ترجمة سورة الحجر

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

Alif. Lām. Rā'. Nauna ang pagtalakay sa mga katapat ng mga ito sa simula ng Kabanatang Baqarah. Ang mga talatang ito ay mataas ang lagay na nagpapatunay na ang mga ito ay ibinaba mula sa ganang kay Allāh. Ang mga ito ay mga talata ng Qur'ān na nagpapaliwanag sa paniniwala sa kaisahan ni Allāh at mga batas ng Islām.
Mimithiin ng mga tagatangging sumampalataya sa Araw ng Pagbangon kung sakaling sila ay naging mga Muslim kapag luminaw sa kanila ang pasya at nalantad sa kanila ang kabulaanan ng taglay nilang kawalang-pananampalataya sa Mundo.
Iwan mo, O Sugo, ang mga tagapagpasinungaling na ito na kumain gaya ng pagkain ng mga hayupan at magtamasa ng mga napuputol na sarap ng Mundo, at abalahin sila ng tagal ng pag-asa palayo sa pananampalataya at mabuting gawain sapagkat malalaman nila ang taglay nilang pagkalugi kapag dumating sila kay Allāh sa Araw ng Pagbangon.
Hindi Kami nagpababa ng kapahamakan sa isang pamayanan kabilang sa mga pamayanang tagalabag sa katarungan malibang nagkaroon iyon ng isang taning na tinakdaan sa kaalaman ni Allāh, na hindi iyon nauuna rito at hindi iyon nahuhuli.
Hindi pupunta sa isang kalipunan kabilang sa mga kalipunan ang kapahamakan niyon bago sumapit ang taning niyon, at hindi nakapagpapahuli roon ang kapahamakan kapag sumapit ang taning niyon. Kaya kailangan sa mga tagalabag ng katarungan na huwag silang palilinlang sa pagpapalugit ni Allāh sa kanila.
Nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya kabilang sa mga mamamayan ng Makkah sa Sugo - pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "O siyang ibinaba sa kanya - gaya ng inaangkin niya - ang paalaala, tunay na ikaw dahil sa pag-aangkin mong ito ay talagang isang baliw: kumikilos ka ng kilos ng mga baliw.
Bakit ba hindi ka naghatid sa amin ng mga anghel na sasaksi para sa iyo o humiling ng pagpapahamak sa amin dahilan sa kawalang-pananampalataya namin?
Nagsabi si Allāh bilang pagtugon sa iminungkahi nilang pagdating ng mga anghel: "Hindi Kami nagpapababa ng mga anghel malibang alinsunod sa hinihiling ng karunungan kapag sumapit ang pagpapahamak sa mga tagatangging sumampalataya sa pamamagitan ng pagdurusa. Hindi sila - kapag naghatid Kami ng mga anghel at hindi sila sumampalataya - mga palulugitan; bagkus mamadaliin sila sa parusa."
Tunay na Kami ay ang nagpababa sa Qur'ān na ito sa puso ni Muḥammad - ang pagpapala at ang pangangalaga ay sumakanya - bilang pagpapaalaala sa mga tao, at tunay na Kami sa Qur'ān ay talagang mag-iingat laban sa pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit, at paglilihis.
Talaga ngang nagpadala Kami sa mga nauna sa iyo, O Sugo, ng mga sugo sa mga sinaunang pangkat ng kawalang-pananampalataya ngunit nagpasinungaling ang mga iyon sa kanila, kaya`t hindi ikaw ang isang pasimula sa mga sugo sa pagpapasinungaling ng kalipunan mo sa iyo.
Walang dumarating sa mga naunang mga pangkat ng kawalang-pananampalataya na isang sugo malibang nagpasinungaling sila sa kanya at nanuya sila sa kanya.
Kung paanong ipinasok Namin ang pagpapasinungaling sa mga puso ng mga kalipunang iyon, nagpapasok Kami nito sa mga puso ng mga tagapagtambal ng Makkah dahil sa pag-ayaw nila.
