ترجمة سورة النبأ

الترجمة الأذرية
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة الأذرية من كتاب الترجمة الأذرية .
من تأليف: لي خان موساييف .

1. Onlar nə barədə bir-bi­rin­dən so­ru­şurlar?
2. Böyük bir xəbər barə­sin­də –
3. elə bir xəbər ki, onlar onun haq­qında ziddiyyətdə­dirlər.
4. Xeyr, onlar Qiyamətin hə­qiqət oldu­ğunu hökmən bilə­cək­lər!
5. Bir daha xeyr! Onlar hök­mən bilə­cəklər!
6. Məgər Biz yeri yataq et­mədikmi?
7. Dağları da payalar?
8. Biz sizi cüt yaratdıq.
9. Yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik.
10. Gecəni örtük etdik,
11. gündüzü isə ruzi qazan­maq vaxtı.
12. Üstünüzdə yeddi möh­kəm göy qurduq
13. və çox parlaq bir çıraq ya­ratdıq.
14. Biz buludlardan şırıl­-şırıl axan yağmur endirdik ki,
15. onunla toxum və digər bit­kilər ye­tiş­dirək,
16. habelə ağaclarının qol-bu­daqları bir-birinə sarmaşan bağ­lar sa­laq.
17. Həqiqətən, ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edil­mişdir!
18. Sur üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksi­niz.
19. O gün göyün qapıları açılacaq.
20. Dağlar da hərəkətə gəti­rilib il­ğıma çevriləcək.
21. Həqiqətən, Cəhənnəm pusquda daya­nıb kafirləri göz­ləyir.
22. O, həddi aşanların qayı­dacağı yerdir.
23. Onlar orada əsrlər boyu qala­caq­lar.
24. Onlar orada nə bir sə­rin­lik, nə də sərinləşdirici içki da­da­caq­lar.
25. İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq –
26. törətdikləri əməllərinə uy­ğun bir cəza kimi.
27. Çünki, onlar haqq-he­sab çəki­lə­cəyini güman et­mir­di­lər.
28. Ayələrimizi də qətiy­yət­lə təkzib edirdilər.
29. Biz hər bir şeyi hesab­la­yıb yaz­mışıq.
30. Elə isə dadın əzabı! Biz sizə əzab­dan başqa bir şey ar­tır­ma­ya­­cağıq!
31. Həqiqətən, müttəqilər üçün nicat yeri vardır.
32. Həmçinin bağlar və üzüm­lüklər,
33. dolğun döşlü həmyaşıd qızlar
34. və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır!
35. Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidə­cəklər.
36. Bunlar sənin Rəbbindən olan mü­kafatlar, artıq­laması ilə ve­ri­lən töhfə­lərdir.
37. Göylərin, yerin və onla­rın ara­sın­da olanların Rəb­bi ər-Rəhmanın mü­kafatdır. On­lar Allahın hü­zu­run­da bir söz deməyə qa­dir ol­maya­caqlar.
38. Ruh Cəbrail və mələk­lər səf-səf duracağı gün, ər-Rəhmanın izin verdiyi kim­sə­lər­dən və doğru söz de­yən­lər­dən başqa heç kəs danışma­ya­caq.
39. O gün, gerçək bir gün­dür. Kim is­təsə öz Rəbbi yanında sı­ğı­na­caq ta­par!
40. Həqiqətən, Biz sizi ya­xın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün in­san öz əlləri ilə nələr et­diyini görəcək, kafir isə deyə­cək­dir: “Kaş mən torpaq olay­dım!”
Icon