراسته نشسته و) می‌نگرند.
آیا کافران پاداش آنچه می‌کردند دریافت کرده‌اند؟!
Icon