Hindi sila sumasampalataya rito sa Qur'ān na ibinaba kay Muḥammad - pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan - samantalang nagdaan na ang kalakaran ni Allāh sa pagpapahamak sa mga tagapagpasinungaling sa inihatid ng mga sugo sa kanila, kaya magsaalang-alang ang mga tagapagpasinungaling sa iyo.
Ang mga tagapagpasinungaling na ito ay mga nagmamatigas hanggang sa kahit pa man lumiwanag sa kanila ang katotohanan ayon sa mga patunay na hayag. Kaya kung sakaling nagbukas Kami para sa kanila ng isang pinto mula sa langit at nanatili sila roon na umaakyat,
talaga sanang hindi sila naniwala at talaga sanang nagsabi sila: "Binarahan lamang ang mga paningin namin sa pagtingin, bagkus hindi kami nakakikita sa kanya mismo dahil sa epekto ng panggagaway sapagkat kami ay mga nagaway."
Talaga ngang naglagay Kami sa langit ng mga malaking bituing ipinanggagabay ng mga tao sa mga paglalakbay nila sa mga kadiliman ng katihan at karagatan. Pinaganda Namin ang mga iyon para sa sinumang nagmasid sa mga iyon at tumingin sa mga iyon upang ipampatunay nila sa kakayahan ni Allāh - napakamaluwalhati Niya.
Nag-ingat Kami sa langit laban sa bawat demonyong itinaboy palayo sa awa ni Allāh,
maliban sa sinumang nakapakinig sa kataas-taasang konseho nang patalilis kaya hinahabol siya ng isang bagay na nagliliwanag at sumusunog ito sa kanya.
Ang lupa, naglatag Kami nito upang manuluyan ang mga tao rito, naglagay Kami rito ng mga bundok na matatag upang hindi gumalaw-galaw ito kasama ng mga tao, at nagpatubo Kami rito ng lahat ng mga uri ng halaman na tinakdaan at nilimitahan ayon sa hinihiling ng karunungan.
Gumawa Kami para sa inyo, O mga tao, sa lupa ng ikabubuhay ninyo na mga pagkain at mga inumin hanggat namalagi kayo sa buhay sa Mundo, at gumawa Kami para sa iba pa sa inyo kabilang sa hindi ninyo tinustusan kabilang sa mga tao at mga hayop ng ikabubuhay nila.
Walang anumang bagay na pinakikinabangan ng mga tao at mga hayop malibang Kami ay nakakakaya sa pagpapairal nito at pagpapakinabang sa mga tao nito. Hindi Kami nagpapairal ng anumang pinaiiral Namin kabilang doon malibang ayon sa sukatang naitakda na hinihiling ng karunungan Namin at kalooban Namin.
Nagsugo Kami ng mga hangin na nagpapasemilya sa mga ulap at nagpababa Kami mula sa mga ulap na pinagpasemilya ng ulan kaya nagpainom Kami sa inyo mula sa tubig ng ulan gayong hindi kayo, O mga tao, tagapag-imbak para sa tubig na ito sa lupa upang maging mga bukal at mga balon. Tanging si Allāh ay ang nag-iimbak nito rito.
Tunay na Kami ay talagang mismong nagbibigay-buhay sa mga patay sa pamamagitan ng paglikha sa kanila mula sa wala at sa pamamagitan ng pagbuhay sa kanila matapos ng kamatayan, at nagbibigay-kamatayan sa mga buhay kapag nalubos ang mga taning nila. Kami ay ang tagapagpaiwang nagpapamana sa lupa at sa sinumang nasa ibabaw nito.
Talaga ngang nakaalam Kami sa sinumang napauna kabilang sa inyo sa pagkapanganak at kamatayan, at nakaalam Kami sa sinumang napahuli sa pagkapanganak at kamatayan. Walang naikukubli sa amin mula roon na anuman.
Tunay na ang Panginoon mo, O Sugo, ay magtitipon sa kanila nang sama-sama sa Araw ng Pagbangon upang gumanti sa tagagawa ng maganda dahil sa paggawa nito ng maganda at sa tagagawa ng masagwa dahil sa paggawa nito ng masagwa. Tunay na Siya ay Marunong sa pangangasiwa Niya, Maalam: walang naikukubli sa Kanya na anuman.
