تفسير سورة القصص الترجمة الفلبينية (تجالوج)

ترجمة معاني سورة القصص باللغة الفلبينية من كتاب الترجمة الفلبينية (تجالوج) .
من تأليف: مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

Ṭā. Sīn. Mīm.
Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na malinaw.
Bumibigkas Kami sa iyo ng kabilang sa balita kay Moises at kay Paraon ayon sa katotohanan para sa mga taong sumasampalataya.
Tunay na si Paraon ay nagmataas sa lupain at gumawa sa mga naninirahan doon na mga pangkatin, na naniniil sa isang pangkat kabilang sa kanila: kumakatay siya sa mga lalaking anak nila at nagpapabuhay siya sa mga babae nila. Tunay na siya noon ay kabilang sa mga tagagulo.
Nagnanais Kami na magmabuting-loob Kami sa mga sinisiil sa lupain, gumawa Kami sa kanila na mga pasimuno, gumawa Kami sa kanila na mga tagapagmana,
magpapatatag Kami sa kanila sa lupain, at magpapakita Kami kay Paraon, kay Hāmān, at sa mga kawal nilang dalawa mula sa kanila ng pinangingilagan nila noon.
Nagkasi Kami sa ina ni Moises: "Magpasuso ka sa kanya, ngunit kapag nangamba ka para sa kanya ay itapon mo siya sa ilog at huwag kang mangamba at huwag kang malungkot. Tunay na Kami ay magpapanumbalik sa kanya sa iyo at gagawa sa kanya kabilang sa mga isinugo."
Kaya pinulot siya ng mag-anak ni Paraon upang siya para sa kanila ay maging isang kaaway at isang kalungkutan. Tunay na si Paraon, si Hāmān, at ang mga kawal nilang dalawa ay mga nagkakamali noon.
Nagsabi ang maybahay ni Paraon: "Isang lugod ng mata para sa akin at para sa iyo, huwag ninyo siyang patayin; marahil magpapakinabang siya sa atin o maituturing natin siya bilang isang anak," habang sila ay hindi nakararamdam.
Ang puso ng ina ni Moises ay naging hungkag. Tunay na muntik na talagang maglantad ito sa kanya kung sakaling hindi Kami nagbigkis sa puso nito upang ito ay maging kabilang sa mga mananampalataya.
Nagsabi ito sa babaing kapatid niya: "Magsubaybay ka sa kanya." Kaya napagmasdan niyon siya mula sa malayo habang sila ay hindi nakararamdam.
Ipinagbawal Namin sa kanya ang [ibang] mga tagapagpasuso bago pa man kaya nagsabi iyon: "Ituturo ko po ba kayo sa isang mag-anak na kakandili sa kanya para sa inyo, at sila sa kanya ay mga tagapayo?"
Kaya ibinalik Namin siya sa ina niya upang malugod ang mata nito at hindi malungkot, at upang malaman nito na ang pangako ni Allāh ay totoo, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.
Noong umabot siya sa katipunuan niya at nagkaisip siya nang lubos ay nagbigay Kami sa kanya ng karunungan at kaalaman. Gayon Kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.
Pumasok siya sa lungsod sa isang sandali ng pagkalingat ng mga naninirahan doon, at nakatagpo siya roon ng dalawang lalaking nag-aaway. Itong [una] ay kabilang sa kapanig niya at itong [ikalawa] ay kabilang sa kaaway niya. Nagpasaklolo sa kanya ang kabilang sa kakampi niya laban sa kabilang sa kaaway niya. Kaya binuntal ito ni Moises kaya napaslang niya ito. Nagsabi siya: "Ito ay kabilang sa gawain ng demonyo; tunay na siya ay isang kaaway na tagapagligaw na malinaw."
Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ako ay lumabag sa katarungan sa sarili ko kaya magpatawad Ka sa akin." Kaya nagpatawad Siya rito. Tunay na Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain.
