ترجمة سورة الحجر

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߊ. ߟ. ߙ. ߟߍߙߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߓߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊߜߍ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫
ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߝߏ߫ ߛߕߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫
ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߠߴߊ߬ ߛߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߕߐ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫
ߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߛߓߍ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ (ߖߊ߲߰ߞߕߊߡߊ߬) ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫
ߒ߬ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫
ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߢߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬
ߤߟߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬
ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߌߟߏߣߍ߲߫ ߞߍ߬، ߋ߰ߋ߯ ߸ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫
ߒ߬ ߞߊ߬ ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߟߏߡߊߟߐ ߛߏ߲߬ߧߊ߫، ߕߊߟߏߟߏ߫ ߝߢߊߢߊߢߊ ߘߏ߫ ߘߴߏ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫
ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߣߊ߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߌߝߟߌ߬ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬
ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊߟߎ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߓߊߟߏߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫
ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߕߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬
ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ ߕߴߏ߬ ߡߣߐ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߛߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߍߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߰ ߘߐߕߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߕߊ ߘߐ߫
ߜߍ߬ߘߍ ߛߊ߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߟߐ߫ ߘߊ߲߫ ߕߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߰ ߘߐߕߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߕߊ ߘߐ߫
ߣߌ߫ ߒ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߋ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߏ߬ ߞߍ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߞߐߘߍ߫
ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߍߞߏ ߡߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬
‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߌ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߒ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߰ ߘߐߕߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߕߊ ߘߐ߫
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߋߎ߫، ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߘߌ߫
ߘߊ߲ߞߊ ߟߵߌ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫
‹ ߓߙߌ߬ߛߌ߬› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ( ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫
ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫
ߓߙߌ߬ߛߌ߬› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߣߊ߬ ߒߠߋ ߟߊߝߌ߬ߟߌ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߗߋ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߐߘߍ߫
ߝߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬
ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬
ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫
ߘߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߘߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߘߐߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫
ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ (ߣߊߞߐ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫
( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߖߐ ߘߌ߫
ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬
ߛߍ߰ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬
ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߒ ߘߌ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߌ ߣߌ߫ ) ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ( ߡߏߦߌ) ߟߊ߫
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߟߊߝߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߍ߬
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߞߎ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬؟
ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߬ ߣߌ߲߬
ߝߏ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߸ ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߐߘߍ߫
ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ، ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߒ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߐߙߍ ߡߊ߬
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߡߐ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎߛߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߌ ߞߐߙߍ ߘߌ߫ ߛߎ ߕߐ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫، ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߦߏ߫ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲
ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏߢߊ ߏ ߞߊ߲߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߏߕߍ߰ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߣߍߓߐ߲ߘߊ ߟߊ߫
( ߕߙߍ߫) ߛߏ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߍߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫
‹ ߟߎ߯ߕߌ߫› ߞߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߎ߲߬ߘߐߦߌ߬ߘߊ߬
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊߣߵߌ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟
‹ ߟߎ߯ߕߌ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߒ ߣߴߌ ߛߌ߭ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌߟߏߕߐߦߊ ߘߐ߫
ߞߎߟߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߕߟߋ߬ߖߎߞߘߎ
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߙߍ߬ߞߌߛߍ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬
ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߙߐ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
( ߛߏ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߎ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫
ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߣߌ߫ ߛߓߋ߬ߕߎ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫
ߤߌߖߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬
ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߛߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫
ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߍߓߐߒߘߊ ߟߊ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߘߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ، ߟߐ߬ߓߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌߟߋ ߞߏߘߐߞߏߦߊߕߏ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߊ߫
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬
ߊ߲ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫
ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߡߊߖߌ߰ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫
ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫
ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊߖߌ߰ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߍ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫
ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߐߘߍ߫
ߝߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫
ߌ ߟߐ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߌ ߥߛߊ߬ ߦߟߍߓߐߒߘߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߴߌ ߛߌߛߌ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߦߋ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬
Icon