Talaga ngang lumikha Kami kay Adan mula sa natuyong luwad na kung pinitik ay tumutunog. Ang putik na nilikha siya mula roon ay itim, na nagbago ang amoy dahil sa tagal ng pananatili nito.
Lumikha Kami sa ama ng mga jinn bago pa man ng paglikha kay Adan - sumakanya ang pangangalaga - mula sa apoy na matindi ang init.
Banggitin mo, O Sugo, noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga anghel at kay Satanas, na dating kasama nila: "Tunay na Ako ay lilikha ng isang mortal mula sa natuyong luwad na kung pinitik ay tumutunog, na itim [ang kulay], na nagbago ang amoy."
Kaya kapag nabago Ko ang anyo nito at nakalubos Ako sa paglikha nito ay magpatirapa kayo sa kanya bilang pagsunod sa kautusan Ko at paggalang sa kanya
Kaya sumunod ang mga anghel at nagpatirapa sila sa kalahatan nila sa kanya gaya ng ipinag-utos sa kanila ng Panginoon nila.
Subalit si Satanas, na dating kasama ng mga anghel at hindi nangyaring kabilang sa kanila, ay nagpigil na magpatirapa kay Adan kasama ng mga anghel.
Nagsabi si Allāh kay Satanas matapos ng pagpipigil nitong magpatirapa kay Adan: "Ano ang nag-udyok sa iyo at pumigil sa iyo na magpatirapa kasama ng mga anghel na nagpatirapa bilang pagsunod sa utos ko?"
Nagsabi si Satanas habang nagmamalaki: "Hindi natutumpak para sa akin na magpatirapa sa isang mortal na nilikha Mo mula sa natuyong luwad na dating putik na itim na nagbago."
Nagsabi si Allāh kay Satanas: "Kaya lumabas ka mula sa Paraiso sapagkat tunay na ikaw ay itinataboy,
at tunay na sumaiyo ang sumpa at ang pagtataboy mula sa awa Ko hanggang sa Araw ng Pagbangon."
Nagsabi si Satanas: "O Panginoon ko, kaya magpaliban Ka sa akin at huwag Mo akong bawian ng buhay hanggang sa Araw na bubuhayin ang nilikha."
Nagsabi si Allāh sa kanya: "Kaya tunay na ikaw ay kabilang sa mga pinalulugitan na ipinagpaliban ang mga taning nila."
Hanggang sa oras na mamamatay roon ang lahat ng mga nilikha sa sandali ng Unang Pag-ihip."
Nagsabi si Satanas: "O Panginoon ko, dahilan sa pagpapaligaw Mo sa akin, talagang magpapaganda nga ako sa kanila ng mga pagsuway sa lupa at talagang magpapaligaw nga ako sa kanila sa kalahatan nila palayo sa landasing tuwid,
maliban sa mga hinirang Mo kabilang sa mga lingkod Mo para sa pagsamba sa Iyo."
Nagsabi si Allāh: "Ito ay isang daang matuwid na nagpaparating sa Akin.
Tunay na ang mga lingkod Kong mga itinangi ay wala kang kakayahan ni pangingibabaw sa pagpapalisya sa kanila, maliban sa sinumang sumunod sa iyo kabilang sa mga naliligaw.
Tunay na ang Impiyerno ay talagang ang tipanan ni Satanas at sinumang sumunod sa kanya kabilang sa mga naliligaw sa kalahatan nila.
Taglay ng Impiyerno ay pitong pintong papasok sila sa mga iyon. Para sa bawat pinto kabilang sa mga pinto nito, mula sa mga tagasunod ni Satanas ay may isang nalalamang dami kabilang sa kanila na papasok doon."
Tunay na ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag-utos Niya at pag-iwas sa sinaway Niya ay nasa mga hardin at mga bukal.
Sasabihin sa kanila sa sandali ng pagpasok doon: "Pumasok kayo sa mga ito sa kaligtasan mula sa mga kasiraan at katiwasayan laban sa mga pinangangambahan."
