ترجمة سورة الحجر

الترجمة الأذرية
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة الأذرية من كتاب الترجمة الأذرية .
من تأليف: لي خان موساييف .

1. Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Ki­ta­bın və açıq-aydın Quranın ayə­lə­ri­dir.
2. Kafirlər mütləq müsəl­man olma­la­rını arzulayacaq­lar.
3. Qoy onlar bir müddət ye­yib-içsin­lər, əylənsinlər və xam xə­yal­lar onların başlarını qat­sın. Tez­liklə biləcəklər.
4. Məhv etdiyimiz hər bir di­yarın mə­lum bir yazısı var idi (hə­lak ola­caq­la­rı vaxt əv­vəl­cə­dən müəyyən edil­miş­di).
5. Heç bir ümmət öz əcəlini nə qa­baq­laya bilər, nə də yu­bada bi­lər.
6. Kafirlər dedilər: “Ey özü­nə Zikr na­zil edilən kəs! Doğru­dan da, sən də­li­sən.
7. Əgər doğru danışanlar­dan­­sansa, nə­­yə görə dediyinə şa­hid­lik edə bilən mə­lək­ləri bizə gə­tir­mirsən?”
8. Biz mələkləri ancaq haq­qı bərqərar etmək üçün endiri­rik. O za­man kafirlərə möhlət ve­ril­məz.
9. Şübhəsiz ki, Zikri Biz na­zil etdik, əlbəttə, Biz də onu qo­ruya­ca­ğıq.
10. Biz səndən öncə də əv­vəlki mil­lət­lərə elçilər göndər­mişdik.
11. Onlara elə bir elçi gəl­məzdi ki, ona istehza etmə­sin­lər.
12. Beləcə, Biz küfrü gü­nah­karların qəl­binə yeridirik.
13. Onlar hələ də Qu­rana inan­mır­lar. Halbuki əv­vəlkilərin ba­şı­na gə­lənlər on­lara bəllidir.
14. Əgər onlara göydən bir qapı aç­saydıq və onlar dayan­ma­dan oraya qalx­saydılar,
15. yenə də inanmayıb: “Göz­lərimiz du­manlanmış, daha doğ­­ru­su biz sehr­lən­mi­şik”– deyər­dilər.
16. Biz səmada bürclər ya­rat­dıq və onu baxanlar üçün bəzədik.
17. Onları qo­vulmuş hər bir şeytan­dan qoruduq.
18. Ancaq şeytanlardan kim göy əh­li­nin danışıqlarına xəl­vət­cə qu­laq assa, onu yandırıb ya­xan alov təqib edər.
19. Biz yeri döşədik, orada möh­kəm dağlar yerləşdirdik və ora­da hər şey­dən lazım oldu­ğu qədər yetişdirdik.
20. Orada həm sizin üçün, həm də si­zin ruzi vermədik­lə­riniz üçün do­la­nı­şıq vasitələri yaratdıq.
21. Elə bir şey yoxdur ki, onun xə­zi­nələri Bizdə olmasın. Biz onu ancaq mü­əyyən öl­çü­də endiririk.
22. Biz küləkləri dölləndi­ri­ci – bulud­larda su əmələ gəti­rən, bit­ki­lə­ri toz­lan­dıran bir vasitə ki­mi göndərdik, göy­dən yağ­mur yağdı­rıb onu sizə içirt­dik. Belə ol­ma­saydı, siz onu yığıb saxla­ya bil­məz­diniz.
23. Şübhəsiz ki, Biz həm di­ril­dir, həm də öldürürük və hər şeyə va­ris olan da Bizik.
24. Həqiqətən, sizdən əvvəl gəlib-ge­dənləri də bilirik, son­ra kim­lərin gələ­cə­yini də bili­rik.
25. Həqiqətən, Rəbbin onla­rı bir yerə toplayacaq. Çünki O, hikmət sahibidir, hər şeyi bilən­dir.
26. Biz insanı başqa şəklə düş­müş qara palçıqdan, toxun­duq­da sax­sı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdıq.
27. Cinləri isə daha öncə qız­mar alovdan yaratmışdıq.
28. Bir zaman Rəbbin mə­lək­lərə de­di: “Mən başqa şəklə düş­müş qara pal­çıqdan, toxun­duqda saxsı kimi səs çıxa­ran qu­ru gildən in­san yarada­cağam!