Nagsabi siya: "Panginoon ko, dahil sa ibiniyaya Mo sa akin ay hindi ako magiging isang tagapagtaguyod sa mga salarin."
Kaya siya sa lungsod ay naging kinakabahang nag-aantabay, at biglang ang nagpaadya sa kanya kahapon ay nagpapasalba na naman sa kanya. Nagsabi sa kanya si Moises: "Tunay na Ikaw ay talagang maliwanag na lisya."
Kaya noong nagnais siyang bumugbog sa isang kaaway para sa kanilang dalawa ay nagsabi iyon: "O Moises, nagnanais ka bang pumatay sa akin gaya ng pagpatay mo sa isang tao kahapon? Wala kang ninanais kundi maging isang mapaniil ka sa lupain at hindi mo ninanais na ikaw ay maging kabilang sa mga tagapagsaayos."
May dumating na isang lalaki mula sa pinakamalayo ng lungsod, na tumatakbo. Nagsabi ito: "O Moises, tunay ang pamunuan ay nagpupulong hinggil sa iyo upang patayin ka nila kaya lumisan ka. Tunay na ako para sa iyo ay kabilang sa mga tagapayo."
Kaya lumisan siya mula roon habang kinakabahang nag-aantabay. Nagsabi siya: "Panginoon ko, iligtas Mo ako laban sa mga taong tagalabag sa katarungan."
Noong nakadako siya patungong Madyan ay nagsabi siya: "Marahil ang Panginoon ko ay magpapatnubay sa akin sa katumpakan ng landas."
Noong nakarating siya sa tubigan ng Madyan, nakatagpo siya roon ng isang kalipunan ng mga tao na nagpapainom [ng kawan] at nakatagpo siya bukod pa sa kanila ng dalawang babaing pumipigil [sa kawan]. Nagsabi siya: "Ano ang lagay ninyong dalawa?" Nagsabi silang dalawa: "Hindi namin mapaiinom [ang kawan] hanggang sa paalisin ng mga pastol [ang kawan nila]. Ang ama namin ay lubhang matanda na."
Kaya nagpainom siya [sa kawan] para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tumalikod siya patungo sa lilim, at nagsabi: "Panginoon ko, tunay na ako sa ibinaba Mo sa akin na anumang biyaya ay maralita."
Kaya dumating sa kanya ang isa sa dalawang babae, na naglalakad sa pagkahiya. Nagsabi ito: "Tunay na ang ama ko ay nag-aanyaya sa iyo upang gantihan ka ng pabuya sa pagpainom mo [sa kawan] para sa amin." Kaya noong dumating siya roon at nagsalaysay siya roon ng mga kasaysayan [niya] ay nagsabi iyon: "Huwag kang mangamba; nakaligtas ka mula sa mga taong tagalabag sa katarungan."
Nagsabi ang isa sa kanilang dalawa: "O Ama ko, upahan mo siya; tunay na ang pinakamainam na sinumang upahan mo ay ang malakas na mapagkakatiwalaan."
Nagsabi iyon: "Tunay na ako ay nagnanais na ipakasal ko sa iyo ang isa sa dalawang babaing anak ko na ito sa kundisyong magpaupa ka sa akin nang walong taon, ngunit kung lulubusin mo sa sampung [taon] ay nasa ganang iyo. Hindi ako nagnanais na magpabigat sa iyo. Matatagpuan mo ako, kung niloob ni Allāh, na kabilang sa mga maayos."
Nagsabi siya: "Iyon ay sa pagitan ko at sa pagitan mo. Alin man sa dalawang taning na matatapos ko ay walang paglabag sa akin. Si Allāh sa anumang sinasabi natin ay Katiwala."
