ترجمة سورة النبأ

Salomo Keyzer - Flemish (Dutch) translation
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة فلمكني (هولندية) من كتاب Salomo Keyzer - Flemish (Dutch) translation .


Nopens wat ondervragen de ongeloovigen elkander?

Nopens het groote nieuws der opstanding.

Omtrent welke zij niet overeenstemmen.

Waarlijk, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.

Nogmaals, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.

Hebben wij de aarde niet als een bed gespreid.

En de bergen als staken om haar te bevestigen?

Hebben wij u niet van twee seksen geschapen.

En bepaald dat gij slapen zoudt om te rusten?

Hebben wij van den nacht, geen kleed gemaakt om u te bedekken.

En hebben wij niet den dag bestemd, ten einde daarop uw levensonderhoud te winnen?

Hebben wij niet zeven stevige hemelen boven u gebouwd.

En daarin eene brandende lamp geplaatst?

En doen wij niet, uit de wolken, een overvloed van water stroomen.

Om daardoor graan en kruiden voort te brengen.

En tuinen, dicht beplant met boomen?

Waarlijk, de dag der scheiding is een onbepaald tijdstip;

De dag waarop de trompet zal klinken, en gij in scharen ten oordeel zult optrekken.

De hemelen zullen geopend wezen, en zij zullen vol poorten zijn, om er de engelen te laten doorgaan.

De bergen zullen voorbijgaan, en als damp worden.

Waarlijk, de hel zal eene plaats van verbranding zijn;

Eene bergplaats voor de zondaren

Die daar gedurende eeuwen zullen wonen.

Zij zullen daar geenerlei verversching proeven, noch eenigen drank.

Behalve kokend water en bedorven vocht:

Eene geschikte vergelding voor hunne daden!

Want zij hoopten, dat zij geene rekenschap zouden moeten afleggen.

En zij geloofden niet in onze teekenen, welke zij van valschheid beschuldigden.

Maar elke zaak hebben wij opgeteld en nedergeschreven.

Proef dus de vergelding: wij zullen u niets dan marteling toevoegen.

Maar voor de godvruchtigen is eene plaats van heil gereed gemaakt:

Tuinen met boomen beplant en wijngaarden.

En maagden met zwellende borsten, van gelijken ouderdom met hen.

En een vollen beker.

Zij zullen daar geene ijdele gesprekken, of eenige onwaarheid hooren.

Dit zal hunne belooning wezen van hunnen Heer; eene volkomen toereikende gift.

Van den Heer over hemel en aarde, en over alles wat daartusschen is: den Barmhartigen; maar de bewoners van den hemel of de aarde zullen hem geen gehoor durven vragen.

Den dag waarop de geest (Gabriël) en de andere engelen in orde geschaard zullen staan, zullen zij niet ten behoeve van zich zelven of van anderen spreken, behalve hij alleen, aan wien de Barmhartige verlof zal geven, en die zeggen zal, wat recht is.

Dit is de onvermijdelijke dag. Wie dus wil, laat die tot zijn Heer terugkeeren.

Waarlijk, wij bedreigen u met eene straf die nabij ligt. Op den dag waarop de mensch de goede of slechte daden zal aanschouwen, welke zijne handen voor hem uit hebben gezonden, en waarop de on geloovige zal zeggen: God gaf, ik ware stof!
Icon