ترجمة سورة الحجر

الترجمة الإندونيسية - شركة سابق
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة الإندونيسية من كتاب الترجمة الإندونيسية - شركة سابق .
من تأليف: شركة سابق .

1. Alif Lām Rā. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) Al-Qur`ān yang memberi penjelasan.
2. Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang muslim.
3. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong) mereka, kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya).
4. Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
5. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat meminta penundaan(nya).
6. Dan mereka berkata, “Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur`ān, sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar orang gila.*(431)
____________________
*431). Kata-kata ini diucapkan oleh orang kafir Mekkah kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagai ejekan.
7. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?”
8. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran (untuk membawa azab) dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur`ān, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*(432)
____________________
*432). Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur`ān selama-lamanya.
10. Dan sungguh, Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum engkau (Muhammad) kepada umat-umat terdahulu.
11. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya.
12. Demikianlah, Kami memasukkannya (olok-olok itu) ke dalam hati orang yang berdosa,
13. Mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur`ān) padahal telah berlalu sunnatullah*(433) terhadap orang-orang terdahulu.
____________________
*433). Sunnatullah di sini ialah membinasakan orang yang mendustakan rasul.
14. Dan kalau Kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya,
15. tentulah mereka berkata, “Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.”
16. Dan sungguh, Kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menghias langit itu bagi orang yang memandang(nya),
17. dan Kami menjaganya dari setiap (gangguan) setan yang terkutuk,
18. kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
19. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
20. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.
21. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya;*(434) Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu.
____________________
*434). Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhānahu wata'āla.
22. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan*(435) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
____________________
*435). Awan, tanaman, dan sebagainya.
23. Dan sungguh, Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
24. Dan sungguh, Kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan Kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
25. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Mahabijaksana, Maha Mengetahui.
26. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
27. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
29. Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya, dan Aku telah meniupkan roh (ciptaan)Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.*(436)
____________________
*436). Sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan.
30. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,
31. kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para (malaikat) yang sujud itu.
32. Dia (Allah) berfirman, “Wahai Iblis! Apa sebabnya kamu (tidak ikut) sujud bersama mereka?”
33. Ia (Iblis) berkata, “Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.”
34. Dia (Allah) berfirman, “(Kalau begitu) keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk,
35. dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari Kiamat.”
36. Ia (Iblis) berkata, “Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan.”
37. Allah berfirman, “(Baiklah) maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan,
38. sampai hari yang telah ditentukan (Kiamat).”
39. Ia (Iblis) berkata, “Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya,
40. kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.”
41. Dia (Allah) berfirman, “Ini adalah jalan yang lurus (menuju) kepada-Ku.”
42. Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak kuasa atas hamba-hamba-Ku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
43. Dan sungguh, Jahannam itu benar-benar (tempat) yang telah dijanjikan untuk mereka (pengikut setan) semuanya.
44. (Jahannam) itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka.
45. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga (taman-taman), dan (di dekat) mata air (yang mengalir).
46. (Allah berfirman), “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.”
47. Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka; mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
48. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
49. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang,
50. dan sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
51. Dan kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu Ibrahim (malaikat).
52. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, “Salām.” Dia (Ibrahim) berkata, “Kami benar-benar merasa takut kepada kamu.”
53. (Mereka) berkata, “Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang pandai (Ishak).”
54. Dia (Ibrahim) berkata, “Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?”
55. (Mereka) menjawab, “Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.”
56. Dia (Ibrahim) berkata, “Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.”
57. Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?”
58. (Mereka) menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa,
59. kecuali para pengikut Luṭ. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya,
60. kecuali istrinya, kami telah menentukan, bahwa dia termasuk orang yang tertinggal (bersama orang kafir lainnya).”
61. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luṭ,
62. dia (Luṭ) berkata, “Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.”
63. (Para utusan) menjawab, “Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
64. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh, kami orang yang benar.
65. Maka pergilah engkau pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepada kamu.”
66. Dan telah Kami tetapkan kepadanya (Luṭ) keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
67. Dan datanglah penduduk kota itu*(437) (ke rumah Luṭ) dengan gembira (karena kedatangan tamu itu).
____________________
*437). Kota Sodom yang terletak dekat pantai Laut Tengah.
68. Dia (Luṭ) berkata, “Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka jangan kamu mempermalukan aku,
69. dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.”
70. (Mereka) berkata, “Bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?”*(438)
____________________
*438). Mereka ingin berbuat homoseksual dengan tamu-tamu itu dan mereka memang telah pernah mengancam Luṭ, agar tidak menghalangi mereka berbuat demikian.
71. Dia (Luṭ) berkata, “Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat.”
72. (Allah berfirman), “Demi umurmu*(439) (Muhammad), sungguh, mereka terombang-ambing dalam mabuk (kesesatan) mereka.”
____________________
*439). Orang Arab biasa bersumpah dengan umur seseorang. Di sini Allah bersumpah dengan umur atau kehidupan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk memuliakan beliau.
73. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit,
74. Maka Kami jungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
75. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda,
76. dan sungguh, (negeri) itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).
77. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman.
78. Dan sesungguhnya penduduk Aikah*(440) itu benar-benar zalim,
____________________
*440). Penduduk Aikah ini ialah kaum Syu'aib. Aikah ialah tempat yang berhutan di daerah Madyan.
79. Maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua (negeri)*(441) itu terletak di satu jalur jalan raya.
____________________
*441). Yakni kota kaum Luṭ (Sodom) dan Aikah.
80. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr*(442) benar-benar telah mendustakan para rasul (mereka),**(443)
____________________
*442). Penduduk kota Ḥijr ini ialah kaum Samud. Ḥijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syria. **443). Yang dimaksud rasul-rasul di sini ialah Ṣalih. Mestinya di sini disebut rasul, tetapi disebut rasul-rasul (jamak) karena mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua Rasul-rasul.
81. dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya,
82. dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, (yang didiami) dengan rasa aman.
83. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari,*(444)
____________________
*444). Peristiwa itu terjadi pada hari yang keempat, sesudah datangnya peringatan kepada mereka.
84. Sehingga tidak berguna bagi mereka, apa yang telah mereka usahakan.
85. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, Kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
86. Sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
87. Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang*(445) dan Al-Qur`ān yang agung.
____________________
*445). Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang ialah surah Al-Fatiḥah yang terdiri dari tujuh ayat. Sebagian mufassir mengatakan tujuh surah yang panjang yaitu Al-Baqarah, Ᾱli 'Imrān, Al-Mā'idah, An-Nisā', Al A'rāf, Al An'ām dan Al-Anfāl atau At-Taubah.
88. Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir), dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
89. Dan katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas”
90. Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang yang memilah-milah (Kitab Allah),*(446)
____________________
*446). Orang-orang yang menerima sebagian isi Kitab dan menolak sebagian yang lain.
91. (Yaitu) orang-orang*(447) yang telah menjadikan Al-Qur`ān itu terbagi-bagi.
____________________
*447). Yakni orang Yahudi dan Nasrani yang membagi Al-Qur`ān, ada bagian yang mereka percayai dan ada pula bagian yang mereka ingkari.
92. Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,
93. tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
94. Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
95. Sesungguhnya Kami memelihara engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang yang memperolok-olokkan (engkau),
96. (yaitu) orang yang menganggap adanya tuhan selain Allah; mereka kelak akan mengetahui (akibatnya).
97. Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan,
98. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud (salat),
99. dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu.
Icon