Kaya noong natapos ni Moises ang taning at humayo siya kasama ng mag-anak niya, nakatanaw siya mula sa gilid ng bundok ng isang apoy. Nagsabi siya sa mag-anak niya: "Manatili kayo; tunay na ako ay nakatanaw ng isang apoy. Harinawa ako ay makapaghahatid sa inyo mula roon ng isang ulat o isang baga mula sa apoy nang harinawa kayo ay makapagpapainit."
Kaya noong nakapunta siya roon, tinawag siya mula sa kanang pangpang ng lambak, sa pook na pinagpala, mula sa punong-kahoy: "O Moises, tunay na Ako ay si Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.
Pumukol ka ng tungkod mo." Ngunit noong nakita niya ito na kumikislut-kislot na para bang ito ay isang ahas, tumalikod siya habang tumatakas at hindi bumalik [sa dinaanan]. [Sinabi]: "O Moises, lumapit ka at huwag kang mangamba. Tunay na ikaw ay kabilang sa mga tiwasay.
Isingit mo ang kamay mo sa eskotadura mo, lalabas ito na maputi na walang sakit. Iyapos mo sa iyo ang kamay mo laban sa sindak. Kaya ang dalawang iyon ay dalawang patotoo mula sa Panginoon mo kay Paraon at sa konseho nito. Tunay na sila ay mga taong suwail."
Nagsabi ito: "Panginoon ko, tunay na ako ay nakapatay mula sa kanila ng isang tao kaya nangangamba ako na papatayin nila ako.
Ang kapatid ko na si Aaron ay higit na matatas kaysa sa akin sa dila, kaya magsugo Ka sa kanya kasama sa akin bilang alalay na magpapatotoo sa akin. Tunay na ako ay nangangamba na magpasinungaling sila sa akin."
Nagsabi Siya: "Magpapalakas Kami sa bisig mo sa pamamagitan ng kapatid mo at maglalagay Kami para sa inyong dalawa ng pangingibabaw kaya hindi sila makapagpapaabot sa inyong dalawa [ng pinsala] dahil sa mga tanda Namin. Kayong dalawa at ang sinumang sumunod sa inyo ay ang mga tagapanaig."
Kaya noong nagdala sa kanila si Moises ng mga tanda Namin bilang mga naglilinaw ay nagsabi sila: "Walang iba ito kundi isang panggagaway na ginawa-gawa. Hindi kami nakarinig ng ganito sa mga ninuno naming sinauna."
Nagsabi si Moises: "Ang Panginoon ko ay higit na nakaaalam sa sinumang nagdala ng patnubay mula sa ganang Kanya at sa sinumang magkakaroon ng [mabuting] kahihinatnan sa Tahanan. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga tagalabag sa katarungan.
Nagsabi si Paraon: "O konseho, hindi ko nalamang mayroon kayong isang diyos na iba pa sa Akin. Kaya magpaningas ka para sa akin, O Hāmān, sa luwad, at gumawa ka para sa akin ng isang tore nang sa gayon ako ay makapagmasid sa Diyos ni Moises. Tunay na ako ay talagang nagpapalagay na siya ay kabilang sa mga sinungaling."
Nagmalaki siya at ang mga kawal niya sa lupain nang walang karapatan at nag-akala sila na sila sa amin ay hindi panunumbalikin.
Kaya sumunggab Kami sa kanya at sa hukbo niya, at itinapon Namin sila sa dagat. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagalabag sa katarungan.
Ginawa Namin sila na mga pinuno na nag-aanyaya sa Apoy. Sa Araw ng Pagbangon ay hindi sila iaadya.
Pinasundan Namin sila sa Mundong ito ng isang sumpa. Sa araw ng Pagkabuhay sila ay kabilang sa mga pandidirihan.
Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan noong matapos na nagpasawi Kami sa mga salinlahing una bilang mga pagpapatalos para sa mga tao, patnubay, at awa nang sa gayon sila ay magsaalaala.
Hindi ka noon nasa tagiliran ng kanluraning bahagi noong nagpaabot Kami kay Moises ng utos at hindi ka noon kabilang sa mga saksi.
