ترجمة سورة الحجر

الترجمة الإندونيسية - المجمع
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة الإندونيسية من كتاب الترجمة الإندونيسية - المجمع .
من تأليف: وزارة الشؤون الإسلامية الأندونيسية .

Alif Lām Rā. (surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Alkitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al-Qur`ān yang memberi penjelasan.
Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.
Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).
Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak (pula) dapat mengundurkan(nya).
Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Qur`ān kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila 792.
____________________
792. Kata-kata ini diucapkan oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad Ṣallallāhu ʻAlaihi wa Sallam sebagai ejekan.
Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar?"
Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur`ān dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya 793.
____________________
793. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur`ān selama-lamanya.
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) ke dalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir),
mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur`ān) dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang dahulu 794.
____________________
794. Maksud sunatullah di sini ialah membinasakan orang-orang yang mendustakan rasul.
Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya,
tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang orang yang kena sihir".
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),
dan Kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk,
kecuali setan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat), lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya 795 dan Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran yang tertentu.
____________________
795. Maksudnya, segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā.
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).
Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud 796.
____________________
796. Dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan.
Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,
kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?"
Berkata Iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk"
Allah berfirman, "Keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk,
dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".
Berkata iblis, "Ya Tuhan-ku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan" 797.
____________________
797. Maksudnya, Iblis memohon agar dia tidak diazab dari sekarang, melainkan diberikan kebebasan hidup sampai hari berbangkit.
Allah berfirman, "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,
sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan 798".
____________________
798. Yakni waktu tiupan pertama tanda permulaan hari kiamat.
Iblis berkata, "Ya Tuhan-ku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis 799 di antara mereka".
____________________
799. Maksud mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufik untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā.
Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus; kewajiban Aku-lah (menjaganya) 800.
____________________
800. Maksudnya, pemberian taufik dari Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā untuk menaati-Nya sehingga seseorang terlepas dari tipu daya setan mengikuti jalan yang lurus yang dijaga Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā. Jadi, sesat atau tidaknya seseorang adalah Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā yang menentukan.
Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.
Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut setan) semuanya.
Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).
(Dikatakan kepada mereka), "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman 801".
____________________
801. Sejahtera dari bencana dan aman dari malapetaka.
Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrāhīm 802.
____________________
802. Tamu Nabi Ibrāhīm ‘Alaihissalām di sini ialah malaikat.
Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, "Salām". Berkata Ibrāhīm, "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu".
Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim 803".
____________________
803. Maksud seorang anak laki-laki yang alim ialah Isḥāq ‘Alaihissalām.
Berkata Ibrāhīm, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?"
Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa".
Ibrāhīm berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat".
Berkata (pula) Ibrāhīm, "Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?"
Mereka menjawab, "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,
kecuali Lūṭ beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,
kecuali istrinya, Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya)".
Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lūṭ beserta pengikut-pengikutnya.
ia berkata, "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal".
Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.
Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.
Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang 804 dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu".
____________________
804. Perhatikanlah kembali ayat 81 surah (11) Hūd.
Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Lūṭ) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Lūṭ) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu 805.
____________________
805. Riwayat Lūṭ dalam Surah Al-Ḥijr ini tidak diceritakan menurut urutan kejadian seperti pada surah (11) Hūd.
Lūṭ berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),
dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina".
Mereka berkata, "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia 806?"
____________________
806. Mereka ingin berbuat homoseksual dengan tamu-tamu itu dan mereka memang telah pernah mengancam Lūṭ agar tidak menghalangi mereka daripada berbuat demikian.
Lūṭ berkata, "Inilah putri-putri (negeri) ku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)".
(Allah berfirman), "Demi umurmu 807 (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".
____________________
807. Orang Arab biasa bersumpah dengan umur seseorang. Di sini, Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā bersumpah dengan umur atau kehidupan Nabi Muhammad Ṣallallāhu ʻAlaihi wa Sallam untuk memuliakan beliau.
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
Dan sesungguhnya kota 808 itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).
____________________
808. Maksud "kota"di sini ialah Kota Sodom yang terletak dekat pantai Laut Tengah.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah 809 itu benar-benar kaum yang zalim,
____________________
809. Penduduk Aikah ini ialah kaum Syuʻayb ‘Alaihissalām. Aikah ialah tempat yang berhutan di daerah Madyan.
maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota 810 itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.
____________________
810. Yakni Kota kaum Lūṭ (Sodom) dan Aikah
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk Kota Al-Ḥijr 811 telah mendustakan rasul-rasul 812,
____________________
811. Penduduk Kota Al-Ḥijr ialah kaum Ṡamūd. Al-Ḥijr itu tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Suriah.
812. Maksud rasul-rasul di sini ialah Ṣālīḥ ‘Alaihissalām. Mestinya di sini disebut "rasul", tetapi disebut rasul-rasul (Jamak) karena mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul­rasul.
dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya,
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada waktu pagi 813,
____________________
813. Peristiwa itu terjadi pada hari yang keempat, sesudah datangnya peringatan kepada mereka.
maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan.
Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang 814 dan Al-Qur`ān yang agung.
____________________
814. Maksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang ialah Surah Al-Fātiḥah yang terdiri atas tujuh ayat. Sebagian ahli tafsir mengatakan tujuh surah-surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Āli ʻImrān, Al-Mā`idah, An-Nisā`, Al-Aʻrāf, Al-Anʻām dan Al-Anfāl atau At-Taubah.
Janganlah sekali-kali kamu menujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, (orang-orang kafir itu) dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendahdirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
Dan katakanlah, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan".
Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah) 815,
____________________
815. Maksud "orang-orang yang membagi-bagi Kitab Allah" ialah orang-orang yang menerima sebagian isi Kitab dan menolak sebagian yang lain.
(yaitu) orang-orang816 yang telah menjadikan Al-Qur`ān itu terbagi-bagi817.
____________________
816. Yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membagi-bagi Al-Qur`ān, ada bagian yang mereka percayai dan ada pula bagian yang mereka ingkari.
817. Maksud ayat 89, 90, 91, ialah Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā menyuruh Nabi Muhammad Ṣallallāhu ʻAlaihi wa Sallam memperingatkan kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwa Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā akan menurunkan azab kepada mereka sebagaimana Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā telah membinasakan kaum Ṡamūd.
Maka demi Tuhan-mu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu),
(yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya).
Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan,
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (salat),
dan sembahlah Tuhan-mu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).
Icon