ترجمة سورة النبأ

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

O čemu se raspituju ovi mnogobošci nakon što im je Allah poslao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Jedni druge su pitali o velikoj vijesti, a to je Kur'an objavljen njihovom poslaniku, u kojem se nalazi i vijest o proživljenju nakon smrti.
O ovom Kur'anu oni različita mišljenja imaju, pa ga opisuju raznim svojstvima. Neki govore da je sihr, neki kažu da je poezija, drugi da je vradžbina, treći da se radi o kazivanju i izmišljotinama naroda drevnih.
Nije tako kao što oni tvrde. Oni koji poriču istinitost Kur'ana saznat će kakva ih loš konačnica čeka zbog njihovog poricanja.
Zatim, to će im biti potvrđeno.
Zar Zemlju nismo pogodnom za boravak njihov, učinili?
i brda smo po njoj postavili, kao stupove koji spriječavaju da se ona pomjera i trese.
I Mi vas, o ljudi, stvorili u parovima, ima vas muških, a ima vas i ženskih.
Vaš san smo vam dali kako biste prekinulu vaše aktivnosti i odmorili se.
Noć smo učinili da vam svojom tamom bude prekrivač, kao što vam je odjeća prekrivač za vaša stidna mjesta.
Dan smo učinili period kada privređujete i opskrbu tražite.
Iznad vas smo sagradili sedam snažnih nebesa, precizno stvorenih.
Sunce smo učinili svjetiljkom koja jako plamti i svijetli.
Kada bude vrijeme da oblaci spuste kišu, Mi dajemo da iz njih velike količine vode spuste se.
da tom kišom dadnemo nicanje raznih vrsta žitarica i bilja.
I dajemo da niču guste bašče i vrtovi u kojima se isprepliće granje drveća.
Dan presude među stvorenjima je preciziran i ne mijenja se.
Dan kada će melek po drugi put puhnuti u rog, pa ćete, o ljudi, u skupinama dolaziti.
nebo će se otvoriti, pa će imati otvore, poput otvorenih vrata.
i brda će se pokrenuti tako da postanu poput raspršene prašine, i pojaviće se priviđanje.
Džehennem je pripremljen, čeka i vreba u zasjedi.
on će za nepravedne biti mjesto povratka.
u njemu će ostati beskonačno.
U njemu neće imati hladnog i ugodnog zraka koji će ublažiti vrelinu u kojoj se nalaze, niti će imati piće koje će im biti ugodno.
oni neće kušati osim žestoko vrele vode i znoja koji će kapati sa džehennemlija.
to će im biti kazna prikladna nevjerovanju i zabludi koju su zastupali.
Oni se na dunjaluku nisu bojali polaganja računa pred Allahom na Sudnjem danu, jer nisu vjerovali u proživljenje. Da su vjerovali u proživljenje, povjerovali bi i u Allaha i činili bi dobra djela.
I jasno su poricali ajete koje smo spuštali našem Poslaniku.
Svako njihovo djelo smo zabilježili i pobrojali, i ono je zapisano u listovima njihovih djela.
O vi koji ste bili obijesni i nepravedni, iskusite ovu stalnu patnju, a Mi vam nećemo povećati osim još veću kaznu.
Oni koji se boje svoga Gospodara, provodeći Njegove naredbe i ostavljajući zabrane, doživjet će uspjeh i mjesto koje su željeli, a to je Džennet.
vrtove i vinove loze.
i djevojke koje će biti njihovih godina.
i pehari puni vina.
U Džennetu neće slušati ništavan govor, laž i jedni drugima neće lagati.
Sve ovo što im je Allah dao biće im dovoljno.
Gospodara nebesa i Zemlje i Gospodara onoga što je između njih, Milostivog na ovome i na onome svijetu. Niko ni na Zemlji ni na nebesima od Njega neće moći ništa da traži, sve dok On to ne dozvoli.
Na Dan kada će Džibril i meleki u redove poredani biti, neće se ni za koga zauzimati, osim onaj kome On zauzimanje dozvoli, a samo će istinu, poput riječi tevhida, govoriti.
Ovo što vam je opisano je dan u koji nema sumnje, pa onaj ko želi spas toga dana, od Allahove kazne, neka ide putem činjenja dobrih djela kojima je njegov Gospodar zadovoljan.
Mi vas, o ljudi, opominjemo na blisku kaznu, na Dan kada će čovjek gledati u ono što je na dunjaluku radio, a nevjernik će, želeći da se kazne spasi, kazati: Kamo sreće da sam postao prašina poput životinja kojima će se na Sudnjem danu kazati: Budite prašina.
Icon