Subalit Kami ay nagpaluwal ng mga salinlahi, at naghabaan sa kanila ang edad. Hindi ka noon nanunuluyan sa mga naninirahan sa Madyan, na bumibigkas sa kanila ng mga talata Namin, subalit Kami noon ay tagapagsugo.
Hindi ka noon nasa tagiliran ng bundok noong nanawagan Kami [kay Moises] subalit [isinugo ka] bilang awa mula sa Panginoon mo upang magbabala ka sa mga taong walang pumunta sa kanila na anumang tagapagbabala, noong wala ka pa, nang sa gayon sila ay magsaalaala.
Kung sakaling hindi dahil may tumama sa kanila na isang kasawian dahil sa inilahad ng mga kamay nila para magsabi sila: "Panginoon Namin, bakit kaya hindi Ka nagsugo sa amin ng isang sugo para sumunod kami sa mga talata Mo at kami ay maging kabilang sa mga mananampalataya?"
Ngunit noong dumating sa kanila ang katotohanan mula sa ganang Amin ay nagsabi sila: "Bakit kaya hindi siya binigyan ng tulad sa ibinigay kay Moises?" Hindi ba sila tumangging sumampalataya sa ibinigay kay Moises noong una? Nagsabi sila: "Dalawang panggagaway na nagtataguyudan." Nagsabi sila: "Tunay na kami sa bawat [isa] ay mga tagatangging sumampalataya."
Sabihin mo: "Kaya magbigay kayo ng isang kasulatan mula sa ganang kay Allāh, na higit na mapaggabay kaysa sa dalawang ito, susunod ako roon kung nangyaring kayo ay mga tapat."
Ngunit kung hindi sila tumugon sa iyo ay alamin mo na sumusunod lamang sila sa mga pithaya nila. Sino pa ang higit na ligaw kaysa sa sinumang sumunod sa pithaya niya nang walang patnubay mula kay Allāh? Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan.
Talaga ngang nagpaabot Kami sa kanila ng salita nang sa gayon sila ay magsaalaala
Ang mga binigyan Namin ng kasulatan noong wala pa ito, sila rito ay sumasampalataya.
Kapag binibigkas ito sa kanila ay nagsasabi sila: "Sumampalataya kami rito. Tunay na ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon Namin. Tunay na kami dati noong wala pa ito ay mga tagapagpasakop."
Ang mga iyon ay bibigyan ng pabuya nila nang makalawang ulit dahil nagtiis sila, dahil nagtataboy sila sa pamamagitan ng magandang gawa sa masagwang gawa, at mula sa itinustos Namin sa kanila ay gumugugol sila.
Kapag nakarinig sila ng kabalbalan ay umaayaw sila rito at nagsasabi sila: "Ukol sa amin ang mga gawa namin at ukol sa inyo ang mga gawa ninyo. Kapayapaan sa inyo. Hindi kami naghahangad sa mga mangmang."
Tunay na ikaw ay hindi pumapatnubay sa sinumang inibig mo, subalit si Allāh ay pumapatnubay sa sinumang niloloob Niya. Siya ay higit na nakaaalam sa mga napapatnubayan.
Nagsabi sila: "Kung susundin namin ang patnubay kasama mo, pagtatangayin kami mula sa lupain namin." Hindi ba nagpatatag Kami para sa kanila ng isang kanlungang matiwasay na hinahakot doon ang mga bunga ng bawat bagay bilang panustos mula sa nasa Amin? Subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.
Kay rami ng pinasawi Namin na pamayanang nagpawalang-pakundangan sa pamumuhay nito, kaya iyon ang mga tirahan nila na hindi tinirahan noong wala na sila maliban ng kakaunti. Laging Kami ay ang Tagapagmana.