Mag-aalis Kami sa anumang nasa mga dibdib nila na anumang poot at pagkamuhi bilang magkakapatid na mga nagmamahalan habang nakaupo sa mga trono samantalang nakatingin sila sa isa't isa.
Walang dadapo sa kanila roon na isang pagkapagod at sila ay hindi mga mapalalabas mula roon, bagkus sila ay mga mamamalagi roon.
Ipaalam mo, O Sugo, sa mga lingkod Ko na Ako mismo ay ang Mapagpatawad sa sinumang nagbalik-loob kabilang sa kanila, ang Maawain sa kanila.
Ipaalam mo sa kanila na ang pagdurusa mula sa Akin ay ang pagdurusang nakasasakit kaya magbalik-loob sila sa Akin upang matamo nila ang kapatawaran Ko at matiwasay sila laban sa pagdurusa mula sa Akin.
Magpaalam ka sa kanila hinggil sa ulat sa mga panauhin ni Abraham - sumakanya ang pangangalaga - na mga anghel na dumating hatid ang nakalulugod na balita hinggil sa anak at hinggil sa pagpapahamak sa mga kababayan ni Lot.
Nang pumasok sila sa kanya at nagsabi sila sa kanya: "Kapayapaan" ay sumagot naman siya sa kanila ng higit na maganda kaysa sa pagbati nila. Naghain siya sa kanila ng isang inihaw na guya upang kainin nila sapagkat inakala niyang sila ay mga tao ngunit noong hindi sila kumain mula roon ay nagsabi siya: "Tunay na kami sa inyo ay mga nangangamba."
Nagsabi ang mga sugo na mga anghel: "Huwag kang mangamba; tunay na kami ay magpapabatid sa iyo ng ikagagalak mo: na magkakaroon ka ng isang anak na lalaking maalam."
Nagsabi si Abraham nang nagtaka siya sa pagbabalita nila ng nakalulugod sa kanya hinggil sa isang anak: "Nagbalita ba kayo ng nakalulugod sa akin hinggil sa isang anak sa kabila ng dumapo sa akin na kagulangan at katandaan? Kaya sa aling paraan magbabalita kayo ng nakalulugod sa akin?"
Nagsabi ang mga sugong mga anghel kay Abraham: "Nagbalita kami ng nakalulugod sa iyo hinggil sa katotohanang walang mapag-aalinlanganan dito kaya huwag kang maging kabilang sa mga nawawalan ng pag-asa sa ibinabalita naming nakalulugod sa iyo."
Nagsabi si Abraham: "At may nawawalan ba ng pag-asa sa awa ng Panginoon niya maliban sa mga nalilihis palayo sa landasing tuwid ni Allāh?"
Nagsabi si Abraham: "Kaya ano ang sadya ninyong nagpapapunta sa inyo, O mga isinugo, mula kay Allāh - pagkataas-taas Niya?"
Nagsabi ang mga sugong mga anghel: "Tunay na kami ay isinugo ni Allāh para sa pagpapahamak sa mga taong malalaki ang panggugulo, malalaki ang kasamaan, ang mga kababayan ni Lot.
maliban sa mag-anak ni Lot at mga tagasunod niya kabilang sa mga mananampalataya sapagkat hindi sasaklaw sa kanila ang pagpapahamak. Tunay na kami ay mga magpapaligtas sa kanila sa kalahatan mula roon,
maliban sa maybahay niya sapagkat nagtakda si Allāh na siya ay kabilang sa mga matitirang sasaklawan ng kapahamakan.
Kaya noong dumating ang mga anghel na isinugo sa mag-anak ni Lot na nasa mga anyo ng mga lalaki,
nagsabi sa kanila si Lot - sumakanya ang pangangalaga: "Mga taong hindi kilala."
Nagsabi ang mga sugong mga anghel: "Huwag kang mangamba. Bagkus ay dumating kami sa iyo, O Lot, dala ang bagay na nagdududa noon hinggil dito ang mga kababayan mo: ang pagdurusang magpapahamak sa kanila.
