ترجمة سورة النبأ

الترجمة الفلبينية (تجالوج)
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

Tungkol sa ano nagtatanungan sila?
Tungkol sa balitang dakila,
na sila kaugnay rito ay mga nagkakaiba-iba.
Aba’y hindi! Makaaalam sila.
Pagkatapos aba’y hindi! Makaaalam sila.
Hindi ba Kami gumawa sa lupa bilang nakalatag
at sa mga bundok bilang mga tulos?
At lumikha Kami sa inyo na magkapares.
At gumawa Kami sa pagtulog ninyo bilang pamamahinga.
At gumawa Kami sa gabi bilang kasuutan.
At gumawa Kami sa maghapon bilang pinaghahanap-buhayan.
At nagpatayo Kami sa ibabaw ninyo ng pitong matindi.
At gumawa Kami ng isang sulo na nagliliyab.
At nagpababa Kami mula sa mga dagim ng tubig na bumubuhos
upang magpalabas Kami sa pamamagitan nito ng mga butil at halaman
at mga harding magkakapulupot.
Tunay na ang Araw ng Pagpapasya ay isang takdang oras
sa Araw na iihip sa tambuli, at darating kayo na pulu-pulutong.
At bubuksan ang langit, at ito ay magiging mga pintuan.
At iuusad ang mga bundok, at ang mga ito ay magiging isang malikmata.
Tunay na ang Impiyerno ay magiging isang pantambang,
na para sa mga tagapagmalabis ay isang uwian,
na mga mamamalagi roon sa mga yugto.
Hindi sila makatitikim doon ng isang lamig ni isang inumin,
maliban sa isang nakapapasong tubig at isang nana
bilang ganting angkop.
Tunay na sila noon ay hindi natatakot sa isang pagtutuos.
At nagpasinungaling sila sa mga tanda Namin nang [tahasang] pagpapasinungaling.
At sa bawat bagay ay nag-isa-isa Kami sa isang talaan.
Kaya lumasap kayo sapagkat hindi Kami magdaragdag sa inyo kundi ng pagdurusa.
Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala ay pagtatamuan
ng mga hardin at mga ubasan,
ng mga dilag na mabibilog ang dibdib, na magkasinggulang,
at ng kopang pinuno.
Hindi sila makaririnig doon ng kabalbalan ni pagsisinungaling
bilang ganti mula sa Panginoon mo, bilang bigay na nakasapat
[mula sa] Panginoon ng mga langit at lupa at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, ang Napakamaawain. Hindi sila nakapangyayari sa Kanya sa isang pakikipag-usap.
Sa Araw na tatayo ang Espiritu at ang mga anghel nang nakahanay, hindi sila magsasalita maliban sa sinumang nagpahintulot doon ang Napakamaawain at magsasabi iyon ng tumpak.
Iyon ay ang Araw na totoo; kaya ang sinumang lumuob gumawa siya tungo sa Panginoon niya ng isang uwian.
Tunay na Kami ay nagbabala na sa inyo ng isang pagdurusang malapit, sa Araw na makatitingin ang tao sa anumang [gawang] ipinauna ng mga kamay niya, at magsasabi ang tagatangging sumampalataya: "O kung sana ako ay naging alabok!"
Icon