Hindi nangyaring ang Panginoon mo ay magpapasawi sa mga pamayanan hanggang sa magpadala Siya sa ina ng mga ito ng isang sugong bibigkas sa kanila ng mga talata Namin. Hindi nangyaring ang Panginoon mo ay magpapasawi sa mga pamayanan malibang ang mga naninirahan sa mga iyon ay mga tagalabag sa katarungan.
Ang ibinigay sa inyo na anumang bagay ay pagtatamasa sa buhay na pangmundo at gayak nito. Ang nasa ganang kay Allāh ay higit na mabuti at higit na nagtatagal. Kaya hindi ba kayo nakauunawa?
Kaya ba ang sinumang pinangakuan Namin ng isang pangakong maganda - at siya ay makakatagpo rito - ay gaya ng sinumang pinagtamasa Namin ng pagtatamasa sa buhay na pangmundo, pagkatapos siya sa Kabilang-buhay ay kabilang sa mga padadaluhin [sa Impiyerno]?
[Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila at magsasabi: "Nasaan ang mga katambal sa Akin na dati ninyong inaangkin?"
Nagsabi ang mga nagkatotoo sa kanila ang sabi: "Panginoon namin, ang mga ito ay ang pinalisya namin. Nagpalisya kami sa kanila kung paanong nalisya kami. Nagpapawalang-kaugnayan kami [sa kanila] sa Iyo. Hindi dati sila sa amin sumasamba."
Sasabihin: "Dumalangin kayo sa mga katambal ninyo," at dadalangin sila sa mga iyon ngunit hindi tutugon ang mga iyon sa kanila at makikita nila ang pagdurusa. Kung sana sila ay napapatnubayan noon.
[Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila at magsasabi: "Ano ang isinagot ninyo sa mga isinugo?"
Ngunit nalingid sa kanila ang mga balita sa Araw na iyon kaya sila ay hindi magtatanungan.
Ngunit hinggil sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at gumawa ng maayos, marahil siya ay maging kabilang sa mga magtatagumpay.
Ang Panginoon mo ay lumilikha ng anumang niloloob Niya at pinipili Niya. Hindi para sa kanila ang pagpili. Kaluwalhatian kay Allāh at pagkataas-taas Niya kaysa sa anumang itinatambal nila.
Ang Panginoon mo ay nakaaalam sa anumang kinimkim ng mga dibdib nila at ipinahahayag nila.
Siya ay si Allāh; walang Diyos kundi Siya. Ukol sa Kanya ang papuri sa Unang-buhay at Kabilang-buhay. Ukol sa Kanya ang paghahatol at sa Kanya kayo panunumbalikin.
Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung gumawa si Allāh laban sa inyo ng gabi na patuloy hanggang sa Araw ng Pagbangon, sinong diyos na iba pa kay Allāh ang maghahatid sa inyo ng isang tanglaw? Kaya hindi ba kayo nakaririnig?"
Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung gumawa si Allāh laban sa inyo ng maghapon na patuloy hanggang sa Araw ng Pagbangon, sinong diyos na iba pa kay Allāh ang maghahatid sa inyo ng isang gabi na tatahan kayo roon? Kaya hindi ba kayo nakakikita?"
Bahagi ng awa Niya, gumawa Siya para inyo ng gabi at maghapon upang mamahinga kayo roon, upang maghanap kayo ng kagandahang-loob Niya, at nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.
[Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila at magsasabi: "Nasaan ang mga katambal sa Akin na dati ninyong inaangkin?"
Huhugot Kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi at magsasabi Kami: "Magbigay kayo ng patotoo ninyo," at malalaman nila na ang katotohanan ay kay Allāh. Mawawala sa kanila ang dati nilang ginagawa-gawa.
Tunay na si Qārūn ay dating kabilang sa mga kalipi ni Moises ngunit nagpakapalalo siya sa kanila. Nagbigay Kami sa kanya ng mga kayamanan na tunay na ang mga susi niya ay talagang makabibigat sa isang pangkat ng mga may lakas, noong nagsabi sa kanya ang mga kalipi niya: "Huwag kang magpakatuwa; tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga nagpapakatuwa.