Dumating kami sa iyo dala ang katotohanang walang biro rito, at tunay na kami ay talagang mga tapat sa ipinabatid namin sa iyo.
Kaya maglakbay ka kasama ng mag-anak mo matapos ng paglipas ng isang bahagi ng gabi. Maglakbay ka sa likuran nila at walang lilingong isa kabilang sa inyo sa hulihan upang tingnan ang nangyari sa kanila. Humayo kayo sa kung saan kayo inutusan ni Allāh na humayo."
Ipinaalam Namin kay Lot ang tungkol sa paraan ng pagkasi, ang bagay na iyon na itinakda Namin: na ang mga taong ito ay pupuksain sa pamamagitan ng pagpapahamak sa kahuli-hulihan sa kanila kapag sumapit sila sa umaga.
Dumating ang mga naninirahan sa Sodom na mga nagagalak sa mga panauhin ni Lot, sa paghahangad sa paggawa ng mahalay.
Nagsabi sa kanila si Lot: "Tunay na ang mga taong ito ay mga panauhin ko kaya huwag ninyo akong ipahiya dahil sa ninanais ninyo sa kanila.
Mangamba kayo kay Allāh sa pamamagitan ng pagtigil sa kahalayang ito at huwag ninyo akong hamakin dahil sa gawain ninyong karumal-dumal."
Nagsabi sa kanya ang mga kababayan niya: "Hindi ba sinaway ka na namin laban sa pagpapatuloy sa isa man sa mga tao?"
Nagsabi sa kanila si Lot - sumakanya ang pangangalaga - habang humihingi ng paumanhin para sa sarili niya sa harap ng mga panauhin niya: "Ang mga ito ay mga babaing anak ko kabilang sa mga kababaihan ninyo kaya magpakasal kayo sa kanila kung kayo ay mga naglalayon ng pagtugon ng pagnanasa ninyo."
Sumpa man sa buhay mo, O Sugo, tunay na ang mga kababayan ni Lot ay talagang nasa pagmamalabis sa pagnanasa nila habang nag-aatubili sila.
Kaya dinaklot sila ng matinding tinig na nagpapahamak sa sandali ng pagsapit nila sa oras ng pagsikat ng araw.
Kaya binaliktad Namin ang mga pamayanan nila sa pamamagitan ng paglalagay sa itaas ng mga ito sa ibaba. Nagpaulan Kami sa kanila ng mga batong luwad na nanigas.
Tunay na sa nabanggit na iyon na dumapo sa mga kababayan ni Lot na pagkapahamak ay talagang may mga palatandaan ukol sa mga tagapagnilay-nilay.
Tunay na ang mga pamayanan ng mga kababayan ni Lot ay talagang nasa isang daang matatag, na nakikita ng sinumang napararaan sa mga iyon na mga tagapaglakbay.
Tunay na sa gayong naganap ay talagang may katunayan ukol sa mga mananampalatayang nagsasaalang-alang nito.
Noon nga ang mga kalipi ni Shu`ayb na mga naninirahan sa pamayanang may mga punong nagsisiksikan ay mga tagalabag sa katarungan dahil sa kawalang-pananampalataya nila kay Allāh at pagpapasinungaling nila sa sugo Niyang si Shu`ayb - sumakanya ang pangangalaga.
Kaya naghiganti Kami sa kanila yayamang dinaklot sila ng pagdurusa. Tunay na ang mga pamayanan ng mga kababayan ni Lot at ang mga pinamamayanan ng mga kasamahan ni Shu`ayb ay talagang nasa isang daang maliwanag para sa sinumang naparaan doon.
Talaga ngang nagpasinungaling ang liping Thamūd, ang mga mamamayan ng Batuhan (isang lugar sa pagitan ng Ḥijāz at Sirya), sa lahat ng mga sugo nang nagpasinungaling sila sa propeta nilang si Ṣāliḥ - sumakanya ang pangangalaga.
Nagbigay sa kanila ng mga katwiran at mga patunay sa katapatan niya sa inihatid niya sa kanila mula sa Panginoon niya, na kabilang doon ang babaing kamelyo, ngunit hindi sila nagsaalang-alang sa mga patunay na iyon at hindi sila pumansin niyon.
