ترجمة سورة النبأ

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߡߊ߬ ߓߏ߲߰؟
ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫
ߒ߬ߞߊ߬ ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫
ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫
ߦߊ߯ߟߴߊ߲ ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟
ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟
ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߞߍ߫ ߘߤߊ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߛߘߌ߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߓߊߟߏߢߌߣߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫
ߊ߲ ߞߊ߬ ߕߊߓߟߍ߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߞߍ߫ ( ߊߟߎ߫ ߦߋ߫)
ߊ߲ ߞߊ߬ (ߛߊ߲)ߖߌ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐߟߊ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ (ߛߊ߲ߝߌ߲߫) ߘߐߓߌߘߌ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫
ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬
ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߓߘߎ ߝߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߌ߯
ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߓߏߣߍ߬ߣߍ ߘߌ߫
ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߌߟߊ߫ ߘߌ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ( ߝߢߐ߫ ) ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߣߍߣߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬
ߝߏ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ( ߔߙߏ)
( ߊ߬ߟߎ߫ ) ߛߊ߬ߙߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߋߙߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫
ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߞߏ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߦߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊߦߌ߲߫
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫
ߊߟߎ߯ ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߝߦߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬
ߖߛߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ߝߍ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߯ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ߫ ߓߙߍߛߍ ߟߎ߬
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬
ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߐߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫
ߛߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߖߎ߬ߟߎߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߍߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߬ߢߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߬
ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߢߊ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߴߊ߬ ߘߊߘߐߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫
Icon