29. Mən ona biçim verib Öz ruhum­dan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin!”
30. Mələklərin hamısı ona səcdə etdi­lər.
31. Yalnız İblisdən başqa. O, səcdə edənlər arasında ol­maq­dan imtina etdi.
32. Allah dedi: “Ey İblis! Nə üçün sən səcdə edənlər ara­sın­da de­yilsən?”
33. İblis dedi: “Sənin, başqa şəklə düş­­müş qara palçıqdan, to­xun­duqda sax­sı kimi səs çı­xa­ran quru gildən yarat­dı­ğın in­sana səc­də etmək mənə ya­raş­maz!”
34. Allah dedi: “Oradan çıx! Artıq sən qo­vuldun.
35. Haqq-hesab gününə qə­dər sənə lənət olacaqdır”.
36. İblis dedi: “Ey Rəbbim! Onların di­rildiləcəkləri günə qə­dər mə­nə möhlət ver”.
37. Allah dedi: “Sən möhlət verilən­lər­dənsən.
38. Ancaq məlum vaxtın gü­­nünə qə­dər”.
39. İblis dedi: “Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə on­lara pis işləri gözəl göstərib onların ha­mı­sını az­dıracağam.
40. Yalnız Sənin seçilmiş, ix­laslı qul­la­rından başqa”.
41. Allah dedi: “Bu, Mənə tə­­rəf gə­ti­rib çıxaran düz yoldur.
42. Şübhəsiz ki, qullarım üzə­rində sə­nin heç bir hökmün yox­dur. Yalnız sənə uyan az­ğın­lar­dan başqa”.
43. Həqiqətən, Cəhənnəm on­la­rın ha­mısına vəd olunmuş yer­dir.
44. Onun yeddi qapısı var­. Hər qapı üçün onlardan müəy­yən bir dəstə təyin olun­muşdur.
45. Sözsüz ki, müttəqilər cən­nətlərdə və çeşmələr ba­şın­da ola­caq­lar.
46. Onlara deyiləcək: “Oraya sağ-sala­mat və xatircəmliklə da­xil olun!”
47. Biz onların köksündəki kin-kü­durəti çıxarıb kənar et­dik. On­lar taxtlar üstündə qarşı-qarşıya oturan qar­daş­lar ola­caq­lar.
48. Onlara orada heç bir yor­ğunluq toxunmayacaq və on­lar ora­­dan çıxarıl­mayacaqlar.
49. Qullarıma xəbər ver ki, Mən Ba­ğışlayanam, Rəhmli­yəm.
50. Əzabım isə ağrılı-acılı əzab­dır.
51. Onlara İbrahimin qo­naq­ları barə­sində də xəbər ver.
52. O zaman onlar İbrahi­min yanına daxil olub: “Salam!”– de­di­­lər. İbrahim: “Biz sizdən eh­tiyat edirik!”– dedi.
53. Mələklər: “Qorxma! Hə­qi­­qətən, biz səni bilikli bir oğulla müj­dələyirik!”– dedilər.
54. İbrahim dedi: “Qocalıq mə­ni haq­ladığı bir vaxtda mənə müj­də ve­rir­si­niz? Məni nə ilə müjdələ­yirsiniz?”
55. Onlar dedilər: “Biz sənə həqi­qət­lə müjdə veririk. Sən ümi­di­ni üzən­lər­dən olma!”
56. İbrahim dedi: “Doğru yol­­­dan azan­lardan başqa Rəb­bi­nin mər­həmətindən kim ümi­dini üzər?”
57. İbrahim dedi: “Ey elçi­lər! Vəzi­fə­niz nədir?”
58. Onlar dedilər: “Biz gü­nah­kar adamları məhv etməyə gön­də­ril­mişik;
59. yalniz Lutun ailəsindən başqa. Biz onların hamısını xi­las edə­cəyik.
60. Lutun arvadından baş­qa. Biz onun geridə əzab içində qa­lan­lardan ol­ma­sına qə­rar verdik”.
61. Elçilər Lut əhlinin ya­nı­na gəl­dik­də
62. o dedi: “Siz yad adam­lar­sınız!”