Sila noon ay humihiwa sa mga bundok upang yumari ng mga bahay para sa kanila na paninirahan nila bilang mga matiwasay mula sa pinangangambahan nila.
Kaya dinaklot sila ng hiyaw ng pagdurusa sa sandali ng pagsapit nila sa oras ng umaga.
Kaya hindi nakapagtulak palayo sa kanila ng pagdurusa mula kay Allāh ang anumang nakakamit nila noon na mga yaman at mga tirahan.
Hindi Kami lumikha ng mga langit at lupa at hindi Kami lumikha ng anumang nasa pagitan ng mga ito ayon sa kabulaanan nang walang kasanhian. Hindi Kami lumikha niyon malibang ayon sa katotohanan. Tunay na ang Huling Sandali ay talagang darating, walang pasubali, kaya umayaw ka sa mga tagapagpasinungaling sa iyo at magpaumanhin ka sa kanila nang pagpapaumanhing maganda.
Tunay na ang Panginoon mo, O Sugo, ay ang Palalikha sa bawat bagay, ang Maalam dito.
Talaga ngang ibinigay Namin sa iyo ang Fātiḥah, na pitong talata, at ang Dakilang Qur’ān.
Huwag kang magpatagal ng pagtingin mo sa anumang ipinatamasa Namin sa ilang uri ng mga tagatangging sumampalataya kabilang sa mga natatamasang naglalaho, huwag kang malungkot sa pagpapasinungaling nila, at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya.
Sabihin mo, O Sugo: "Tunay na ako mismo ay ang tagapagbabala laban sa pagdurusa, ang malinaw sa pagbabala,"
Nagbabala si Allāh na dadapo sa inyo ang tulad ng ibinababa Niya sa mga nagkawatak-watak sa mga kasulatan Niya sa mga baha-bahagi sapagkat sumasampalataya sila sa isang bahagi at tumatangging sumampalataya sa iba pang bahagi.
na mga gumawa sa Qur’ān bilang mga bahagi at nagsabi: "Ito ay isang panggagaway o isang panghuhula o isang tula."
Kaya sumpa man sa Panginoon mo, O Sugo, talaga ngang magtatanong Kami sa Araw ng Pagbangon sa lahat ng gumawa rito bilang mga bahagi.
Talaga ngang magtatanong Kami sa kanila tungkol sa anumang ginagawa nila noon na kawalang-pananampalataya at mga pagsuway sa Mundo.
Kaya magpahayag ka, O Sugo, sa ipinag-utos sa iyo ni Allāh na pag-aanyaya tungo sa Kanya at huwag kang lumingon sa sinasabi at ginagawa ng mga tagapagtambal.
Huwag kang mangamba sa kanila sapagkat nakasapat nga Kami sa iyo sa pakana ng mga tagatuya kabilang sa mga pinuno ng kawalang-pananampalataya kabilang sa liping Quraysh
na gumagawa kasama kay Allāh ng sinasambang iba pa sa Kanya, ngunit malalaman nila ang kahihinatnan ng masagwang pagtatambal nila.
Talaga ngang nalalaman Naming ikaw, O Sugo, ay napaninikipan ng dibdib mo dahil sa namumutawi mula sa kanila na pagpapasinungaling nila sa iyo at panunuya nila sa iyo.
Kaya dumulog ka kay Allāh sa pamamagitan ng pagpapawalang-kaugnayan sa Kanya sa anumang hindi naaangkop sa Kanya at ng pagbubunyi sa Kanya sa pamamagitan ng mga katangian ng kalubusan Niya. Maging kabilang ka sa mga tagasamba ni Allāh, na mga tagapagdasal sa Kanya sapagkat naroon ang lunas sa paninikip ng dibdib mo.
Pamalagiin mo ang pagsamba mo sa Panginoon mo at magpatuloy ka roon hanggat nanatili kang buhay hanggang sa pumunta sa iyo ang kamatayan habang ikaw ay nasa gayon.
Icon