Hangarin mo sa anumang ibinigay sa iyo ni Allāh ang tahanan na pangkabilang-buhay at huwag mong kalimutan ang bahagi mo sa Mundo. Gumawa ka ng maganda kung paanong gumawa ng maganda si Allāh sa iyo. Huwag kang maghangad ng kaguluhan sa lupa; tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga tagagulo."
Nagsabi siya: "Binigyan lamang ako nito dahil sa isang kaalamang taglay ko." Hindi ba siya nakaaalam na si Allāh ay nagpasawi nga noong wala pa siya mula sa mga salinlahi ng higit na matindi kaysa sa kanya sa lakas at higit na marami sa natipon. Hindi tatanungin tungkol sa mga pagkakasala nila ang mga salarin.
Kaya lumabas siya sa mga kalipi niya sa gayak niya. Nagsabi ang mga nagnanais sa buhay na pangmundo: "O kung sana mayroon tayong tulad ng ibinigay kay Qārūn; tunay na siya ay talagang may isang bahaging sukdulan."
Nagsabi naman ang mga binigyan ng karunungan: "Kapighatian sa inyo! Ang gantimpala ni Allāh ay higit na mabuti para sa sinumang sumampalataya at gumawa ng maayos. Walang gagawaran niyon kundi ang mga tagapagtiis."
Kaya nagpalamon Kami sa kanya at sa tahanan niya sa lupa, at hindi nangyaring mayroon siyang anumang pangkat na nag-aadya sa kanya bukod pa kay Allāh at hindi nangyaring siya ay kabilang sa mga inaadya.
Ang mga nagmithi sa kinalalagyan niya kahapon ay naging nagsasabi: "Kahanga-hanga, para bang si Allāh ay nagpapaluwag sa panustos sa kaninumang niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya at naghihigpit." Kung sakaling hindi nagmagandang-loob si Allāh sa atin ay talaga sanang nagpalamon Siya sa atin [sa lupa]. Kahanga-hanga, hindi nagtatagumpay ang mga tagatangging sumampalataya.
Ang tahanang pangkabilang-buhay na iyon ay itatalaga Namin iyon para sa mga hindi nagnanais ng kataasan sa lupa ni ng kaguluhan. Ang [mabuting] kahihinatnan ay ukol sa mga tagapangilag sa pagkakasala.
Ang sinumang nagdala ng magandang gawa, ukol sa kanya ay higit na mabuti kaysa roon. Ang sinumang nagdala ng masagwang gawa, walang igaganti sa mga gumawa ng mga masagwang gawa kundi ang [ayon sa] dati nilang ginagawa.
Tunay na ang nagsatungkulin sa iyo ng Qur’ān ay talagang ang tagapagpabalik sa iyo tungo sa uwian. Sabihin mo: "Ang Panginoon ko ay higit na nakaaalam sa sinumang nagdala ng patnubay at sinumang nasa isang pagkaligaw na malinaw."
Hindi ka dati umaasa na iparating sa iyo ang Aklat malibang bilang isang awa mula sa Panginoon mo. Kaya huwag ngang maging isang tagapagtaguyod para sa mga tagatangging sumampalataya.
Huwag ngang babalakid sila sa iyo palayo sa mga talata ni Allāh matapos naibaba ang mga ito sa iyo. Manalangin ka sa Panginoon mo. Huwag ka ngang maging kabilang sa mga tagapagtambal.
Huwag kang manalangin kasama kay Allāh sa iba pang diyos. Walang Diyos kundi Siya. Bawat bagay ay masasawi maliban sa mukha Niya. Ukol sa Kanya ang paghahatol at tungo sa Kanya kayo panunumbalikin.
sound-btn
من آية
الى آية
Icon