63. Onlar dedilər: “Xeyr, biz sənin ya­nına onların şübhə et­diyi əzab ilə gəl­mi­şik.
64. Biz sənin yanına doğru xə­bərlə gəl­mişik. Həqiqətən də, biz doğru danı­şanlarıq.
65. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çı­xart və özün də onların ar­xa­sın­ca get. Sizdən heç kəs çevri­lib arxaya bax­ma­sın. Sizə əmr olu­nan yerə yollanın”.
66. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı on­ların kökü kəsi­lə­cək.
67. Şəhər əhalisi bir-birini muş­tu­luq­layaraq onun yanına gəl­di­lər.
68. Lut dedi: “Bunlar mə­nim qo­naq­la­rımdır. Məni bia­bır et­mə­yin!
69. Allahdan qorxun və mə­ni hör­mət­dən salmayın!”
70. Onlar dedilər: “Məgər biz sənə bu­ra gələn adamları qo­naq sax­lamağı qada­ğan et­mə­mi­şik?”
71. O dedi: “Bunlar mənim qızlarım­dır! Əgər istəyir­siniz­sə, on­larla evlənin!”
72. Ey Muhəmməd! Sənin ca­nına and olsun ki, onlar sər­xoş­luq­la­rı içində veyl-veyl gəzir­dilər.
73. Günəş doğanda qor­xunc səs on­la­rı yaxaladı.
74. Oranın altını üstünə çe­vir­dik və onların üzərinə odda biş­miş gil­ daşlar yağdırdıq.
75. Şübhəsiz ki, bunda başa düşən­lər üçün dəlillər vardır.
76. Həqiqətən, onlar Məkkə­dən Şama gedən yolun üstündə yaşa­yır­dılar.
77. Şübhəsiz ki, bunda mö­minlər üçün dəlillər vardır.
78. Əykə əhli də zalım idi.
79. Onlardan da intiqam al­dıq. Hər iki kənd aydın görü­nən yol üzərində yerləşirdi.
80. Hicr əhli də elçiləri ya­lançı saydı.
81. Biz onlara ayələrimizi gön­dər­dik, lakin onlar bu ayə­lərdən üz döndər­di­lər.
82. Onlar təhlükəsizlikdə qal­maq üçün dağlarda evlər yo­nur­du­lar.
83. Onları sübh çağı qor­xunc səs ya­xaladı.
84. Qazandıqları dünya malı isə on­la­ra heç bir fayda ver­mə­di.
85. Biz göyləri, yeri və on­la­rın ara­sında olanları yalnız haqq ola­raq yarat­dıq. O Saat mütləq gələ­cəkdir. Odur ki, Sən onları gö­zəl tərzdə bağışla.
86. Həqiqətən, Rəbbin Yara­dan­dır, Bi­ləndir.
87. Biz sənə təkrarlanan yed­di ayə­ni və əzəmətli Quranı verdik.
88. Onların bəzi təbəqələ­ri­nə verdi­yimiz fani dünya ma­lı­na gö­zü­nü dik­mə, onlara görə kədər­lənmə, mömin­lər­lə yum­şaq davran
89. və de: “Şübhəsiz ki, mən açıq-aş­kar bir xəbərdar edə­nəm!”
90. Biz Quranı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik.
91. Onlar Quranı hissələrə böl­dülər (bir qisminə inanıb, digər qis­mini inkar etdilər).
92. Rəbbinə and olsun ki, Biz onların hamısından soruşa­ca­ğıq –
93. törətdikləri əməllər barə­sində.
94. Sənə buyurulanı açıq-aş­kar bə­yan et və müşriklərdən üz çe­vir.
95. Sözsüz ki, istehza edən­lərə qarşı Biz sənə yetərik.
96. O kəslər ki, Allaha baş­qa məbudu şə­rik qoşurlar. Onlar tez­lik­lə biləcəklər.
97. Biz onların dediklərin­dən sənin qəl­binin daraldığını bi­lirik.
98. Sən həmd-səna ilə Rəb­bini təriflə və səcdə edən­lər­dən ol!
99. Sənə ölüm gələnədək Rəb­binə iba­dət et.
Icon